Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSPPO (2020) pro O-05

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SPPO (2020) pro O-05

Description:
Otázky z SPPO

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/02/2020

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zkratka CZS znamená Centrální zákaznický servis ČD Centrální zásobovací sklad Centrum zaměstnaneckých služeb.
Odškodnění za neplnění vybraných standardů může cestující uplatnit na e-shopu ČD u pokladní přepážky ve vlaku u průvodčího.
Manipulační přirážka je přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku nebo příplatku v obsazené stanici – výše manipulační přirážky je ve výši 40 Kč přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku nebo příplatku v obsazené stanici – výše manipulační přirážky je ve výši 1 000 Kč přirážka za porušení přepravních podmínek tím, že cestující porušuje zákaz kouření v prostorách ČD nebo ve vlaku – výše manipulační přirážky je ve výši 40 Kč.
Nárok na návratek jízdného (úpravu zápisu v KMB) při bezplatném návratu do výchozí stanice cestujícího (při ztrátě přípoje) nevzniká držitelům KMB traťových jízdenek Vázané jízdenky.
Časová jízdenka platí do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti do 22:00 hodin posledního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti.
Kolik minimálně kusů potvrzení o zpoždění/odřeknutí vlaků musí doložit držitel platné aplikace IN 100, aby mu vznikl nárok na finanční odškodnění z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaků? 10 20 50.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 60 dnů před prvním dnem platnosti 30 dnů před prvním dnem platnosti 90 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa s možnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu.
Voucher na občerstvení je platný do 23:59 hod. prvního dne platnosti do 23:59 hod. následujícího dne 1 rok.
Při prodeji místenky cestujícího informujte, že svoje místo musí obsadit do 30 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence, poté na své místo ztrácí nárok 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence, poté na své místo ztrácí nárok 45 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence, poté na své místo ztrácí nárok.
Za použití povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje) ČD proplatí cestujícímu částku maximálně do výše 1 500 Kč / osobu 1 500 Kč / auto 1 000 Kč /auto.
Dobropis může cestující uplatnit u pokladní přepážky a na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a ve vlaku u průvodčího.
Přirážku k jízdnému cestujícímu snížíte na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí u pokladní přepážky do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Pokud bude chtít cestující znát úplné znění ČD SPPO, doporučte cestujícímu zakoupit knižní jízdní řád hledat na vývěskách v železničních stanicích navštívit internetovou adresu www.cd.cz.
Pokud se na vás cestující obrátí, že ztratil ve vlaku nebo na nádraží věc, doporučíte mu pátrat v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz v aplikaci „Hledáček“ v aplikaci „ČD Komunikátor“.
Lyže, snowboard, boby, obal na sportovní výbavu, malou koloběžku a sáně jsou ve vlaku přepravovány pouze v ÚBP jako spoluzavazadlo jako ruční zavazadlo.
V rámci jedné platby může cestující uplatnit voucherů/dobropisů není omezeno je omezeno na maximálně 5 kusů je omezeno na maximálně 2 kusy.
Usměrněný nástup cestujících znamená povinnost nástupu cestujících bez jízdního dokladu do vlaku v neobsazené stanici do označeného vozu povinnost uposlechnout výzev zaměstnanců SŽDC (SŽ) povinnost nástupu cestujících s jízdním dokladem do vlaku v obsazené stanici do označeného vozu.
Cestujícího na místo business ve vlaku kategorie railjet odbavíte těmito doklady jízdní doklad 2. vozové třídy + rezervací místa jízdní doklad 1. vozové třídy + rezervací místa Jízdní dokad 1. vozové třídy (rezervace místa není zapotřebí).
Cestující se vás zeptá, do jaké doby lze na eTiketu bezplatně změnit jméno cestujícího nejpozději do 15 minut před začátkem platnosti dokladu nejpozději do 60 minut před začátkem platnosti dokladu nejpozději do 24 hodin před začátkem platnosti dokladu.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Při platbě může cestující současně uplatnit Odškodnění za neplnění vybraných standardů v počtu maximálně 2 kusy maximálně 5 kusů není omezeno.
