Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONStylistika

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Stylistika

Description:
2. průběžný text

Author:
AVATAR

Creation Date:
13/12/2021

Category:
Languages

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
„Styl je způsob využití (výběr) jazykových prostředků v daných jazykových projevech jak podle jejich konkrétního cíle, formy a situace, tak podle individualizačního zaměření (např. emotivního, estetického aj.) mluvčího, resp. pisatele“. Havránek Čechová, Chloupek, Krčmová, Minářová Hoffmannová, Mareš.
„jazykový styl je způsob cílevědomého výběru a uspořádání (organizování) jazykových prostředků, který se uplatňuje při genezi textu; v hotovém komunikátu se pak projevuje jako princip organizace jazykových jednotek, který z částí a jednotlivostí tvoří jednotu vyhovující komunikačnímu záměru autora”. Havránek Čechová, Chloupek, Krčmová, Minářová Hoffmannová, Mareš.
styl je „primárně soubor obvyklých a příznačných způsobů volby výrazových prostředků a soubor způsobů uspořádání (organizace) zvolených prostředků, který se uplatňuje v určité komunikační sféře”. Havránek Čechová, Chloupek, Krčmová, Minářová Hoffmannová, Mareš.
Jelínek zavedl pro výběr jazykových prostředků pojem *****.
Počátek funkčních stylů zavedl ***.
Urči autora: „pro konkrétní komunikační akt jsou k dispozici různé množiny jazykových (výrazových) prostředků. Jedná se přitom o prostředky synonymní i alternační. Vybírá se mezi znaky různých kódů i mezi znaky kódu jazykového.“.
Stylistika mluvené a psané češtiny klade důraz na: současnou verbální komunikaci psanou komunikaci výběr jazykových prostředků.
Které tvrzení je pravdivé? Stylistika mluvené a psané češtiny uznává funkční styly. Stylistika mluvené a psané češtiny uznává komunikační féry.
V komunikační sféře je styl determinován jako:.
Co není u komunikačních sfér výrazně důležité? funkce textu opozice mezi mluveností a psaností dělení funkčních stylů.
Která tvrzení o původu slova styl jsou pravdivá? znamená rydlo, pisátko z latiny: stylos z latiny: stillus z řečtiny: stylos z řečtiny: stillus znamená popisovat, tvarovat.
Slovo sloh vzniklo v češtině na počátku: 19. století 16. století 18. století.
Spoj autora a dílo. Vilém Mathesius František Trávníček.
Spoj skupinu autorů s tvrzením. Karl Vossler, Leo Spitzer, Georges-Louis Leclerc de Buffon PLK, Bohuslav Havránek Vilém Mathesius (z PLKu) František Mik (Nitranská škola) Jozef Mistrík Charles Bally, Michael Riffaterr Viktor Vladimirovič Vinogradov + ruští autoři Nils Erik Enkvist.
Kolik skupin autorů z hlediska přístupu k pojetí stylu Jelínek vymezil?.
Co bylo vydáno v roce 1929?.
Kdo je autorem studie Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura? Havránek Mathesius Bally.
Kteří autoři jsou zastáncem tvrzení, že styl má individualizovat projev a dodávat mu strukturní celistvost. Havránek Trost Hauenblas Trávníček.
Report abuse Terms of use