Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSPPO 2023

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SPPO 2023

Description:
Otázky z přezkoušení rok 2023

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
31/01/2023

Category:
Others

Number of questions: 43
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zkratka CZS znamená Centrální zásobovací sklad Centrální zákaznický servis ČD Centrum zaměstnaneckých služeb.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů IN 100 IN 25 IN Business.
Manipulační přirážka je ve výši 50 Kč 40 Kč 30 Kč.
Dodatečné prokázání nároku na slevu u Virtuální In Karty není možné je možné je možné pouze u aplikace IN 100.
Časová jízdenka platí do 22:00 hodin posledního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti.
eTiket je jízdní doklad či doklad o zaplacení ceny zakoupený v e-shop ČD a prostřednictvím služby TeleTiket u pokladní přepážky u smluvních prodejců.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti .
Cestující má nárok na voucher na občerstvení při zpoždění vlaku minimálně 120 minut 80 minut 60 minut.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s povinnou rezervací místa s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s možnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo    průkazů na slevu tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů  na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo  průkazů na slevu.
Jednorázové úschovné v ÚBP se platí 20 Kč/den 0 Kč 20 Kč/vlak.
Na rezervované místo ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence má nárok cestující bez ohledu na to, kdy se rozhodne jej obsadit ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 30 minut po odjezdu z výchozí stanice vlaku.
Přirážku za nedodržení SPPO lze uhradit u vlakové čety, pokladní přepážky nebo bankovním převodem vlakové čety nebo pokladní přepážky vlakové čety, pokladní přepážky nebo na eShopu ČD.
Přirážka k jízdnému bude snížena na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo u pokladní  přepážky do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Aktuální znění ČD SPPO najde cestující sám na adrese www.cd.cz na nástěnkách ve stanicích v knižním jízdním řádu.
Pokud cestující ztratil ve vlaku ČD věc, může po ní sám pátrat v aplikaci „Hledáček“   v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz v aplikaci „ČD Komunikátor“.
Lyže, snowboard, boby a sáně jsou ve vlaku přepravovány jako ruční zavazadlo jako spoluzavazadlo pouze v ÚBP.
Ve snadno přenosné a zcela uzavíratelné schráně s nepropustným dnem lze přepravit pouze exotická zvířata pouze malé psy   malá živá zvířata.
Cestující s platnou jízdenkou s sebou bere do vlaku sáňky bezplatně za které platí dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel za které platí pouze ve vlacích kategorie R a výše.
Zákaz kouření v prostorech ČD se vztahuje na elektronické cigarety nevztahuje na elektronické cigarety vztahuje i na elektronické cigarety, avšak pouze ve vlaku.
Cestující nesmí přepravovat zavazadlo o hmotnosti vyšší než 30 kg 50 kg 15 kg.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Do úschovy během přepravy nesmí ukladatel uložit mimo jiné snadno přenosné lodě  živá zvířata, a to ani ve schránách jízdní kola.
Pojem VIK znamená veřejná informační kancelář   virtuální In Karta v mobilním telefonu obraz čipové In Karty zobrazené v mobilním telefonu.
Jízdní doklad vydaný u průvodčího ve vlaku v ceně 900 Kč splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí odkáže cestujícího k  pokladní přepážce, kde mu bude vystaven zjednodušený daňový doklad nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí na žádost cestujícího  sepíše potvrzení o zaplacení.
Zkratka IDS znamená standard kvality u Českých drah integrovaný dopravní systém číslo pokladníka v UNIPOK.
Pojmem TeleTiket se rozumí informace o jízdence, podaná telefonicky služba telefonického prodeje eTiket jízdenka zaslaná faxem.
Zkratka EPIK znamená Elektronická peněženka v čipu In Karty Elektronické předplatné Evidence předávání In Karet.
Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 10 let a více 6 let a více 15 let a více.
Zakoupené jízdenky eTiket nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodění za neplnění vybraných standardů činí 100 Kč 50 Kč 30 Kč.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů předběžné In Karty Žákovského/studentského průkazu nahraného na In Kartě/Kartě ČD aplikace IN 100 nahrané na In Kartě/Kartě ČD.
Poukaz k výplatě hotovosti je platný 6 měsíců 1 rok 30 dní.
U pokladní přepážky lze provést platbu v hotovosti v Kč a v USD HUF EUR.
Cestující má nárok na ÚPPS a vyplacení návratku zaplaceného za místenku SC při zpoždění daného vlaku v cílové stanici cestujícího o 30 a více minut 60 a více minut 15 a více minut.
Žádost cestujícího o vydání odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje průvodčí daného vlaku pokladní v cílové stanici cestujícího  telefonicky CZS.
Prostřednictvím e-shopu ČD a služby TeleTiket získá místenku za 0 Kč (na vybrané vlaky) také  držitel In Karty s platnou aplikací železniční průkazka   cestující se studentským/žákovským jízdným In Karty s platnou aplikací IN 100.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou  jsou dynamické u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Cestující s traťovou jízdenkou, při nástupu v obsazené stanici, bude při jízdě za původní cílovou  stanici odbaven novou přepravní smlouvou s manipulační přirážkou novou přepravní smlouvou bez manipulační přirážky doplatkem za původní cílovou stanici.
Objednání povolené taxi služby zajišťuje cestující sám na základě vydaného povolení od ČD zaměstnanec ČD  regionální dispečer.
Za použití povolené taxi služby (při ztrátě posledního přípoje) ČD proplatí cestujícímu částku  maximálně do výše 1000 Kč/auto 1500 Kč/auto 1500 Kč/osobu.
Voucher na občerstvení je platný 23:59 hod. následujícího dne platnosti 23:59 hod. prvního dne platnosti 1 rok.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet,  SVJ+Polsko…) v předprodeji až 80 dní před prvním dnem platnosti 60 dní před prvním dnem platnosti 100 dní před prvním dnem platnosti.
Report abuse Consent Terms of use