Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSpolečný základ SZZ otázky

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Společný základ SZZ otázky

Description:
testové otázky k SZZ ze SZ

Author:
Michal Bednář
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/06/2021

Category:
Others

Number of questions: 319
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Proces změn rodiny a manželství, k nimž od 60. let 20. století v rozvinutých zemích docházelo, se nevyznačoval: posílením patriarchálních vztahů v rodině opuštěním monopolu rodiny na legitimní sex a plození dětí posunem od manželství k nesezdanému soužití vznikem speciálních institucí, které vyvlastnily rodině řadu jejich tradičních funkcí.
Opakem vědomí (ve smyslu bdělého prožívání, při němž probíhají kognitivní procesy) je: bezvědomí rozšířené vědomí nevědomí podvědomí.
Dobrý organizátor her (pedagog) a tvůrce zážitkových akcí dbá na respektování bezpečnostních pravidel a snaží se vždy o to, aby: maximalizoval "objektivní i subjektivní nebezpečí přiměřeně vzhledem k cílové skupině zvolil míru "subjektivního nebezpečí" a minimalizoval "objektivní nebezpečí" minimalizoval "subjektivní nebezpečí" přiměřeně k cílové skupině maximalizoval "objektivní nebezpečí" a "minimalizoval subjektivní".
Studentské portfolio v pregraduální přípravě učitele je spojené zejména transmisivnim modelem vzdělávání, ve kterém je vysokoškolský učitel hlavním aktérem profesního vývoje spolutvůrce profesní identity konstruktivistickým modelem vzdělávání, ve kterém je student učitelství hlavním aktérem svého profesního vývoje a (spolutvůrce své profesní identity technologickým modelem vzdělávání, ve kterém se utváří profesní identita studenta učitelství skrze technologie akademickým modelem vzdělávání, ve kterém jsou předávány obecné poznatky skrze portfolio .
Někteří studenti ze skupiny byli informováni, že na základě psychologických testů mají potenciál k lepším výsledkům ve studiu. Tito studenti následně studovali déle a více se angažovali na seminářích. Toto je příklad tzv.: sebevyplňujícího se proroctví Golem efektu podmíněného zpevnění nepodmíněného zpevnění .
Pokud jsou žáci z etnické minority vzděláváni v běžné škole, přičemž se zcela přizpůsobují dominantní kultuře a potlačuji minoritní identitu, jedná se dle Berryho (1977) o: integraci separaci marginalizaci asimilaci.
Allport (1954) stanovil pět stupňů vývoje etnických předsudků. Která možnost odpovědi žádný z těchto stupňů neuvádi? vyhlazování diskriminace a tělesné napadání očerňování a izolace vzdělávání a indoktrinace.
K základním fázím situačního pojetí výchovy nepatii: osobnostní fáze generalizační fáze situační fáze anxiozitní fáze .
V rámci celkově podnětově chudého prostředí se snaží dosáhnout maximálního přísunu sociálních podnětů, upoutat pozornost. Neznají ale stálost kontaktu, citovou vázanost, sociální zájem je spíše chaoticky rozptýlený, komunikace a sociální chování zůstává na nižší úrovni. S touto charakteristikou se můžeme setkat u dětí: deprivovaných - typ zdánlivě dobře přizpůsobený retardovaných - typ s narušeným vývojem exekutivních funkcí deprivovaných - typ sociálně hyperaktivní hyperkinetických, s vysokou mírou podílu dědičné složky chování.
Která citace odpovídá normě APA? Obrovská, Jana. Frajeri, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis (2016). Obrovská, J. (2016). Frajeri, rapeři a propadlici: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třidē. Sociologický časopis, 52(1), 53-78. OBROVSKÁ Jana. Frajeri, raperi a propadlíci: Etnografie et etnizace v desegregované Školní třidē. Sociologický časopis, rok: 2016, ročník: 52. OBROVSKÁ, Jana. Frajeri, rapeři a propadlici: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, c. 1, s. 53-78. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.1.242 .
Pro autokratický styl výchovy není typické: vychovatel využívá příkazy a zákazy lade překážky vlastní iniciativě a tvořivosti vychovávaných vychovatel sám nejlépe ví, co dítě potřebuje slabé řízení vychovávaného vychovatelem .
Proces postupného začleňování člověka do společnosti označujeme termínem: socializace sociální facilitace sociogeneze ontogeneze .
Kdy je nejvhodnější použít metodu záměrného výběru? v případě, kdy potřebuji sestavit vzorek splňující určitá kritéria v případě, že je důležité mít reprezentativní výzkumný soubor v případě, že není dostatečně přesně vymezena výzkumná otázka v případě, že na sběr dat není dostatek času.
Který z následujících subjektů se obvykle nepodili na aplikaci podpůrných opatření prvního stupně, např. u žáku s rizikem školního neúspěchu, nebo žáků s jiným mateřským jazykem: speciálně pedagogické centrum výchovný poradce třídní učitel školní speciální pedagog.
Způsob užívání jazyka u dětí, kdy chybí sociální funkce řeči a dítě hovoří samo pro sebe, nazýváme v souladu s Piagetovým pojetím: vitální řeč egocentrická řeč pragmatická řeč samomluva.
Pro pátou fazi psychosociálního vývoje (dospívání, adolescence) je dle E. H. Eriksona charakteristický konflikt: důvěra proti nedůvěře identita proti zmatení roli autonomie proti studu a pochybám snaživost proti méněcennosti .
Observační učení je formou učení, kdy: jedinec pozoruje sociální okolí a reaguje na něj naučeným způsobem je ve velké míře využíváno video materiálů (online kurzy, vzdálené vzdělávání, apod.) učitel ve výuce pomocí zvláštních technik upoutává pozornost žáků jedinec vidí nějaké chování u jiné osoby a napodobuje jej.
Co z uvedeného nebýcá považováno za riziko sumativní diagnostiky: školy přizpůsobují používané diagnostické metody údajům zveřejňovaným v žebříčcích škol cíle vzdělávání se zredukují na dovednost, jak uspět v testech hodnocení jedince nereflektuje dosažené výsledky vrstevníků rodiče vybírají školu výhradně podle výsledků testů.
Kterému z následujících typů výzkumu nejlépe odpovídá výzkumná otázka: Kolik času z výuky zeměpisu na druhém stupni ZŠ zabírá skupinová práce? akční výzkum kvantitativní výzkum kvalitativní výzkum smíšený výzkum.
Mezi hlavní cíle podpory vzdělávání dětí v rodinách nepatří: zajištění asistenta pedagoga k dítěti zlepšení školních výsledků motivace k dalšímu vzdělávání systematizace domácí přípravy.
Autorem metody instrumentálního obohacení (IE - Instrumental Enrichment) je: L. S. Vygotskij D. Ausebel J. Piaget R. Feuerstein.
Která z uvedených metod se jeví jako nejvhodnější pro výzkum, jehož cilem je zjistit, jaký je ve výuce ruského jazyka poměr slov pronesených učitelem v češtině a v ruštině? přímé pozorování ve výuce nepřímé pozorováni z videozáznamu dotazník rozhovor.
Mezi reakce na frustraci určitě nepatři: kompenzace agrese apatie relaxace.
Informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření druhého až pátého stupně neobsahuje: souhlas školního poradenského pracoviště s poskytováním podpůrných opatření informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou nastat informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření.
Pro soubor kompetencí, který mimo jiné zahrnuje schopnost reflektovat možná zkreslení a manipulace vlivem masových médií a schopnost kriticky pracovat s informacemi z médií, se běžně uživá označení: mediovaná gramotnost mediální manipulace mediální gramotnost mediální výchova.
Po jaké době byl ukončen slavný Zimbardův vězeňský experiment? po šesti dnech po šesti měsících po šesti měsících po šesti týdnech.
Určete, pro kterou z uvedených alternativních škol slouží jako myšlenkový základ antroposofie: daltonska škola Škola Montessori freinetovská škola waldorfská škola.
Přibližně mezi šesti měsíci a rokem veku vznika u ditēte při odloučení od primární pečující osoby reaktivní formace separační úzkost antropomorfní úzkost kojenecká anxieta .
Pojem deindividualizace (popř. deindividuace) vyjadřuje: ztrátu sebevědomí pocit ztráty osobni identity v důsledku prožitku identifikace se skupinou dezintegraci jedince jakožto sociální bytosti (rozpad sociálních rolí) rozpad osobnosti.
