option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Souborka Morda 2017
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Souborka Morda 2017

Description:
zkusmá souborka 2017

Author:
Psychovul
Other tests from this author


Creation Date:
19/06/2017

Category: Competitive Exam

Number of questions: 57
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Která ze zkratek neoznačuje zobrazovací metodu? PET MRI PTSD CT.
Tato porucha se projevuje odmítáním jídla, je zapříčiněná psychotickým onemocněním. Nejčastěji se vyskytuje u paranoidních psychóz a psychotické deprese. Je to? pica sitofobie mentální anorexie koprolalie.
Konrád Lorenz vytvořil základy vědní disciplíny sociobiologie? Ano Ne.
Jde o celkové, stejnoměrné snížení kvality vědomí. Je snížena bdělost, pozornost, čilost, pohotovost. Nemocný jeví příznaky zvýšené ospalosti, lze jej však probudit. Reaguje na vnější podněty, je-li ponechán sám sobě, upadá opět do spánku. Myšlení je zpomalené, orientovanost je zachována, chování je bezúčelné. Vyskytuje se u intoxikací, v počátečních stádiích narkózy, po úrazech hlavy. O jakou poruchu se jedná? kóma somnambulismus somnolence synkopa sopor deliriózní mrákotný stav.
Biedermanovy geony jsou: časové řady trojrozměrné prvky dvojrozměrné prvky.
Ve vývoji kresby je nejtypičtější progres dovedností v tomto sledu: čtverec, kříž, trojúhelník kříž, čtverec, trojúhelník trojúhelník, kříž, čtverec trojúhelník, čtverec, kříž.
Stroopův efekt se vztahuje k: fluktuaci pozornosti selektivitě pozornosti intenzitě pozornosti.
Doplňte správně větu. Behavioristické paradigma S-R : vysvětluje chování psychickými obsahy se nezabývá psychickými obsahy se soustřeďuje na zkoumání psychických obsahů popírá existenci psychických obsahů.
Tématy umírání a smrti se intenzivně zabýval/a: Jaroslav Šturma Elisabeth Kübler-Ross Alexander Lurija Olga Kolaříková Verena Kast Maria Montessori.
Jednoduchým sluchovým halucinacím se říká:.
Chování měřené v průběhu experimentu je známo jako: Kontrolní proměnná Závislá proměnná Nezávislá proměnná Intervenující proměnná .
Jestliže A koreluje s B a B koreluje s C, pak: A nikdy nekoreluje s C A může, ale nemusí korelovat s C A vždy koreluje s C.
Zaškrtněte nadřazený pojem pro hypobulie, abulie, hyperbulie: Poruchy pozornosti Poruchy vůle Poruchy vnímání Poruchy jednáni Poruchy paměti Poruchy emotivity.
Tvořivost bývá spojována s: distorzí myšlení divergentním myšlením disociativním myšlením.
Jednoduchým čichovým halucinacím se říká:.
Arnoldova dráha tvoří součást struktury CNS, která je označována jako: capsula externa capsula interna capsula extrema neplatí ani jedna z variant.
Arnoldova dráha je drahou: frontonukleární frontopontinní a po přepojení v pontu směřuje k míšním motoneuronům okcipito-parieto-temporopontinní frontopontinní a po přepojení v jádrech pontu směřuje do mozečku.
Ex post facto je výzkum časově směřovaný: prospektivně retrospektivně hyperbolicky.
Je sociální desirabilita jevem, který souvisí s chováním experimentátora? Ano Ne.
Přiraďte název poruchy: ________ čili periodické požívání nadměrných dávek alkoholu.
Předpokladem vývoje je především: zátěž změna štěstí stagnace stabilita prospívání.
Incidence v epidemiologickém výzkumu vyjadřuje: počet narušení zákona počet nových případů v daném časovém období celkový počet případů výskytu určitého jevu.
Doplňte: Ponzova iluze spočívá ve vnímání _____ dlouhých úseček jako ____ dlouhých. nestejně, stejně stejně, nestejně stejně, stejně nestejně, nestejně.
Nosným tématem v Eriksonově teorii psychického vývoje je: zabývá se kognitivním vývojem psychologická krize která obsahuje dva konfliktní póly attachment separace a individuace.
Přibližně od kolika měsíců již dítě začíná používat první slova, která mají nějaký význam (i když často nepřesný a značně generalizovaný)? 18 12 6 3 24 32.
Který z následujících výroků charakterizuje jednoduše slepý experiment? Všechny uvedené možnosti Zkoumané osoby nevědí, zda dostávají skutečný nebo zdánlivý lék Pomáhá redukovat zkreslení experimentátorem Pomáhá redukovat vliv placeba.
Odmítnutí pravdivé nulové hypotézy nazýváme: chyba 2. typu chyba 1. typu chyba 3. typu žádné z uvedených.
Když experimentátoři neznají očekávaný výsledek studie, říká se takové studii jednoduše slepá studie. Ano Ne.
K askriptivnímu statusu nepatří: pohlaví zaměstnání věk dědiční titul.
Dualitu sebereflexe vyjadřuje nejvýstižněji výrok: Můžeš z projevů mého já vnímat i to, co já si neuvědomuji. Já jsem si vědom(a) sebe. Já jsem si vědom(a) tebe.