Cestující uplatňuje voucher v hodnotě 1 000 Kč. Požaduje výdej dokladu v hodnotě 700 Kč. Zbývající částka ve výši 300 Kč nebude cestujícímu vyplacena žádnou formou bude cestujícímu vyplacena v hotovosti bude vyplacena formou výdeje nového voucheru.
Přiznaný návratek z jízdních dokladů hrazených EPIK bude vyplacen v hotovosti poukázán na účet elektronické peněženky, kterou byl doklad uhrazen vyplacen na bankovní účet cestujícího.
Jízdní doklad vydaný u pokladní přepážky v ceně 900 Kč splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto pokladní na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení.
Za předprodej se nepovažuje zakoupení jízdenky na následující den po 23:00 hod. na následující den po 20:00 hod. na následující den po 22:00 hod.
Nárok na odškodnění (z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaku) je cestující povinen uplatnit nejpozději do 1 měsíc po skončení platnosti dokladu nejpozději do 6 měsíců po skončení platnosti dokladu nejpozději do 3 měsíců po skončení platnosti dokladu.
Zkratka EPIK znamená Evidence předávání In Karet Elektronické předplatné „ČD Kredit“ Elektronická peněženka v čipu In Karty.
Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 15 let a více 10 let a více 6 let a více.
Poukaz k výplatě hotovosti je platný 30 dní 1 rok 6 měsíců.
eTiket zakoupený na e-shopu ČD nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodnění za neplnění vybraných standardů činí 50 Kč 30 Kč 100 Kč.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů žákovského nebo studentského průkazu nahraného na In Kartě/Kartě ČD předběžné In Karty aplikace IN 100 nahrané na In Kartě/Kartě ČD.
Dle SPPO nemá cestující nárok na vydání odškodnění z důvodu nedodržení vybraných standardů ve vlaku kategorie rychlík spěšný vlak nightjet.
U pokladní přepážky lze provést platbu v hotovosti v Kč a v EUR HUF USD.
Jízdné za použití schválené alternativní přepravy (taxi, autobus) cestujícím proplácí GŘ ČD příslušná pokladní přepážka ČD Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc (OPT).
Cestující má nárok na vyplacení návratku za místenku SC v případě, že byl vlak nahrazen náhradní dopravou, byť jen v části trasy že byl vlak SC byl nahrazen jednotkou railjet že cestující neobdržel bezplatně denní tisk.
Cestující má nárok na vyplacení návratku za místenku SC při zpoždění daného vlaku v cílové stanici cestujícího o 15 a více minut 30 a více minut 60 a více minut.
Žádost cestujícího o vydání odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje pověřený zaměstnanec ČD přímo na palubě daného vlaku pokladní v cílové stanici cestujícího telefonicky CZS.
Ve vlacích kategorie SuperCity cestující ve 2. vozové třídě obdrží voucher v hodnotě 50 Kč na občerstvení z aktuální nabídky restauračního/bistro vozu zdarma 1x balenou vodu + 1x denní tisk zdarma 1x drobný snack + 1x balenou vodu.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou dynamické jsou vždy s pevně stanovenou cenou u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Objednání povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje) zajišťuje CZS si cestující zajišťují sami zajišťuje OPT (oddělení zákaznické péče o cestující).
Pokud chce cestující s eTiket požádat u pokladní přepážky o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku žádosti nelze vyhovět, pokladník odkáže cestujícího na e-shop ČD (a to i v případě, že cestující má eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) cestující musí pokladníkovi sdělit šestimístný transakční kód.
Využití služby TeleTiket je zpoplatněno poplatkem dle tarifu TR 10 (platí se za každou požadovanou jízdenku zvlášť, a to i při objednání více dokladů v rámci jednoho) není zpoplatněno je zpoplatněno poplatkem dle tarifu TR 10 (platí se pouze jednou, a to i při objednání více dokladů v rámci jednoho nákupu).
Do ÚBP nelze uložit dětský kočárek tandemová a vícemístná kola živá zvířata, a to ani ve schránách.
Přirážka k jízdnému činí 500 Kč 1 000 Kč 800 Kč.
Poukaz k výplatě hotovosti pokladník cestujícímu vystaví v případě, kdy cestující použil při platbě bankovku v nominální hodnotě 1 000 Kč a vyšší (50 EUR a vyšší) a pokladník nemá hotovost na vrácení kdy cestující použil při platbě bankovku v nominální hodnotě 500 Kč (20 EUR) a pokladník nemá hotovost na vrácení kdy cestující nemá vlastní finanční prostředky na úhradu povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje), poukaz uplatní při platbě u řidiče taxislužby.
Za dodatečné ověření platnosti aplikace na In Kartě zaplatí cestující poplatek 100 Kč se poplatek neúčtuje zaplatí cestující poplatek 50 Kč.
Report abuse Consent Terms of use