Podstatou transmisivního pojetí vyučování je: vedení žáků k logickému myšleni transparentní výuka s důrazem na aktivitu žáků předávání hotových poznatků žáků důraz na samostatnost .
Co je Rámcový vzdelávací program (RVP)? kurikulárni dokument státní úrovně vydávaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR kurikulární dokument Skolní úrovně vydávaný ředitelem školy kurikulární dokument státní úrovně kontrolovaný Českou školní inspekci kurikulární dokument Školní úrovně kontrolovaný Českou školní inspekci.
Do Sheldonovy taxonomie somatotypů nepatří: ektomorf biomorf endomorf mezomorf.
Patologickou závislost na zdravém stravování a biologicky čisté stravě nazýváme: bigorexie drunkorexie ortorexie pregorexie.
Do Bloomovy taxonomie kognitivních cílů nepatři: aplikace pochopení zapamatování identifikace.
Vztah žáků k učiteli spočívající v přirozeném a dobrovolném respektování vedoucího postavení učitele nazýváme: autoritářství učitele autoritativnost učitele formální autorita učitele neformální autorita učitele.
Mezi opioidy řadíme: morfin a kodein LSD hašiš a marihuanu kofein.
Mezi běžné uváděné obranné reakce na frustraci nepatii: přeneseni viny za vlastní selhání na někoho jiného volba "útoku" na překážku protipřenos volba náhradního cíle .
Který konflikt je dle E.H. Eriksona charakteristický pro třetí fázi psychosociálního vývoje (předškolní věk, období lokomotoricko genitální)? snaživost proti méněcennosti identita proti zmatení rolí důvěra proti nedůvěře inicitava proti pocitům viny.
Podle Úmluvy o právech dítěte se dítětem rozumí každá lidská bytost do věku. 18 let 21 let 15 let 8 let.
Sociometrická ratingová metoda SORAD Vladimíra Hrabala je určena k diagnostice: studijního výkonu žáka učebního stylu žáka vztahů a interakcí v malých sociálních skupinách interakčního stylu učitele.
Arthur Schopenhauer byl představitelem: materialismu existencialismu klasicismu voluntarismu.
Pedagogická metodologie je: komplexní soubor metodik výchovy a vzdělávání systém vědeckých principů, metod a postupů popisu, analýzy a objasňování pedagogických jevů systém forem a způsobů použití didaktických metod systém teoretických principů výukových o výchovných metod .
Určete, který z výroků o krystalizované inteligencije správný. je formována vlivem prostředí, učením apod. představuje schopnost jedince řešit nové problémy nezávisle na drive získaných znalostech je dána vrozenými dispozicemi tento druh inteligence popsal jako první David Wechsler .
Určete, která z uvedených možností není charakteristická pro dialogické vyučování: žáci reaguji na otázky a odpovědi jiných žáků učitel klade žákům otevřené otázky, aby u nich podnítil vlastní uvažování Žáci kladou otázky učiteli komunikace v sekvenci IRF (Iniciace - Replika - Feedback) .
Mezi průřezová témata etapy základního vzdělávání nepatří: kulturní výchova osobnostní a sociální výchova výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech výchova demokratického občana.
Určete výrok, ve kterém je vztah mezi dvěma odbornými pojmy popsán správně: Pedagogická interakce je užší pojem než pedagogická komunikace. Výuková komunikace není součástí pedagogické interakce Pedagogická komunikace je širší pojem než výuková komunikace Pedagogická komunikace je užší pojem než výuková komunikace. .
Mezi oblasti neverbální komunikace nepatří: gestika posturologie tektika haptika .
Svalová dysbalance (nerovnováha) se projevuje: ochabováním posturálního svalstva a zkracováním fázického svalstva ochabováním posturálního svalstva a zkracováním příčně pruhovaného svalstva ochabováním příčně pruhovaného svalstva a zkracováním posturálního svalstva ochabováním fázického svalstva a zkracováním posturálního svalstva .
Mezi didaktické principy obecně nepatří: princip vědeckosti princip umírněnosti princip přiměřenosti princip názornosti .
Jaký je vztah mezi klíčovými kompetencemi a vědomostmi dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV. 2016)? Klíčové kompetence a vědomosti jsou nezávislé Klíčové kompetence a vědomosti ze ztotožnit. vědomosti zahrnují Klíčové kompetence. Klíčové kompetence zahrnují vědomosti .
Tendenci lidského vnímání k co nejjednoduššímu uspořádání prvků do jednoznačně definovaného celku Gestalt psychologie nazývá: konstruktivní percepce ekologická teorie vnímání nevědomé usuzování zákon pregnantnosti .
Korekce jako typ reakce učitele na chybnou odpověď žáka je dle Mareše a Křivohlavého (1995) charakteristická tím, že učitel: oznámí správnou odpověď doplní reakci o příčinu chyby a pomůže nalézt správnou odpověď vysvětlí, jak k chybě došlo pouze žákovi oznámí, že udělal chybu .
Určete, které tvrzení o čití a vnímání je pravdivé: vnímání je ovlivněno znalostmi o předmětu čití a vnímání jsou nesouvisející koncepty čití je ovlivněno znalostmi o předmětu pojmy čití a vnímání jsou totožné .
Metoda pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění se nazývá: identifikace psychoanalýza introspekce sebepojetí .
Který z uvedených psychologů nepřispěl k poznání v oblasti morálního vývoje člověka? Jean Piaget Lawrence Kohlberg Carol Gilliganová David Wechsler .
Na vrcholu pyramidy lidských potřeb Abrahama Maslowa se nachází: potřeba seberealizace potřeba lásky a sounáležitosti fyziologické potřeby potřeba uznání .
Konfabulace neboli nepravé lži se objevují nejčastěji v období: předškolním v adolescenci batolecím vynořující se dospělosti .
Herakleitos svůj princip, který řídí veškeré dění v tomto světě, nazval: kratylos logos kosmos stratos.
Určete, který z výroků nejlépe vystihuje podstatu "pedagogického pesimismu". "Dejte mně tucet dětí a možnost zcela usměrňovat jejich prostředí a já vám z nich udělám, co si budete přát: vědce, komisaře, profesory nebo zločince..." "Člověk se už rodí básníkem, vědcem, virtuosem nebo tulákem, prostitutkou... " "Vše záleží na štěstí, které člověka v životě potká." "Očekávání se opírají o vnější faktory vývoje člověka, ale zároveň respektují hranice vymezené vrozenými a dědičnými předpoklady pro vývoj jedince." .
Fenomén cocktail party je projevem prokrastinace epizodické paměti senzorické paměti selektivní pozornosti.
Friedrich Nietzsche prohlašoval, že problémy západní (křesťanské) kultury vyřeší: pokrok vědy a techniky realizace osvíceneckých ideálů volnosti, rovnosti, bratrství příchod nadčlověka do dějin návrat k původnímu čistému křesťanství .
Školní poradenské pracoviště ve škole je dle vyhlášky 197/2016 Sb. (72/2005 Sb.) zpravidla tvořeno činnosti: Skolniho metodika prevence a výchovného poradce speciálního pedagoga a třídního učitele výchovného poradce a třídního učitele výchovného poradce školního metodika prevence a ředitele .
Debaty o negativním vlivu násili v médiích jsou příkladem úvah o: sociální determinovanosti psychiky biologické determinovanosti psychiky osobní determinovanosti psychiky genetické determinovanosti psychiky .
Sociálním okolím je z uvedených možností nejvíce ovlivněn(a): rys emocionalita charakter temperament.
Jean-Paul Sartre tvrdil, že člověk: je plné podřízen Boži vüli je absolutně zodpovědný za svůj osud má svůj osud předurčený je výsledkem boje ducha a těla .
Teorie citové vazby (Attachment theory) je psychologický model, který popisuje: vrozenou vazbu k biologickému rodiči vazbu k vyučujícímu opačného pohlaví vazbu, kterou si dítě vybuduje k vyučujícímu během prvních týdnů měsíců školní docházky vazbu, kterou si ditě vybuduje k pečující osobě během raného období života .
John Locke staví svou teorii poznání na tvrzení, že: poznání je založeno na vrozených idejích poznání objektivní reality není možné poznání je výsledkem komunikace s Bohem poznání má svůj původ ve zkušenosti, neboť bezprostředně po narozeni je člověk tabula rasa .
Ostrakizovaný žák je: žák se sociometrickým statusem vůdce žák se zdravotním postižením integrovaný do školní třídy žák vyčleněný z kolektivu školní třídy agresivní žák .