Základní atribuční chyba popisuje tendenci posuzovatele: připisovat chování druhých situačním příčinám připisovat chování druhých dispozičním příčinám připisovat úspěšné chování druhých dispozičním příčinám a neúspěšné situačním příčinám připisovat úspěšné chování druhých situačním příčinám a neúspěšné dispozičním příčinám.
Pojmenujte charakterizované poruchy: …… Dětský způsob vyjadřování a výslovnosti, někdy spojen s paragramatismem a agramatismem. (2 slova).
Pojmenujte charakterizované poruchy: …… …… Užívání sprostých slov nebo obscénních líčení, může být součástí slovního sadismu.. (2 slova spojená "a" ).
Pojmenujte charakterizované poruchy: …… …… jiný výraz pro somnambulismus .
Pojmenujte charakterizované poruchy: …… Stereotypie řeči, pacient opakuje stále stejné slovo nebo větu. (1 slovo).
Pojmenujte charakterizované poruchy: Pacient produkuje různá slova nesouvisející navzájem logicky ani gramaticky.(2 slova).
Pojmenujte charakterizované poruchy: ... Vyplňuje váhání tam, kde se rychle nenabízí přiměřený výraz. Není známkou duševní poruchy.
Poškození pallida vede: k choreatickým pohybům a ke svalové hypotonii k omezení až vymizení pohybů a expresivního řečového projevu, k zástavě volních pohybů a k hemibalismu k ospalosti až stavu strnulosti.
Která z jmenovaných není Pacovským a Heřmanovou (1981) uváděna jako jedna ze skupin teorií stárnutí: T. o působení zevních vlivů T. o působení sociálních faktorů T. porušené integrace a organizace T. o působení vnitřních vlivů.
Se kterým vývojovým obdobím nejvíce souvisí tzv. Diogenův syndrom (Pacovský, 1994)? adolescence stáří puberta dětství dospělost batolecí období.
Autorem kultivační teorie masové komunikace je: Kunczik Gerbner Lazarsfeld Laswell.
Kultivační teorie je teorií, která: vysvětluje proces socializace vysvětluje proces přizpůsobování subjektivního vidění světa mediální prezentaci vysvětluje postupnou změnu postojů jedince zprostředkovanou vlivem sociálních skupin vysvětluje proces inkulturace jedinců na základě jejich socializace.
Cornu frontale má následující ohraničení: kraniálně = tela choroidea; mediálně= septum pellucidum; laterálně= nucleus caudatus. Pravda Fikce.
Zákon pregnance vychází z teorie: asocianismu gestaltismu behaviorismu.
Šest stádií morálního vývoje v návaznosti na Piagetovu teorii kognitivního vývoje formuloval: G. S. Hall L. Kohlberg R. J. Havighurst A. R. Lurija F. Galton E. Spranger.
Teorii morálního vývoje Lawrence Kohlberga korigovala: Charlotte Bühler Carol Gillianová Jutta Heckhausen Stará Blažková.
Humanistická psychologie obohatila teorie motivace o pojem sebeadorace sebeaktualizace sebeakceptace.
Vyrovnání dvou základních adaptačních mechanismů se dle J. Piageta nazývá: adaptace ekvilibrium asimilace akomodace ekvifinalita homeostáza.
J. Piaget označuje období primárního rozvoje poznávacích procesů (v kojeneckém období) jako: Ekvilibrační fázi vývoje Fázi senzomotorické inteligence Fázi visceroceptivní Individuační fázi.
Při asimilaci: je struktura poznávajícího modifikována daty jsou data modifikována strukturou poznávajícího jsou data vytvářena strukturou.
Transakční analýza nepopisuje transakce: rovnoběžné skryté symetrické zkřížené.
K doporučením zakladatele asertivity A. Saltera nepatří: feeling talk facial talk technika gramofonové desky umění říkat „ne“.
Zakladatel asertivity A.Salter doporučoval: feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe (v 1.osobě jedn.č.) a nácvik přijímání kritiky feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe (v 1.osobě jedn.č.) a nácvik techniky otevřených dveří feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe (v 1.osobě jedn.č.) a nácvik přijímání pochvaly feeling talk, facial talk, nácvik nesouhlasu, vyjadřování za sebe (v 1.osobě jedn.č.) a nácvik techniky gramofonové desky.
Je centrálním předmětem zkoumání sociální psychologie společnost? Ano Ne.
Představte si, že chcete zkoumat vliv konzumace snídaně na výkon v testu. Seženete skupinu lidí, kteří nikdy nesnídají, tu rozdělíte na dvě podskupiny, z nichž jedna bude během jednoho týdne pravidelně snídat. Tato skupina je příkladem: placeba experimentální skupiny závisle proměnné kontrolní skupiny.
V lidském chování převažují aktivity vědomě řízené automatické suicidní erotické.
V letech 1932 až 1978 vzrostlo IQ u 14 sledovaných národnostních skupin v každé dekádě asi o 3 body. Tento nárůst se někdy označuje podle svého objevitele jako (napište) (2 slova).
Report abuse