Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSPPO - rok 2021

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SPPO - rok 2021

Description:
ověření znalostí ČD rok 2021

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/06/2021

Category:
Others

Number of questions: 48
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zkratka CZS znamená Centrální zákaznický servis ČD Centrální zásobovací sklad Centrum zaměstnaneckých služeb.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů IN 100 IN 25 IN Business.
Manipulační přirážka je ve výši 40 Kč 30 Kč 20 Kč.
Dodatečné prokázání nároku na slevu u Virtuální In Karty není možné je možné je možné pouze u aplikace IN 100.
Časová jízdenka platí do 22:00 hodin posledního dne platnosti do 24:00 hodin posledního dne platnosti do 6:00 hodin dne následujícího po posledním dni platnosti.
eTiket je jízdní doklad či doklad o zaplacení ceny zakoupený v e-shop ČD a prostřednictvím služby TeleTiket u pokladní přepážky u smluvních prodejců.
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti.
Cestující má nárok na voucher na občerstvení při zpoždění vlaku minimálně 120 minut 80 minut 60 minut.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s možnou rezervací místa s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu šesti měsíců od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu jednoho měsíce od prvního dne platnosti dokladu, dokladu o zaplacení ceny, nahraných aplikací nebo průkazů na slevu.
Jednorázové úschovné v ÚBP se platí 0 Kč 20 Kč/den 20 Kč/vlak.
Na rezervované místo ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 15 minut po odjezdu ze stanice uvedené na místence má nárok cestující bez ohledu na to, kdy se rozhodne jej obsadit ztrácí cestující nárok, pokud jej neobsadí do 30 minut po odjezdu z výchozí stanice vlaku.
Přirážku za nedodržení SPPO lze uhradit u vlakové čety, pokladní přepážky nebo bankovním převodem vlakové čety nebo pokladní přepážky vlakové čety, pokladní přepážky nebo na eShopu ČD.
Přirážka k jízdnému bude snížena na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí na místě nebo u pokladní přepážky do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Aktuální znění ČD SPPO najde cestující sám na adrese www.cd.cz na nástěnkách ve stanicích v knižním jízdním řádu.
Pokud cestující ztratil ve vlaku ČD věc, může po ní sám pátrat v aplikaci „Hledáček“ v „Národní databázi ztrát a nálezů“ na www.eztraty.cz v aplikaci „ČD Komunikátor“.
Lyže, snowboard, boby a sáně jsou ve vlaku přepravovány jako ruční zavazadlo jako spoluzavazadlo pouze v ÚBP.
Ve snadno přenosné a zcela uzavíratelné schráně s nepropustným dnem lze přepravit pouze malé psy malá živá zvířata pouze exotická zvířata.
Cestující s platnou jízdenkou s sebou bere do vlaku sáňky bezplatně za které platí dle ČD TR 10 za které platí pouze ve vlacích kategorie R a výše.
Zákaz kouření v prostorech ČD se nevztahuje i na elektronické cigarety vztahuje na elektronické cigarety vztahuje i na elektronické cigarety, avšak pouze ve vlaku.
Cestující nesmí přepravovat zavazadlo o hmotnosti vyšší než 30 kg 50 kg 15 kg.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do 15 km.
Za předprodej se nepovažuje zakoupení jízdenky na následující den po 20:00 hod. na následující den po 23:00 hod. na následující den po 18:00 hod.
Do úschovy během přepravy nesmí ukladatel uložit mimo jiné snadno přenosné lodě živá zvířata, a to ani ve schránách jízdní kola.
Pojem VIK znamená veřejná informační kancelář virtuální In Karta v mobilním telefonu obraz čipové In Karty zobrazené v mobilním telefonu.
Jízdní doklad vydaný u průvodčího ve vlaku v ceně 900 Kč splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí odkáže cestujícího k pokladní přepážce, kde mu bude vystaven zjednodušený daňový doklad nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto průvodčí na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení.
Zkratka IDS znamená standard kvality u Českých drah integrovaný dopravní systém číslo pokladníka v UNIPOK.
Pojmem TeleTiket se rozumí služba telefonického prodeje eTiket informace o jízdence, podaná telefonicky jízdenka zaslaná faxem.
Zkratka EPIK znamená Elektronické předplatné Elektronická peněženka v čipu In Karty Evidence předávání In Karet.
Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 10 let a více 6 let a více 15 let a více.
Tarifní uzly jsou vyhlášeny v SPPO v tarifu TR 10 v ZPD, část „C“.
Zakoupené jízdenky eTiket lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodění za neplnění vybraných standardů činí 100 Kč 50 Kč 30 Kč.
Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů předběžné In Karty Žákovského/studentského průkazu nahraného na In Kartě/Kartě ČD aplikace IN 100 nahrané na In Kartě/Kartě ČD.
Poukaz k výplatě hotovosti je platný 1 rok 30 dní 6 měsíců.
U pokladní přepážky lze provést platbu v hotovosti v Kč a v USD HUF EUR.
Výdej odškodnění v případě neplnění vybraných standardů průvodčím ve vlaku je podmíněno předložením platného dokladu, jehož číslo se na něj uvede (při uplatnění odškodnění u pokladny je třeba také jízdní doklad předkládat) není podmíněno předložením platného dokladu je podmíněno předložením platného dokladu, jehož číslo se na něj uvede (při uplatnění odškodnění u pokladny není třeba již jízdní doklad předkládat).
Cestující má nárok na ÚPPS a vyplacení návratku zaplaceného za místenku SC při zpoždění daného vlaku v cílové stanici cestujícího o 30 a více minut 60 a více minut 15 a více minut.
Žádost cestujícího o vydání odškodnění za neplnění vybraných standardů vyřizuje pokladní v cílové stanici cestujícího průvodčí daného vlaku telefonicky CZS.
Prostřednictvím e-shopu ČD a služby TeleTiket získá místenku za 0 Kč (na vybrané vlaky) také držitel In Karty s platnou aplikací železniční průkazka KMB In Karty s platnou aplikací IN 100.
Ceny místenek SC a railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou jsou dynamické u vlaků SC jsou ceny dynamické a u vlaků railjet Business jsou vždy s pevně stanovenou cenou.
Cestující s traťovou jízdenkou, při nástupu v obsazené stanici, bude při jízdě za původní cílovou stanici odbaven novou přepravní smlouvou bez manipulační přirážkou novou přepravní smlouvou s manipulační přirážky doplatkem za původní cílovou stanici.
U jízdních dokladů eTiket lze žádost o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku uplatnit elektronicky i u pokladní přepážky (v takovém případě ale cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) výhradně elektronicky elektronicky i u pokladní přepážky (cestující musí pokladníkovi sdělit šestimístný transakční kód).
Pro přiznání nároku na odškodnění je rozhodující výše zpoždění v nástupní stanici uvedené na jízdním dokladu cestujícího v cílové stanici uvedené na jízdním dokladu cestujícího v cílové stanici vlaku.
Objednání povolené taxi služby zajišťuje zaměstnanec ČD cestující sám na základě vydaného povolení od ČD regionální dispečer.
Za použití povolené taxi služby (při ztrátě posledního přípoje) ČD proplatí cestujícímu částku maximálně do výše 1000 Kč/auto 1500 Kč/auto 1500 Kč/osobu.
Voucher na občerstvení je platný 23:59 hod. prvního dne platnosti 23:59 hod. následujícího dne platnosti 1 rok.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 80 dní před prvním dnem platnosti 60 dní před prvním dnem platnosti 100 dní před prvním dnem platnosti.
Report abuse Terms of use