Pojem deprivace označuje: neuspokojování výhradně sociálních potřeb uspokojování potřeb na úkor jiných potřeb dlouhodobé neuspokojování některé ze základních psychických a fyzických potřeb jednotlivce uspokojování potřeb za cenu viny .
IRF komunikační struktura (Iniciace - Replika - Feedback) ve výukové komunikaci představuje: čtyřsložkovou komunikační sekvenci, kterou otevírá i uzavírá učitel čtyřsložkovou komunikační sekvenci, kterou otevírá i uzavírá žák třísložkovou komunikační sekvenci, kterou otevírá i uzavírá žák třísložkovou komunikační sekvenci, kterou otevírá i uzavírá učitel .
Jaké role si pokusné osoby rozdělovaly na počátku Milgramova experimentu? pozorující a pozorovaný učitel a žák učitel a experimentátor vězeň a dozorce .
Povinná Školní docházka je uzákoněna: ve vyhlášce o ZŠ v Ústavě ČR ve Školském zákoně č. 561/2004 Sb. v Listině základních práv a svobod .
Formativni hodnocení je sada formálních a neformálních postupů, jejichž účelem je: porovnat výkon třídy se stanovenou normou poskytnout každému ditēti individuální informaci o výsledku učení a způsobu dalšího rozvoje poskytnout učiteli zpětnou vazbu, jak správně vystupovat před třídou porovnat žáky mezi sebou .
Určete, do kterého vývojového období spadá orální stadium (dle Sigmunda Freuda): batolecí předškolní kojenecké adolescence.
Podle medicinských doporučení (DACH, 2011) by měly děti školního věku během dne vypít: maximálně 1 litr tekutin přibližně 2 až 3 litry tekutin přibližne 1 až 1,5 litru tekutin minimálně 2 litry tekutin .
Mezi základní pedagogické disciplíny dělené dle obsahu zkoumání nepatří: obecná pedagogika pedagogická diagnostika psychopedie pedagogická evaluace.
Vyberte z uvedených zkratek jednu, která je názvem konkrétního vzdělávacího projektu realizovaného Evropskou unií v rámci evropské dimenze ve vzdělávání: RVP EURYDICE MŠMT ŠVP.
Pokud si jedinec osvojuje poznatky aniž si to neuvědomuje, nazývá se takovýto edukační proces: EP non-intencionální EP neřízený EP řízený EP intencionální.
Základními kvalitami charakterizujícími pedagogovu osobnost není: pedagogova hodnotová orientace pedagogovi rysy a charakter pedagogovo vzdělání pedagogovi kontakty s okolím.
Mezi základní funkce výchovy nepatří: příprava k sociálním rolím rozvoj základních kvalit osobnosti rozvoj v kulturních oblastech potlačování kázeňských problémů.
Která z uvedených výchov nepatří do základních složek výchovy: výchova světonázorová výchova estetická výchova alternativní výchova tělesná.
Termíny waldorfská, montessoriovská, freinetská, jenská a daltonská škola patří do oblasti: inovativního školství antipedagogiky alternativního školství soukromého školství.
Mezi úkoly obecné pedagogiky nepatří: vymezení struktury pedagogického myšlení kritické zhodnocení historického dědictví pedagogiky zprostředkování mezi teorií a praxí zprostředkování mezi teorií a výzkumem.
Vyberte jeden z termínů, který nepatří do skupiny základních pedagogických prostředků výchovy: hra vyučování práce společnost.
Typickým znakem malotřídní školy je: žáci dvou či více ročníků vyučováni společně kratší vyučovací hodiny kapacitně mnohem lépe naplněné třídy než na normálních základních školách učení žáků v netradičních prostorách.
Předmětem pedagogiky není: mnohostrannost edukační realita výchova edukační procesy a konstrukty.
Mezi základní pedagogické rysy nepatří: permanentní charakter univerzální charakter mnohostranná orientace explorativní a explantační charakter.
Který z následujících termínů nepatří do oblasti pedagogických výzkumů: reliabilita personalizace validita kvantitativní výzkum.
Který z následujících výroků je pravdivý. V pedagogice je třeba zachovat základní pravidla pedagogického postupu: od obtížného k snadnému od vzdáleného k blízkému od známého k neznámému od abstraktního ke konkrétnímu.
Mezi základní čtyři formy výchovně-vzdělávací práce nepatří: výchova školní výchova mimoškolní výchova rodinná výchova občanská.
Filip Melanchton a Johannes Sturm jsou představitelé výchovy: středověku renesance reformace protireformace.
Které z tvrzení je správné: Herbert Spencer ve spise Výchova rozumová, mravní a tělesná charakterizoval cíl výchovy jako přípravu pro život spolu s W.Kilpatrickem vytvořil tzv. projektovou metodu napsal dílo Rukověť vzdělání pro německé učitele napsal dílo Nárys pedagogických přednášek.
Studium založené na samoučení podle vlastního programu (program na 1 měsíc) moderní školu Célestina Freineta waldorfskou školu Rudolfa Steinera daltonskou školu Heleny Parkhurstové jenský plán Petra Petersena.
Spis Úvaha o budoucí volné škole, kde se nechal inspirovat myšlenkami L.N.Tolstého, napsal: Gustav Adolf Lindner Otokar Chlup František Čáda Josef Úlehla.
Dílo Velké obnovení věd napsal: Michel de Montaigne Francis Bacon John Locke Augustinus Aurelius.
Za hlavní období mravního rozvoje jedince považuje J.J.Rousseau věk: 7-12 let 12-15 let 15-20 let 20-30 let.
Rukoveť vzdělání pro německé učitele napsal: F.Frobel J.F.Herbart M.Luther A.Diesterweg.
Ekkerhart von Braunmuhl je představitelem pedagogiky: neotomistické existencialistické antipedagogiky antiautoritativní pedagogiky.
Říšským školním zákonem (Hasnerovým) z roku 1869: byla zavedena povinná šestiletá školní docházka byla provedena reforma gymnázií byla zavedena povinná školní docházka do 14 let byly zavedeny tzv. úlevy ze školní docházky.
Dílo Moje Srdce patří dětem napsal: J.A.Komenský A.S.Makarenko K.D.Ušinskij V.A.Suchomlinskij.
Příprava světských kněží probíhala ve středověku ve školách: klášterních katedrálních v sídlech biskupů městských farních.
Antroposofieje východiskem školy: waldorfské montessoriovské daltonské moderní školy C. Freineta.
Současníkem J.A.Komenského je: J.J.Rousseau J.Locke Vittotino da Feltre J.H.Pestalozzi.
Pojmy čtyř formálních stupňů ve výuce (jasnost, asociace,systém, metoda) zavádí: F.Frobel K.D.Ušinskij J.F.Herbart J.N.Filcík.
Pro který směr pedagogiky jsou charakteristické následující myšlenky: „Nejvyšší hodnotou této pedagogiky je člověk, cílem výchovy je rozvoj jeho individuality. Ve výchovném procesu hrají důležitou roli nejen činitelé racionální, ale též iracionální, citové prožitky. Ve škole je proto důležitý citlivý přístup pedagoga, klima třídy, radost“. pedagogika neotomistická pedagogika existencialistická pedagogika reformní pedagogiky postmodernistická.
Mezi základní pedagogické disciplíny dělené dle obsahu zkoumání nepatří: dějiny pedagogiky alternativní pedagogika obecná pedagogika pedagogická prognostika.
Pokud si jedinec osvojuje poznatky záměrně a vědomě, nazývá se takovýto edukační proces: EP non-intencionální EP funkcionální EP intencionální autoevaulace.
Základními kvalitami charakterizujícími pedagogovu osobnost není: pedagogova hodnotová orientace edukátorova pedagogická erudice pedagogův vztah k vyučované látce pedagogovy rysy a charakter.
Mezi základní funkce výchovy nepatří: rozvoj základních kvalit osobnosti potlačování problémového chování žáků rozvoj v kulturních oblastech příprava k sociálním rolím.
Vyberte z uvedených zkratek jednu, která je názvem konkrétního vzdělávacího projektu realizovaného Evropskou unií v rámci evropské dimenze ve vzdělávání: ČAPV SPC LINGEA PPP.
Termíny Niemarkova a Bloomova taxonomie řadíme do oblasti: pedagogických principů základních pedagogických hodnot činitelů výchovy cílů výchovy.
