option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Světová ekonomika
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Světová ekonomika

Description:
Testy - SE - Majerová

Author:
AVATAR
Jiri
Other tests from this author

Creation Date: 11/03/2016

Category: Others

Number of questions: 207
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Funkci mezinárodní rezervní měny spočívající ve vytváření měnových rezerv dané ekonomiky nazýváme: funkce stabilizační funkce akumulace funkce platidla.
Světová banka: jejím nejvyšším orgánem je sbor guvernérů se zabývá mezinárodními měnovými otázkami je bankou centrálních bank účastnických zemí.
Mezi smluvní nástroje obchodní politiky patří: technické překážky podpory vývozu platební dohoda.
Česká republika patří dle Světové banky k zemím: mírně zadluženým málo zadluženým silně zadluženým.
Zásoby zlata, silných směnitelných měn a krátkodobých zahraničních aktiv charakterizujeme jako.
K nejvýznamnějšímu ukazateli vývoje zadluženosti patří: poměr dluhové služby k celkovému dluhu poměr dluhové služby k exportu poměr hrubého dluhu k HDP.
Depreciací rozumíme: pokles kurzu měny na peněžních trzích oficiální snížení parity měny vzestup kurzu měny na peněžních trzích.
Rozsah bankovek, který je vydáván do oběhu výměnou za úvěrové krytí se nazývá: zlatá emise úvěrová emise fiduciální emise.
Co je to LIBOR? základní sazba a krátkodobá peněžní depozita na mezibankovním peněžním trhu v Londýně základní sazba a krátkodobá peněžní depozita na mezibankovním peněžním trhu v Lisabonu základní sazba na krátkodobá peněžní depozita na burze v Londýně.
Iniciativa HIPCI je určena: vysoce zadluženým ekonomikám všem členům IMF všem členům Světové banky.
Přeměna struktury domácí výroby do požadované struktury domácí potřeby je představována funkcí: růstovou transformační interakční.
Ekonomickými problémy jako jsou např. příčiny obchodu a problémy stanovení cen v zahraničním obchodu se zabývá.
Používání bimetalických měn je charakteristické pro období: zlatého standardu před zlatým standardem Bretton-woodského měnového systému.
Paritní doložka zavazuje partnery: poskytovat si navzájem stejné výhody nakládat s občany a zbožím druhého státu stejně jako s vlastními poskytovat si navzájem všechny výhody.
Palivovou a surovinovou soběstačností je charakteristická ekonomika: Japonska EU USA.
Aktivním saldem obchodní bilance je charakteristická ekonomika: Japonska EU USA.
Ekonomickou heterogenitou je charakteristická ekonomika: Japonska EU USA.
20 CZK za 1 USD v České republice: je hraniční kurz, kterého nemůže být dosaženo je parita měny je přímým kurzovním záznamem.
Obchodní politika státu je založena buď na principu ............... nebo ...................
Pod zkratkou GATS se skrývá název: Všeobecné dohody o duševním vlastnictví Všeobecné dohody o clech Všeobecné dohody o obchodu se službami.
Přímé zahraniční investice: se nazývají portfolio investice představují nákup více než 50% obligací firem zahrnují výstavbu podniku v zahraničí.
Pravidla a instituce, které regulují pohyb peněz ve světové ekonomice představuje.
Na poskytování úvěrů za výhodných podmínek vládám rozvojových zemí se zaměřuje: IFC MIGA IDA.
Zvláštní práva čerpání jsou používána jako rezervní měna: v období pevných kurzů v období zlatého standardu v období plovoucích kurzů.
Když nadnárodní firma převezme firmu se stejnou výrobní činností, jedná se o: deverzifikaci vertikální integraci horizontální integraci.
Má zavedení cla pro domácí ekonomiku větší efekt než zavedení kvóty? ano efekt je stejný ne.
David Ricardo je autorem teorie absolutních výhod kvantitativní teorie peněz teorie komparativních výhod.
Které centrum je největším hospodářským subjektem ve světové ekonomice? USA EU Japonsko.
Nejvyšší politickou institucí EU je: Evropský parlament Rada EU Evropská rada.
Členy EMU se mohou stát pouze členské země EU, které splňují:.
Je Čína řazena k rozvinutým ekonomikám? Ano Ne.
Hlavní úloha Mezinárodního měnového fondu?.
Co je to ekonomický dualismus?.
Industrializace je proces, ve kterém.
Které země řadíme k emerging markets?.
Vývoj mezinárodního měnového systému dělíme na: pět etap šest etap čtyři etapy.
Co je to členská kvóta (IMF) a z čeho vychází?.
Členění zemí dle schopnosti produkovat inovace je: malé, střední a velké ekonomiky centrum, blízká periferie, vzdálená periferie rozvinuté, rozvojové a transformující se ekonomiky.
Co považujeme za globální problémy?.
