option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON SPPO (2019) pro 0-04 a O-05
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SPPO (2019) pro 0-04 a O-05

Description:
smluvní podmínky

Author:
AVATAR
Dráha
Other tests from this author

Creation Date:
09/02/2019

Category: Others

Number of questions: 45
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Zkratka CZS znamená Centrální zákaznický servis ČD Centrální zásobovací sklad Centrum zaměstnaneckých služeb.
Odškodnění za neplnění vybraných standardů lze uplatnit pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a na e-shop ČD u pokladní přepážky a ve vlaku v jídelním nebo bistro voze dle vyhlášených.
Manipulační přirážka je ve výši 30 Kč 40 Kč 20 Kč.
Jízdu „ZPĚT“ u vnitrostátní Flexi základní zpáteční jízdenky zakoupené u pokladní přepážky je nutno nastoupit druhý den platnosti jízdenky je nutno nastoupit první den platnosti jízdenky lze nastoupit kdykoliv v době platnosti jízdenky.
Časová jízdenka platí do 22:00 hodin posledního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti.
eTiket je jízdní doklad či doklad o zaplacení ceny zakoupený v e-shop ČD a prostřednictvím služby v e-shop ČD a prostřednictvím služby TeleTiketTeleTiket u pokladní přepážky v prodejně jízdenek SŽDC.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 90 dnů před prvním dnem platnosti 30 dnů před prvním dnem platnosti 60 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa s možnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu.
Jednorázové úschovné v ÚBP se platí za každý vlak zvlášť pro celou cestu pouze 1x bez ohledu na počet použitých vlaků podle kategorie použitého vlaku.
Na rezervované místo má nárok cestující bez ohledu na to, kdy se rozhodne jej obsadit ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 30 minut po odjezdu z výchozí stanice vlaku.
Uložit kočárek pro spolucestující dítě do ÚBP lze, jednorázové úschovné se nevybírá lze, jednorázové úschovné se vybírá nelze.
Dobropis lze uplatnit u pokladní přepážky a na eShop ČD u pokladní přepážky u pokladní přepážky a ve vlaku u pověřeného zaměstnance.
Přirážka k jízdnému bude snížena na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo u pokladní přepážky do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Aktuální znění ČD SPPO najde cestující sám v knižním jízdním řádu na nástěnkách ve stanicích na adrese www.cd.cz.
Pokud cestující ztratil ve vlaku ČD věc, může po ní sám pátrat v aplikaci „Hledáček“ v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz v aplikaci „ČD Komunikátor“.
Lyže, snowboard, boby a sáně jsou ve vlaku přepravovány jako ruční zavazadlo jako spoluzavazadlo pouze v ÚBP.
Ve snadno přenosné a zcela uzavíratelné schráně s nepropustným dnem lze přepravit malá živá zvířata pouze malé psy pouze exotická zvířata.
Cestující s platnou jízdenkou s sebou bere do vlaku sáňky za které platí pouze ve vlacích kategorie R a výše za které platí dle ČD TR 10 bezplatně.
Zákaz kouření v prostorech ČD se vztahuje i na elektronické cigarety, avšak pouze ve vlaku nevztahuje na elektronické cigarety vztahuje i na elektronické cigarety.
Cestující nesmí přepravovat zavazadlo o hmotnosti vyšší než 30 kg 50 kg 15 kg.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Předává-li cestující k úschově do ÚBP předmět (kolo) s připevněnými zavazadly nebude zavazadlo do ÚBP přijato zaplatí za připevněná zavazadla samostatné úschovné je povinen vypomoci při nakládce, připevněná zavazadla budou přepravena zdarma.
Do úschovy během přepravy nesmí ukladatel uložit mimo jiné živá zvířata, a to ani ve schránách snadno přenosné lodě jízdní kola.
Pojem VIK znamená obraz čipové In Karty zobrazené v mobilním telefonu veřejná informační kancelář virtuální In Karta v mobilním telefonu.
Jízdní doklad vydaný u průvodčího ve vlaku v ceně 900 Kč splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí odkáže cestujícího k pokladní přepážce, kde mu bude vystaven zjednodušený daňový doklad nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení.
Zkratka IDS znamená standard kvality u Českých drah integrovaný dopravní systém číslo pokladníka v UNIPOK.
Pojmem TeleTiket se rozumí služba telefonického prodeje eTiket informace o jízdence, podaná telefonicky jízdenka zaslaná faxem.
Zkratka EPIK znamená Elektronická peněženka v čipu In Karty Elektronické předplatné Evidence předávání In Karet.
Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 15 let a více 10 let a více 6 let a více.
Tarifní uzly jsou vyhlášeny v tarifu TR 10 v SPPO v ZPD, část „C“.
Zakoupené jízdenky eTiket lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodění za neplnění vybraných standardů činí 100 Kč 50 Kč 30 Kč.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů předběžné In Karty žákovského průkazu nahraného na In Kartě/Kartě ČD aplikace IN 100 nahrané na In Kartě/Kartě ČD.
Dle SPPO nemá cestující nárok na vydání odškodění z důvodu nedodržení vybraných standardů ve vlaku kategorie rychlík spěšný vlak nightjet.
U pokladní přepážky lze provést platbu v hotovosti v Kč a v USD HUF EUR.
Výdej odškodnění v případě neplnění vybraných standardů průvodčím ve vlaku je podmíněno předložením platného dokladu, jehož číslo se na něj uvede (při uplatnění odškodnění u pokladny není třeba již jízdní doklad předkládat) není podmíněno předložením platného dokladu je podmíněno předložením platného dokladu, jehož číslo se na něj uvede (při uplatnění odškodnění u pokladny je třeba také jízdní doklad předkládat).
Ve vlaku nelze provést platbu dárkovou platební kartou v hotovosti v EUR z EPIK.
Cestující má nárok na ÚPPS a vyplacení návratku zaplaceného za místenku SC při zpoždění daného vlaku v cílové stanici cestujícího o 30 a více minut 60 a více minut 15 a více minut.
Žádost cestujícího o vydání odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje průvodčí daného vlaku pokladní v cílové stanici cestujícího telefonicky CZS.
Prostřednictvím e-shopu ČD a služby TeleTiket získá místenku za 0 Kč (na vybrané vlaky) také držitel In Karty s platnou aplikací železniční průkazka KMB In Karty s platnou aplikací IN 100.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou dynamické jsou vždy s pevně stanovenou cenou u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Poukaz k výplatě hotovosti (neměl-li pokladník/průvodčí dostatečnou hotovost na vrácení) lze předložit ve všech Prodejnách jízdenek SŽDC nelze předložit v Prodejně jízdenek SŽDC lze předložit pouze ve vyjmenovaných Prodejnách jízdenek SŽDC.
U jízdních dokladů eTiket lze žádost o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku uplatnit elektronicky i u pokladní přepážky (v takovém případě ale cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) výhradně elektronicky elektronicky i u pokladní přepážky (cestující musí pokladníkovi sdělit šestimístný transakční kód).
Report abuse