Typickým znakem malotřídní školy je: netradiční obsah výchovy a vzdělávání na školách žáci dvou a více ročníků vyučování společně delší vyučovací hodiny výuka uskutečňovaná mimo školní budovu.
Termíny škola podporující zdraví, cestující škola, škola bez ročníků patří do oblasti: alternativního školství antipedagogiky školského managementu inovativního školství.
Mezi úkoly obecné pedagogiky nezařazujeme vymezení struktury pedagog.myšlení zprostředkování mezi teorií a praxí kritické zhodnocení historického dědictví pedagogiky zprostředkování mezi teorií a výzkumem.
Vyberte jeden z termínů, který nepatří do skupiny základních pedagogických prostředků výchovy: práce evaluace kolektiv - skupina sport.
Který z následujících termínů nezařazujeme do oblasti pedagogických výzkumů: proměnná hypotéza experiment dedukce.
Výchova dospělých jedinců v ekonomicky neproduktivním věku se nazývá: heteroedukace psychodidaktika gerontopedagogika andragogika.
Mezi základní pedagogické principy nepatří: permanentní charakter názornost soustavnost a systematičnost emocionálnost.
Který z následujících výroků je nepravdivý. V pedagogice je třeba zachovávat základní pravidla pedagogického postupu: od neznámého k známému od snadnému k obtížnému od známého k neznámému od blízkého k vzdálenému.
Mezi základní čtyři formy výchovně-vzdělávací práce zařazujeme: výchova profesní výchova mimoškolní hodnotová výchova výchova občanská.
Které tvrzení je správné: Herbert Spencer napsal dílo Rukověť vzdělání pro německé učitele napsal dílo Nárys pedagogických přednášek spolu s W. Kilpatrickem vytvořil tzv.projektovou metodu ve spise Výchova rozumová, mravní a tělesná charakterizoval cíl výchovy jako přípravu pro život.
Sofisté vyatvořili soubor tří základních studijních oborů: rétorika, astronomie, múzika aritmetika, geometrie, astronomie gramatika, rétorika, aritmetika gramatika, rétorika, dialektika.
Za hlavní období rozumového rozvoje jedince považuje J.J. Rousseau věk: 12-15 let 15-20 let 20-30 let 7-12 let.
Jean Francois Lyotard je představitelem neotomistické pedagogiky antipedagogiky postmodernistické pedagogiky antiautoritativní pedagogiky.
Říšským školským zákonem (Hasnerovým) z roku 1869: byly zavedeny tzv.úlevy ze školní docházky byla provedena reforma gymnázií byla zavedena povinná školní docházka do 14 let byla zavedena povinná šestiletá školní docházka.
Spis Úvaha o budoucí volné škole, kde se nechal inspirovat myšlenkami L.N. Tolstého, napsal: Gustav Adolf Lindner Josef Úlehla Otokar Chlup František Čáda.
Ve středověku vznikly tyto typy škol: školy církevní, městské, univerzity, rytířská výchova rytířská výchova, školy měšťanské, obecné, univerzity školy městské, hlavní, normální, univerzity školy triviální, městské, církevní, univerzity.
Příprava světských kněží probíhala ve středověku ve školách: farních katedrálních v sídlech biskupů městských klášterních.
Rukověť vzdělání pro německé učitele napsal: M. Luther F. Frobel A. Diesterweg J.F. Herbart.
Antroposofie je východiskem: montessoriovské pedagogiky jenského plánu P. Petersona winetské soustavy waldorfské pedagogiky.
Dílo Velké obnovení věd napsal: Michel de Montaigne John Locke Francois Bacon Augustinus Aurelius.
Autorem tzv.globální metody je: Peter Peterson Ovide Decroly Otokar Chlup Elen Key.
Současníkem J.A. Komenské je: J.H. Pestalozzi Vittorino de Feltre John Locke J.J. Rousseau.
Učební pomůcky tzv.dárky vytvořil: J. Sturm F. Frobel J.A. Komenský M.F. Quantilianus.
Mezi díla J.A. Komenského nepatří: Zákony školy dobře uspořádané, Obecná porada o nápravě věcí lidkých Jedno potřebné, Cesta světla Pojednání o lidském rozumu, O pedantismu Svět v obrazech, Škola hrou, Nejnovější metoda jazyků.
Který z uvedených termínů nepatří do skupiny základních pedagogických prostředků? umění učivo práce sport.
Deskriptivni výzkumný problém hledá odpoved na otázku jaká metoda byla použitá? jaké to je? kdo byl respondent? čim to je?.
Učivo, celkový projekt výuky a jejho průběhu označuje pojem standard vzdelávani rámcové osnovy kurikulum učební osnovy.
Mezi fáze paměťového procesu nepatří vybavení znovupoznání reminiscence deklarování.
Friedrich Nietzsche buduje svou filosofii na tvrzení, že v základu lidské existence tkví: pokora nenávist vůle k moci bůh.
Který z uvedených přístupů je typický pro kvalitativní výzkum velké skupiny lidi ověřování teorie vysvětlení jevů jedinečnost.
Mezi psychologické metody nepatří analýza videozáznamu analýza produktů lidské činnosti numerologie dotazník.
Mezi průřezová témata RVP pro ZV nepatří Multikulturní výchova Environmentální výchova Výchova ke zdraví a k rodičovství Výchova demokratického občana .
Podle Kohlberga patří do vývojového období konvenční morálky utilitarismus potřeba dominovat snaha vyhovět autoritě orientace na společenskou úmluvu.
Mezi seriózní informační zdroje v podobě Časopisů z oblasti psychologie nepatří Psychológia a patopsychológia dieťaťa Psychologie pro praxi Studia psychologica Moje psychologie.
Koncepce trvale udržitelného rozvoje Je takový rozvoj a míra využívání nevyčerpatelných zdrojů, který budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich potřeby a rozvíjet se Je způsob učení se, které se trvale udržuje u jednotlivých generaci Je takový rozvoj a míra využívání vyčerpatelných zdrojů, který budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich potřeby a rozvíjet se Je způsob trvale udržovaného rozvoje žákovy osobnosti .
Základní atribuční chybu v sociální psychologii lze charakterizovat jako naši přirozenou tendenci přeceňovat při posuzováni chování druhých osob v konkrétní situaci jejich osobnostní vlastnosti na úkor situačního kontextu naši přirozenou tendenci přeceňovat vliv konkrétní situace na chování druhých osob naši přirozenou tendenci nadržovat nám sympatickým osobám bez ohledu na situaci naši přirozenou tendenci podléhat prvnímu dojmu, který v nás při seznámení vyvolávají druzi.
Vzdělávání na středních školách v CR je ukončeno závěrečnou zkouškou maturitou nebo absolutoriem maturitou nebo závěrečnou zkouškou maturitou.
Základním dokumentem autoevaluace školy je hodnocení Školské rady hodnocení žáků hodnoceni české Školní inspekce evaluační zpráva Školy z vlastního hodnocení školy .
Při krizové intervenci (i laické) u deprese je nutné vyvarovat se jakéhokoli hodnocení, kritizování, bagatelizace či srovnávaní s jinými lidmi zabránit projevům lítosti, vzteku a dalších negativních emocí, aby se situace ještě nezhoršila především vysvětlit, že mnozí lidé jsou na tom mnohem hůře (a tak relativizovat situaci depresivního) apelovat na volní vlastnosti depresivního člověka.
Z hlediska fázi výuky bývají rozlišovány metody výuky slovní, názorně-demonstrační, praktické sdělovací, samostatné práce, ověřovací srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-syntetické motivační, expoziční, fixační, diagnostické, aplikační.
Jak se zachováme, když poskytujeme první pomoc postiženému v bezvědomí, který je zasažen elektrickým proudem nejprve izolujeme od proudového zdroje zakloníme hlavu zahájíme masáž srdce a umělé dýchání zahájíme masáž srdce.
Povinná školní docházka do 14 let byla zřizena školskou novelou 1883 reformou Exner-Bonitzovou v letech 1848-49 Malým školským zákonem 1922 Hasnerovým zákonem 14. kvetna 1869.
Mezi druhy paměti nepatří senzorická kreativní bezděčná smyslová.
Pojem craving označuje: zneužívání sociálních sítí k páchání trestných činu závislost na opiátech akutní intoxikaci působením alkoholu silnou touhu pociťovat účinky psychoaktivní látky, s níž měla osoba dříve zkušenost.
Pozorování je výzkumný soubor výzkumná metoda proměnná hypotéza.