Třetí etapa vývoje světové ekonomiky je charakteristická zejména: první průmyslovou revolucí druhou průmyslovou revolucí regulacemi tržních ekonomik.
Co si vyžádal dálkový obchod v první etapě vývoje SE?.
Podle převažujícího odvětví na tvorbě HDP vymezujeme moderní strukturu jako: ASI SIA ISA.
Jaké jsou negativní dopady globalizace? (uveďte minimálně tři).
Za jakým účelem je prováděno spojování národních ekonomik? zvětšování politického vlivu zvětšování trhů a překonání fragmentace integrace ekonomik do SE.
Vyjmenujte alespoň čtyři tendence prosazující se v SE:.
Obchodní politikou státu rozumíme:.
Obchodní politikou státu rozumíme:.
Který dokument ustanovuje vznik Evropské unie? Maastrichtská smlouva Bílá kniha Akt o jednotné Evropě.
Jaká je úloha nadnárodních společností v mezinárodním pohybu výrobních faktorů?.
Multilaterální agenda pro investiční záruky jako součást skupiny Světové banky používá zkratku: IDA ICSID MIGA.
Jaké rozlišujeme typy nadnárodních společností? Charakterizujte.
David Ricardo je autorem: teorie absoltních výhod kvantitativní teorie peněz teorie komparativních výhod.
Co je hlavní úlohou Mezinárodního měnového fondu?.
Členy EMU se mohou stát pouze členské země EU, které splňují:.
Jaké rozlišujeme druhy protekcionismu? Stručně je popište:.
Který z níže uvedených systémů patří k systémům pohyblivých devizových kurzů? systém založený na omezené pohyblivosti kurzů systém založený na volné pohyblivosti kurzů systém založený na řízené pohyblivosti kurzů systém založený na omezené pohyblivosti kurzů systém založený na volné pohyblivosti kurzů systém založený na omezené pohyblivosti kurzů systém založený na řízené pohyblivosti kurzů systém založený na volné pohyblivosti kurzů systém založený na řízené pohyblivosti kurzů.
Charakterizujte exportně orientovanou industrializaci a uveďte její výhody:.
Co jsou to země BRIC?.
Která další integrace vznikla společně s EHS?.
K prvkům světové ekonomiky patří: národní ekonomiky mezinárodní obchod nadnárodní společnosti národní ekonomiky mezinárodní obchod mezinárodní obchod nadnárodní společnosti národní ekonomiky nadnárodní společnosti.
Uveďte členění rozvojových ekonomik dle UNCTAD s jejich stručnou charakteristikou.
Druhá etapa vývoje světové ekonomiky je typická: kolonizací volným obchodem první průmyslovou revolucí.
Co je největším problémem rozvojového světa:.
Kdy můžeme hovořit o ekonomickém růstu bez ekonomického vývoje?.
Nedostatek pracovních sil nebo jejich kvalifikace, nedostatek surovin, nedostatek kapitálu představují...........
Výkonnou, iniciativní a kontrolní funkcí EU disponuje: Evropská komise Evropský parlament Evropská rada.
Vyjmenujte a označte zkratkou ekonomické sektory:.
Podle převažujícího odvětví na tvorbě HDP vymezujeme tradiční strukturu jako: ASI SIA ISA.
Jaké jsou pozitivní dopady globalizace? (uveďte minimálně tři).
Nejvyšším integračním stupněm není: úplná hospodářská unie formativní hospodářská unie hospodářská a politická unie úplná hospodářská unie formativní hospodářská unie formativní hospodářská unie hospodářská a politická unie úplná hospodářská unie hospodářská a politická unie.
právnické osoby a osoby bez právní subjektivity, které jsou tvořeny mateřskými podniky a jejich zahraničními afilacemi nazýváme ................................
Za autora teorie absolutních výhod je považován: David Hume Adam Smith David Ricardo.
Obchodní politikou státu rozumíme ............................... ..................................................................
Vyjmenujte a stručně charakterizujte faktory vydělení CPE ze světové ekonomiky.
Obligace emitované zahraničním vypůjčovatelem určité země v její měně se nazývají: eurobondy cizí bondy bondy.
Jak jinak nazýváme období zlatého monometalismu?.
V případě mezinárodního pohybu pracovních sil nedojde k následujícímu efektu: nastane čistý vzrůst světového výstupu nastane čistý pokles světového výstupu na světový výstup nebude mít tato mobilita vliv.
Teoretická disciplína, která se zabývá mezinárodními ekonomickými vztahy a jejich dopadem na národní ekonomiky, se nazývá......................
Jak se nazývá systém, ve kterém byly devizové kurzy fixovány na americký dolar?.
Vyjmenujte a stručně charakterizujte faktory vydělení CPE ze světové ekonomiky.
Teoretická disciplína, která se zabývá mezinárodními ekonomickými vztahy a jejich dopadem na národní ekonomiky, se nazývá...............................................