Do profesní volby by neměly zasahovat vzory vzdělávací nabádka exkurse ambice rodičů.
Mezi aplikační oblasti psychologie jako vědní disciplíny nepatří naivní psychologie psychologie sportu psychofyziologie klinická psychologie .
Aspirace jsou v psychologi chápány jako extrémní sebeprosazování vrozená dispozice porucha psychiky snaha něčeho dosáhnout.
Epikürovo pojetí slasti lze nejlépe vystihnout následující tezí s last je stav, kdy nepocitujeme žádnou bolest tela ani žádné trápení duše slast je vlastní pouze bohům slast je stav splynutí lidské duše s bohem slast je stavem po podřízení se osudu.
Jízda na kole je produktem učeni problémového divergentniho konvergentního senzomotorického .
Mezi příčiny únavy nepatří hluk nedostatečný odpočinek špatná organizace práce inteligence.
Hérakleitos svůj princip, který řídí veškeré dění, dynamiku v tomto světě, nazval stratos logos kratilos sarkos.
Ve školním prostředí se dlouhodobé sociálně-emotivní naladění, zobecněné postoje a vztahy, emocionální odpovědi žáků třídy na události ve třídě odborně označují jako atmosféra třídy sociální nálada třídy edukační prostředí třídy klima třídy.
Pojem relativně stabilní emocionální naladěnost vyjadřuje nejspíše: důsledek demokratického stylu vedeni předpoklad dosažení vyšší pozice ve skupině klima či atmosféru v určité sociální skupině tzv. hodnotovou orientaci skupiny (HOJ) .
Mentorem rozumíme: osobu uvádějící do znalosti oboru prostřednictvím vedeni v reálných situacích, provádějící supervizi pedagoga, který vyučuje rétoriku dozírajícího učitele studentů na pedagogické praxi osobu vykonávající obsahový dohled .
Který z těchto autorů se zabýval problematikou imitace jako sociálního učeni? Abraham Maslow Erich Fromm Albert Bandura Karen Homey.
Arthur Schopenhauer navrhuje následující možnosti pro zmírnění trvalého utrpení člověka ve světě pěstování umění, filosofii a žít asketicky co nejvíce si užívat darů přírody snažit se o splynutí s bohem věnovat se vědeckému bádání v oblasti přírodních věd.
Základy výzkumu naučeného agresivniho chování dětí experimentem s fackovacím panákem položil Bandura Moreno Rogers Festinger.
Při vtělení nesmrtelné duše směřuje dle Platóna do lidského nebo zvířecího těla-záleží na volbě duše vždy do lidského těla.
Pro autokratický výchovný styl je charakteristické Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorům Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jeho důsledné plnění Vychovatel jednoznačné určuje pravidla podle svých rozhodnuti, zkušenosti a úsudků .
o které z uvedených základních pedagogických kategorii zažazujeme terminy Bloomova nebo Niemarkova taxonomie? výchovné prostředky edukační činitelé pedagogické principy cíle výchovy.
Tendenci podceňovat v interpretaci chování jiných lidi (anebo pří jeho řízení) vlivy situační a přeceňovat vlivy dispoziční lze zařadit mezi tzv. atribuční chyby zákonité důsledky náročných životních situaci tzv. chyby v imanenci zákony percepce .
Kniha života a školní tiskárna patří ke škole daltonské k winnetské soustavě moderní škole C. Freineta k Tolstého volné škole.
Jaký výraz používáme pro označení edukačního procesu, kdy si jedinec osvojuje poznatky záměrně a vědomě? evaluace edukační proces non-intencionální edukační proces intencionální edukační proces funkcionální.
Největší nebezpečí manipulace s pedagogem či pedagogickým sborem hrozí od tohoto typu agresora: agrasora, vyvolávající tzv. ekonomickou šikanu kultivovaný narcistický agresor fyzický, brutální agresor úzkostný agresor.
V jakém typu škol probíhala příprava světských kněží ve středověku? městské školy katedrální školy v sídlech biskupů farní školy klášterní školy.
Tvrzení, že základním principem, z něhož vše vzniká a do něhož vše zaniká, je oheň, je základní myšlenkou filosofie Pythagorovy Hérakleitovy Tháletovy Platónovy.
Výchova v užším slova smyslu je proces, který: lze prakticky oddělovat od procesu vzdělávání je jinak zvaný edukace se primárně zaměřuje na rozvoj postojů, přesvědčení, potřeb, zájmů se primárně zaměřuje na rozvoj vědomosti, dovedností, návyků a schopností.
Předmětem zkoumání přírodních věd je podle Immanuela Kanta: objektivní realita svět o sobě (nezávislý na poznávajícím subjektu) svět pro nás (ten je takový, jací jsme my) stav vesmíru v určitém stádiu jeho vývoje.
Disciplína pedagogiky zabývající se primárně učením a vzděláváním lidí v ekonomicky postaktivním věku se odborně nazývá: agogika andragogika gerontagogika pedagogika stáří.
Výraz „explanativní“ účel a poslání pedagogiky vyjadřuje, že: pedagogika má sloužit potřebám praxe a být v praxi bezprostředně využívána pedagogika má být rozvíjena jako samostatná věda a má rozšiřovat oblast lidského poznání pedagogika coby věda má objevovat a zkoumat pouze explicitní jevy jedním z úkolů pedagogiky je edukační realitu objasňovat.
Jaký směr v rámci teorií vzdělávání zdůrazňuje význam kulturních a sociálních faktorů při tvorbě poznatků, sociální a kulturní interakci, sociální dimenzi učení? Jeho představitelem je L.S. Vygotskij. personalistické teorie kognitivně psychologické teorie sociokognitivní teorie sociální teorie.
Mezi základní metody kvantitativního výzkumu v pedagogice nepatří dotazníky a statistické zpracování dat zúčastněné pozorování, přirozené interview didaktické testy, testování strukturované pozorování, laboratorní experiment.
Tzv. Pygmalion-efekt je primárně obrazným označením pro: opačné působení určitých opatření, která měla způsobit změnu, např. opatření, která měla směřovat ke změně názorů, vedla k utvrzení daného názoru promítání vlastních psychických procesů a stavů, motivů a vlastností do druhého člověka; „podle sebe soudím tebe“ očekávání, že zkoumaná osoba má takové myšlení, schopnosti, motivy aj. vlastnosti jako my; s tím souvisí individuální subjektivní zkreslení vlivem našeho preferovaného (pozitivního či pesimistického) pohledu na svět důsledek učitelova očekávání týkající se např. toho, jak se žák bude chovat, jaký je atd., který funguje na principu sebesplňující předpovědi.
Zobecněné odborné označení vyučování, umění, sportu, médií, práce, hry v pedagogice jsou „výchovné či edukační…“: formy prostředky činitelé metody.
Nejméně ovlivnitelný pedagogickým působením je: styl učení kognitivní styl strategie učení technika učení.
Rozlišovány bývají mimo jiné dva základní druhy edukačních cílů – materiální a formální. Na co se primárně zaměřují formální resp. formativní cíle? Na: získávání znalostí interiorizaci poznatků a učiva rozvoj jedince a jeho schopností spojení školy se životem.
Jak se nazývá škola, jejímž zakladatelem je H. Parkhurstová, zdůrazňující samostatné učení, vhodné pomůcky a práci na měsíčních úkolech? Daltonská škola Waldorfská škola Jenská škola Moderní Freinetova škola.
Disciplína zabývající se základními kategoriemi pedagogiky a objasňováním základních jevů a procesů, vymezováním vědeckých termínů označujících tyto jevy a procesy se nazývá: teorie výchovy obecná pedagogika obecná didaktika metodologie.
Hodnocení žáka založené na hodnocení splnění konkrétního výkonu, bez ohledu na výkony ostatních žáků se odborně označuje jako: kriteriální hodnocení formativní hodnocení sumativní hodnocení normativní hodnocení.
Hierarchie kognitivních výukových cílů podle taxonomie B.S. Blooma má toto pořadí: porozumění, analýza, syntéza, posouzení, aplikace, znalost porozumění, znalost, analýza, syntéza, posouzení, aplikace znalost, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení znalost, analýza, syntéza, aplikace, posouzení.
Nejčastější příčinou úmrtí v ČR u dětí do 18 let jsou: úrazy a otravy nádorová onemocnění infekční onemocnění vrozené a vývojové vady.
Pokud provádíme selekci žáků dle jejich zájmů, sklonů, osobního zaměření apod., jedná se o: kvantitativní diferenciaci kvalitativní diferenciaci homogenní individualizaci vnitřní individualizaci.
Lidská duše před svým prvním vtělením pobývá podle Platóna: ve světě idejí ve světě materiálním ve světě smyslovém ve světě pozitivním.
Podle mezinárodní klasifikace stupňů vzdělávání ISCED 97 zahrnuje termín primární škola v ČR: zařízení předškolní výchova, tj. v ČR se jedná o mateřské školy první stupeň základní školy v ČR základní školu poskytující základní povinné vzdělávání zařízení předškolní výchova (v ČR se jedná o mateřské školy, jesle, speciální mateřské školy, přípravné třídy při základních školách).
Mezinárodní program podpory zdraví ve škole rozšíření i v ČR se nazývá: Škola zdraví Zdraví do škol Zdravá škola Výchova ke zdraví.
Souvislosti života školy, které nejsou obvykle vyjádřeny ve vzdělávacích programech a jsou obtížně postižitelné (étos školy, vzdělávací hodnoty, vztahy, způsoby diferenciace žáků, pravidla chování, implicitní obsahy atd.) jsou v odborné terminologii označovaný jako: skryté kurikulum neformální kurikulum podpůrné kurikulum metakurikulum.
Odklad povinné školní docházky je podle platného školského zákona možný: nejdéle do zahájení roku, v němž dítě dovrší sedmý rok věku nejdéle do zahájení roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku nejdéle do zahájení roku, poté co dítě dovršilo devět let věku nejdéle do zahájení roku, poté co dítě dovršilo šest let věku.
Nonverbální pedagogická komunikace zahrnuje: emocionalitu a dynamiku řeči a související výrazy obličeje mimiku, gestiku, frázování proxemiku kinetiku, intonaci.
Za nejvýznamnější představitele postmoderní filozofie jsou považováni: G. Marcel, A. Camus, J.P. Sartre M. Foucault, J.-F. Lyotard, W. Welsch M. Buber, W. Welsch J.-F. Lyotard, G. Marcel, M. Buber.
Tzv. praktický a teoretický rozum a kategorický imperativ jsou základními termíny filozofie René Descarta Immanuela Kanta J. A. Komenského T.G. Masaryka.
V jakém roce byla oficiálně schválena Deklarace lidských práv? 1954 1945 1948 1952.
Sartrovo heslo „Peklo jsou ti druzí“ lze vysvětlit následovně: po smrti našich těl se bez výjimky všechny naše duše setkají v pekle lidi kolem mne je nutno absolutně ignorovat jakýkoliv můj čin, ať záměrný či nezáměrný, ovlivní lidi v mém okolí základním vztahem mezi lidmi je nenávist.
Mentorem rozumíme: osobu uvádějící do znalosti oboru prostřednictvím vedení v reálných situacích, provádějící supervizi osobu vykonávající slovní dohled pedagog, který vyučuje rétoriku vedoucí učitel studentů na pedagogické praxi ve školském subjektu.
Které vzdělávací programy jsou v současnosti v našem školství: Základní škola, Soukromá škola, Občanská škola, Církevní škola Národní škola, Waldorfská škola, Obecná škola, Základní škola Základní škola, Obecná škola, Národní škola, Školní vzdělávací program Národní škola, Školní vzdělávací program, Soukromá škola, Církevní škola.
Definice zdraví zdůrazňuje: nepřítomnost nemoci v organismu optimální stav fyzické, psychické a sociální pohody nepřítomnost nemoci a dobrou fyzickou kondici optimální lékařskou péči.
Podle dosavadních poznatků ovlivňuje zdraví nejvíce: individuální způsob života úroveň životního prostředí úroveň lékařské péče sociální gradient.
Při štěpení živin z potravy se získá nejvíce energie ze stejného množství: bílkovin cukru sacharidů tuků.
PHARE je: zkratka programu ekonomické pomoci Evropské unie zemím střední a východní Evropy mezinárodní program pro hodnocení žáků monitorující výstupy vzdělávacích systémů prostřednictvím měření vzdělávacích výsledků žáků organizace, k jejímž programům patří zvláště odstraňování negramotnosti, šíření informací o lidských právech, vzdělávání apod. poradní orgán ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je složený ze zástupců profesních organizací a sdružení, poskytuje konzultace ke klíčovým školským otázkám.
Gottfried Wilhelm Leibniz považuje za podstatu všech věcí: atomy, dále nedělitelné rozprostraněné materiální částice monády, jednoduché oduševnělé jednotky, obdařené vnitřní silou substanci, která je zároveň bohem, přírodou i myslícími bytostmi rozprostraněnou substanci, která v každé věci způsobuje fakt, že zaujímá vždy.
Individuální přístup charakterizuje: zvláštnosti biologické, genetické a typ absolvování školní docházky, úroveň vzdělání a životního stylu forma kontroly výuky a individuální modifikace forem edukace okolnosti nebo častěji komplex okolností, které odborník bere v úvahu při hledání optimálního nebo léčebného řešení určitého problému postulát o tom, že učitelé mají respekovat specifické vlastnosti jednotlivých žáků, např. styl učení, tempo učení apod.
K autorům učebnic psychologie určených učitelům nepatří: David Fontana Ingeborg Amthauer Jan Čáp Jiří Mareš.
K vlastnostem pozornosti nepatří: tenacita validita intenzita rozsah.
Skutečnost, že se člověku dlouhodobě nedostává podnětu ke kvalitnímu rozvoji a růstu nejlépe vyjadřuje pojem: deprivace depravace deprimace deprese.
Jméno Carl Rogers je spojeno především s psychologií: hlubinnou funkcionalistickou humanistickou kognitivní.
Vznik psychologie jako vědy můžeme zařadit již do: již do starověku 16. století 18. století 19. století.
K pojmu usuzování se bezprostředně nevztahuje pojem: indukce dedukce analogie reflexe.
Autorem tzv. hierarchického uspořádání lidských potřeb je: Abraham Maslow Viktor Frankl Leon Festinger William Stern.
Při zvládání neobvyklých situací či řešení nových problémů se uplatňuje především: konvergentní myšlení divergentní myšlení dispoziční myšlení konkrétní myšlení.
K předávkování až k poškození zdraví může dojít (zejména farmakologickými preparáty): u niacinu a kyseliny listové u vitamínů B,C u vitamínů A,D u většiny vitamínů.
Pojmy introvert – extrovert souvisejí s teorií: E. H. Ericksona J.S. Browna H.J. Eysencka W.P. Browna.
Epizodická paměť je součástí: fotografické (eidetické) paměti sémantické paměti procedurální paměti deklarativní paměti.
Autorem teorie kognitivní disonance je: G. W. Allport G. Th. Fechner A. Adler L. Festinger.
Ke kvalitě testové úlohy či výzkumné metody se bezprostředně vztahuje pojem: adaptabilita vigilita reliabilita rigidita.
Neurotransmitery jsou: koncové výběžky na axonu náhradní nositelé genetické informace při narušení genových řetězců látky umožňující komunikaci mezi nervovými buňkami látky, které způsobují změny pohlavní identity.
Které stádium je nesprávně zařazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje? stádium formálních operací stádium prekognitivní předoperační stádium senzomotorické stádium.
Psychopedie se zabývá jedinci s: poruchami chování rozumovou nedostatečností psychickou poruchou/poruchami psychickými problémy a poruchami.
Rada školy, je orgán, který: umožňuje nezletilým žákům podílet se na správě školy umožňuje pracovníkům škol, občanům obce a dalším osobám podílet na správě školy volí ředitele školy je zřizovatelem školy.
Interdisciplinární vědecká disciplína zabývající se teorií a praxí učení a vyučování cizích jazyků se nazývá: lingvopedagogika lingvistika lingvodidaktika obecná didaktika.
Vzdělávání odborné pedagogické terminologii je chápáno jako proces: ve kterém se rozvíjí postoje, přesvědčení, potřeby, zájmy ve kterém se rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti jehož převaha je v psycho-motorické sféře jehož převaha je dnes viděna v rozvoji citové a volní stránky.
Epizodická paměť je součástí: sémantické paměti procedurální paměti deklarativní paměti fotografické (eidetické) paměti.
K vlastnostem pozornosti nepatří: tenacita (schopnost a dovednost udržet pozornost vytrvale na určité dění či objekty) intenzita rozsah validita.
Které stádium je nesprávně zařazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje? senzomotorické stádium předoperační stádium stádium prekognitivní stádium formálních operací.
Při zvládání neobvyklých situací či řešení nových problémů se uplatňuje především: divergentní myšlení dispoziční myšlení konvergentní myšlení konkrétní myšlení.
Skutečnost, že se člověku dlouhodobě nedostává podnětů ke kvalitnímu rozvoji a růstu nejlépe vyjadřuje pojem depravace deprivace deprimace deprese.
Mezi hlavní představitele pragmatismu ve filozofii patří: E. Husserl, c. Lévi-Strauss, J.F. Lyotard M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel W. James, Ch. S. Peirce, J. Dewey A. Gramsci, G. Lukács, R. Garaudy.
. Disciplína speciální pedagogiky zabývající se primárně jedinci s rozumovou nedostatečností se nazývá: logopedie psychopedie tyflopedie etopedie.
Dysortografie označuje specifickou poruchu učení projevující se poruchou schopnosti: čtení kreslení pravopisu psaní.
Disciplína speciální pedagogiky primárně se zabývající obtížně vychovatelnými jedinci se nazývá: psychopedie somatopedie edukopedie etopedie.
Porucha, která se projevuje obtížemi v pohybovém vývoji, aniž by bylo diagnostikováno neurologické onemocnění; postihuje osvojování, plánování a provádění volních pohybů a bývá často spojena s poruchou řeči a koordinací pohybů, rytmizací aj. se nazývá: dysmúzie dyspinxie dyspraxie dysmobilie.
Výrazem edukace označujeme: výchovu v užším slova smyslu vzdělávání výchovu a vzdělávání pedagogiku.
Tzv. Pytmalion-efekt je primárně obrazným označením pro: opačné působení určitých opatření, která měla způsobit změnu, např. opatření, která měla směřovat ke změně názorů, vedla k utvrzení dané názoru promítání vlastních psychických procesů a stavů, motivů a vlastnosti do druhého člověka; „podle sebe soudím tebe“ očekávání, že zkoumaná osoba má takové myšlení, schopnosti, motivy aj. vlastnosti jako my; s tím souvisí individuální subjektivní zkreslení vlivem našeho preferovaného (pozitivního či pesimistického) pohledu na svět důsledek učitelova očekávání týkající se např. toho, jak se žák bude chovat, jaký je atd. který funguje na principu sebesplňující předpovědi.
Nonverbální pedagogická komunikace zahrnuje: proxemiku (vzdálenost a zaujímaní protorových pozic) haptiku, hlasitost mimiku, gestiku, frázování kinetiku, intonaci.
Jak můžeme definovat kázeň? jako společenský jev, který spočívá v dodržování stanovených nebo dobrovolně přijatých norem jako působení svědomí v případě přestupku a následného trestu jako řád (zákon, pravidlo, pokyn,..), který zabezpečuje podmínky pro existenci jedince, sociálních skupin a fungování společnosti jako mravní vlastnost, která je součástí vlastností osobnosti a povinnosti k okolí.
Základní myšlenkou evolucionistické antropologie je: prokázat, že člověka nestvořily nadpřirozené síly studium ontogeneze a fylogeneze člověka přenesení myšlenky biologické evoluce na všechny oblasti lidské činnosti redukce antropologických témat na biologickou dimenzi.
Psychometrie je obor zabývající se: sběrem, rozborem a zpracováním informací při růstu školních dětí celkovou náplní lidského života a vlivy, které ho utvářejí měřením psychických jevů, jejich trváním a dalšími vlastnostmi a vzájemnými vztahy laboratorním experimentem.
Pojem „bazální“ definujeme jako: zklidňující podpůrný aktivační základní.
Za nejvýznamnější představitele postmoderní filozofie jsou považování: J.F. Lyotard, G. Marcel, M. Buber M. Buber, W. Welsch G. Marcel, A. Camus, J.P. Sartre M. Foucault, J.F. Lyotard, W. Selech.
Neurotransmitery jsou: látky umožňující komunikaci mezi nervovými buňkami náhradní nositelé genetické informace při narušení genových řetězců koncové výběžky na axonu látky, které způsobují změny pohlavní identity.
Který z uvedených znaků nelze vztahovat bezprostředně k tvořivosti: sociabilita flexibilita flance originalita.
Při frontální výuce se: pracuje individuálně s každým žákem klade důraz na kreativitu a samostatnost žáků zohledňují individuální potřeba a zájmy jednotlivých žáků učitel snaží, aby probírané učivo zvládli všichni žáci přímo ve vyučování, bez domácích úkolů.
Anticipační cíle primárně zdůrazňují: adaptaci jedince na stávající podmínky rozvoj soustavy vědomostí (encyklopedismus) přípravu na budoucí svět (př. v oblasti informačních technologií) interiorizaci heteronomních cílů edukace.
Samosprávu ve školství vykonává: ředitel školy, obec, kraj obec, kraj ředitel školy, kraj, okres, obec MŠMT ČR, kraj, obec.
Obecnější odborné označení školní, mimoškolní či rodinná výchova je: činitelé výchovy formy výchovy prostředky výchovy metody výchovy.
Vznik psychologie jako vědy můžeme zařadit již do: 19.století 16.století 18.století již do starověku.
Jméno Carl Rogers je spojeno především s psychologií: funkcionalistickou humanistickou kognitivní hlubinnou.
Autorem teorie kognitivní disonance je: L. Festinger G. W. Allport A. Adler G. Th. Fechner.
Pojmy introvert – extrovert souvisejí s teorií: E. H. Ericksona H.J. Eysencka J.S. Browna W.P. Browna.
Psychopedie se zabývá jedinci s: poruchami chování rozumovou nedostatečností psychickou poruchou/poruchami psychickými problémy a poruchami .
Při frontální výuce se: pracuje individuálně s každým žákem klade důraz na kreativitu a samostatnost žáků zohledňují individuální potřeby a zájmy jednotlivých žáků učitel snaží, aby probírané učivo zvládli všichni žáci přímo ve vyučování, bez domácích úkolů .
Rada školy, je orgán, který umožňuje nezletilým žákům podílet se na správě školy umožňuje pracovníkům škol, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy volí ředitele školy je zřizovatelem školy .
Anticipační cíle primárně zdůrazňují: adaptaci jedince na stávající podmínky rozvoj soustavy vědomostí (encyklopedismus) přípravu na budoucí svět (př. v oblasti informačních technologií) interiorizaci heteronomních cílů edukace .
Interdisciplinární vědecká disciplína zabývající se teorií a praxí učení a vyučování cizích jazyků se nazývá: lingvopedagogika lingvistika lingvodidaktika obecná didaktika .
Samosprávu ve školství vykonává: ředitel školy, obec, kraj obec, kraj ředitel školy, kraj, okres, obec MŠMT ČR, kraj, obec .
Vzdělávání v odborné pedagogické terminologii je chápáno jako proces: ve kterém se rozvíjí postoje, přesvědčení, potřeby, zájmy ve kterém se rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti jehož převaha je v psycho-motorické sféře jehož převaha je dnes viděna v rozvoji citové a volní stránky .
Obecnější odborné označení školní, mimoškolní či rodinná výchovy je: činitelé výchovy formy výchovy prostředky výchovy metody výchovy .
Vznik psychologie jako vědy můžeme zařadit již do: 19. století 16. století 18. století již do starověku .
Jméno Carl Rogers je spojeno především s psychologií: funkcionalistickou humanistickou kognitivní hlubinnou .
Epizodická paměť je součástí: sémantické paměti procedurální paměti deklarativní paměti fotografické (eidetické) paměti .
K vlastnostem pozornosti nepatří: tenacita (udržení) intenzita rozsah validita (platnost).
Které stádium je nesprávněně zařazeno do Piagetova pojetí kognitivního vývoje? senzomotorické stádium předoperační stádium stádium prekognitivní stádium formálních operací .
Při zvládání neobvyklých situací či řešení nových problémů se uplatňuje především: divergentní myšlení dispoziční myšlení konvergentní myšlení konkrétní myšlení .
Který z uvedených znaků nelze vztahovat bezprostředně k tvořivosti: flexibilita originalita fluence pohotovost, nápaditost sociabilita sdružování, družnost, společenskost.
Pojmy introvert – extrovert souvisejí s teorií: E. H. Ericksona H. J. Eysencka J. S. Browna W. P. Browna .
Mezi hlavní představitele pragmatismu ve filozofii patří: E. Husserl, C. Lévi-Strauss, J. F. Lyotard M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel W. James, Ch. S. Peirce, J. Dewey A. Gramsci, G. Lukács, R. Garaudy.
Nonverbální pedagogická komunikace zahrnuje: proxemiku emocionalitu a dynamiku řeči a související výrazy obličeje mimiku, gestiku, frázování kinetiku, intonaci.
Který významný český filozof neodděluje filozofii od teologie a mluví o tzv. pansofii: J. Hus P. Chelčický J. A. Komenský T. G. Masaryk.
Mezi sekundární potřeby nepatří: láska bezpečí štěstí vzdělání.
Výchova v užším slova smyslu je proces, který: lze prakticky oddělovat od procesu vzdělávání je jinak zvaný edukace se primárně zaměřuje na rozvoj povahových vlastností, postojů, přesvědčení, potřeb, zájmů.
Pavlovovy experimenty se psy jsou příkladem jakého typu učení? klasického podmiňování operantního podmiňování senzomotorického učení memorování.
Mezi dimenze výchovných stylů nepatří: emoční vztah motivace řízení kontrola požadavků.
Celkový projekt výuky, její průběh a předpokládané výsledky nejvýstižněji označuje pojem: standard vzdělávání kurikulum učební osnovy rámcové osnovy.
Schopnost vcítit se do emocí druhých je: antipatie sympatie empatie apatie.
Mezi psychologické metody nepatří: pozorování chování experiment analýza videozáznamu numenorologie.
S dělením osobnosti podle temperamentu podle tělesných šťáv přišel: Herakleitos Jung Kretschmer Galén.
Vzdělávání v odborné pedagogické terminologii je chápáno jako proces: ve kterém se rozvíjí postoje, přesvědčení, potřeby, zájmy ve kterém se rozvíjí vědomosti, dovednosti, návyky a schopnosti jehož převaha je v psycho-motorické sféře jehož převaha je dnes viděna v rozvoji citové a volní stránky.
Obecnější odborné označení školní, mimoškolní či rodinná výchovy je: činitelé výchovy formy výchovy prostředky výchovy metody výchovy.
Který z uvedených znaků nelze vztahovat bezprostředně k tvořivosti: flexibilita originalita fluence sociabilita.
Do klasifikace dyslalie dle rozsahu nepatří: dyslalia universalis dyslalia multiplex dyslalia parciální dyslalia kontextová.
Ideognostická dyskalkulie se projevuje: problémy při označování množství a počtu předmětů, operačních znaků, matematických úkonů neschopností číst číslice, čísla, operační symboly poruchou v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi neschopností provádět matematické operace.
Žáky a studenty s více vadami zařazujeme mezi jedince: se zdravotním znevýhodněním se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mezi refrakční vady nepatří: astigmatismus strabismus myopie hypermetropie.
Středně těžká mentální retardace je dána: IQ 50 - 30 IQ 49 – 35 IQ 34 – 20 IQ 29 – 15.
Individuální vzdělávací plán je zpracováván: před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy 1 rok před nástupem žáka do školy nejpozději 90 dnů poté, co byl žák přeřazen do speciální školy kdykoliv to nařídí speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko psychologická poradna.
Termín “hyperbulie” znamená: poruchu příjmu potravy, která se projevuje nadměrnou "žravostí" nadměrnou schopnost zapamatování poruchu spánku kvantitativní poruchu vůle.
Karel Herfort byl: zakladatel a první ředitel Ernestina v Praze lékař, zakladatel české dětské psychiatrie speciální pedagog, který se zabýval problematikou mentálně postižených psycholog, který se zabýval problematikou mentálně postižených.
Převod z výchozího jazykového kódu do cílového, který zajišťuje tlumočník znakového jazyka, prochází obvykle: třemi fázemi, tj. recepcí, translací, produkcí pěti fázemi, tj. recepcí, aferentací, centralizací, eferencí a produkcí pěti fázemi, tj. impresí, aferencí, centralizací, eferencí a expresí třemi fázemi, tj. detekcí, translací, expresí.
Výchovně vzdělávací proces etopedie zahrnuje fáze: prevence, intervence, resocializace prevence, podpory, intervence, rehabilitace prevence primární, sekundární, prevence, rehabilitační prevence primární, sekundární, terciární, intervence, rehabilitace.
Teorie kulturního kapitálu se zabývá řešením multikulturních a etnických problémů ve výuce zkoumáním transferů vědeckých poznatků do školní výuky rovnými šancemi, resp. znevýhodněním v přístupu ke vzdělání zkoumáním vlivu vzdělávací politiky na obsah kurikulárních dokumentů.
Filozofie výchovy se zabývá: objektivním poznáním edukační reality smyslem, cílem a účelem, koncepcí a pojetím výchovy axiologickým výkladem morálky v historicko-společenském kontextu vysvětlováním příčin a souvislostí podstaty jsoucna a poznání.
Mediace je: vyjednávání a uzavření dohody s pomocí vyškoleného zprostředkovatele specifický postup, jehož cílem je komplexní diagnóza klienta shromažďování informací o obviněném před rozhodnutím soudu zaměstnání vyžadující zvláštní znalosti a dovednosti.
Akční výzkum je charakteristický: objektivním pozorováním sledovaného jevu cílenou kontrolou proměnných specifickým vztahem badatele ke zkoumanému fenoménu malým souborem zkoumaných osob, obvykle n < 5.
Pojem sekularizace označuje: rozsah a stupeň vlivu sekt v konkrétní zemi zesvětštění rozšíření negativního vlivu sekt rozsah a stupeň náboženského vědomí.
Termín stochastický zákon v sociálních vědách znamená: univerzální zákon psychologický zákon učení zákon školské legislativy pravděpodobnostní zákon.
Tradiční pohled na deviantní chování, označovaný jako morální: vymezuje ve společnosti zcela jasná, pro všechny lidi srozumitelná pravidla, a jiné chování považuje za nepřípustné, deviantní, bez ohledu na okolnosti uvádí, že chování a dalším sociálním produktům lze porozumět jen v kontextu dané společnosti a kultury, tzn.že jev definovaný jako deviantní nemusí být deviantní vždy a všude uvádí, že chování variuje kolem průměru ve společnosti a každou odchylku od statistické normy lze považovat za deviaci vymezuje deviaci jako špatnou a devianti jsou zákonitě asociální, zlí.
Sociální normy chápeme jako: soubor formálních a neformálních postupů, které vyvíjejí tlak na jedince soubor psaných i nepsaných předpisů ovlivňujících chování lidí kvalitu společenských vazeb jednotlivce ke společnosti společenskou solidaritu a redistribuci prostředků a služeb.
Zakladatelem prvních mateřských škol v Německu v roku 1837 je: A. Diesterweg ) M. Montessori J. F. Herbart F. Fröbel.
Etapa formálních operací Piagetovy teorie duševního vývoje se týká kognitivního vývoje: kojenců batolat dospívajících seniorů.
Z hlediska fází výuky rozlišujeme metody výuky: srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-syntetickou sdělovací, samostatnou práci, ověřovací motivační, expožiční, fixační, diagnosticky aplikační slovní, názorně-demonstrační, praktickou.
Klima třídy se nejlépe hodnotí: sociometrií sociální stratifikací sociálně-percepční anamnézou sociotestem.
Dehydratace nastává při ztrátě tělesní vody: 2 % 5 % 25 % 50 %.
Svalová nerovnost se zmírňuje: protahováním tonického a zpevňováním fázického svalstva protahováním fázického a zpevňováním tonického svalstva protahováním příčně pruhovaného a zpevňováním hladkého svalstva protahováním hladkého a zpevňováním příčně pruhovaného svalstva.
Dětská mozková obrna se definuje jako: syndrom nepokračujícího postižení nezralého mozku virové onemocnění senzomotorické poškození držení a pohybu metabolická porucha .
Demence je dána věkovou hranicí: od narozenáí od 2 let od 4 let nad 60 let.
Fyziologická nemluvnost trvá: do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let.
Pojem „bazální“ definujeme jako: zklidňující podpůrný aktivační základní .
Za nejvýznamnější představitele postmoderní filozofie jsou považováni: ) J.-F- Lyotard, G. Marcel, M. Buber M. Buber, W. Welsch G. Marcel, A. Camus, J. P. Sartre M. Foucault, J.-F. Lyotard, W. Welsch.
Co to je autorita: vážnost, úcta, respekt bez ohledu na majetek a ... forma uskutečňování moci chování jedné osoby.
Report abuse Consent Terms of use