Která měna se stala zlatou devizou v Bretton-woodském měnovém systému? Britská libra Americký dolar Německá marka.
Jak stanovovaly v CPE ceny a k čemu to vedlo?.
Ekonomickou vyspělost ekonomiky dokládá její: ekonomické podmínky odvětvová struktura ekonomická orientace.
Vyjmenujte tři základní pilíře globalizace:.
............................................je součástí biosociálního systému Země.
Charakterizujte stručně princip politické unie.
Které centrum vykazuje nejvyšší ekonomickou úroveň? USA EU Japonsko.
Stručně charakterizujte příčiny mezinárodního pohybu pracovních sil.
Uveďte, který dokument ustanovuje vznik Evropské unie.
Uveďte alespoň čtyři motivy mezinárodního pohybu kapitálu.
Uveďte celý název zkratky MIGA - součást skupiny Světové banky:.
Charakterizujte stručně princip politické unie.
Mezi asijské nově industrializované země patří: Filipíny Jižní Korea Brunej.
Vede ekonomický růst vždy ke vzrůstu bohatství? ano ne.
Která z následujících funkcí patří mezi funkce mezinárodní rezervní měny? funkce platidla funkce stabilizační funkce devizová.
Rozsah úvěrů, přidělení SDR nebo váha hlasovacího práva se odvozuje v IMF od.
Kdo se jako první zabýval teorií mezinárodního obchodu?.
Co je charakteristické pro centra SE?.
Jaký je rozdíl mezi clem a kvótou?.
První etapa vývoje světové ekonomiky je charakteristická zejména: volným obchodem první průmyslovou revolucí zámořskými objevy.
Co je to brain-drain?.
V důsledku cyklické hospodářské krize krachem newyorkské burzy 1929 docházelo v další etapě vývoje SE ke snahám o...........................
Patří interakční funkce k funkcím zahraničního obchodu? ano ne.
Kdy se ČR stala právoplatným členem EU? 1.1.2004 1.5.2004 1.9.2004.
Uveďte původní a aktuální členění zemí dle UNCTAD.
Podle převažujícího zaměření na tvobě HDP vymezujeme industriální ekonomiku jako: IAS AIS SIA.
Světová ekonomie je ekonomická disciplína, která.
Ekonomický růst představuje..............................................................................
Podle převažujícího odvětví na tvorbě HDP vymezujeme ASI jako: Tradiční strukturu Moderní strukturu Industriální strukturu.
Rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů vedoucích k prohlubující se propojenosti a závislosti národních ekonomik je.................
Zvětšování trhů a překonání fragmentace je prováděno za účelem: zvětšování politického vlivu spojování národních ekonomik integrace ekonomik do SE.
Charakterizujte stručně rozvinutou hospodářskou unii.
Jaká je nejstarší mezinárodní finanční instituce? Světová banka Mezinárodní měnový fond Banka pro mezinárodní platby.
Mezinárodní pohyb výrobních faktorů se dále dělí na:.
Přílivu kvalifikovaných pracovních sil říkáme: brain-gain brain-drain brain-in.
Popište (z pohledu mikroekonomie) situaci v CPE.
Mezinárodní měnové vztahy charakterizujeme jako.............................................které se uskutečňují prostřednictvím...........................................................
Charakterizujte tři vrcholy vývoje světové ekonomiky (včetně časového určení).
Slučovací smlouvou, která vstoupila v platnost v roce 1967: vznikla Evropská společenství zánikem ESUO, EHS a EURATOMu vznikla Evropská společenství nezávisle na fungování ESUO, EHS a EURATOMu vznikla Evropská společenství ustanovením jednotných orgánů ESUO, EHS a EURATOMu.
Ekonomická disciplína, která se snaží komplexně analyzovat ekonomické procesy odehrávající se ve světovém hospodářství- světové ekonomice je.
Udržení stability devizových kurzů a platebních bilancí je cílem: mezinárodních měnových vztahů mezinárodního měnového systému evropské měnové unie.
V čem spočívá podstata Hecksher-Ohlinova teorému?.
Co bylo podstatou přestavby mezinárodního měnového systému po zániku zlatého standardu?.
Co je hlavní úlohou Světové banky?.
Rozlišujeme následující typy ekonomického růstu: externí a interní extenzivní a intenzivní regionální a globální.
Kdy podala ČR přihlášku do EU?.
K prvkům světové ekonomiky patří: národní ekonomiky mezinárodní obchod nadnárodní společnosti.
Které centrum je nejmenším hospodářským subjektem ve světové ekonomice? USA EU Japonsko.
Co jsou to globální problémy.
Globální problémy dělíme na (u každé skupiny uveďte dva příklady) otázka.
Popište šokovou a gradualistickou metodu transformace CPE, uveďte příklady.
Vysvětlete pojem industrializace.
uveďte min. 4 tendence v rozvoji SE.
Co je to obchodní politika státu.
Uveďte protekcionistická opatření:.
Na základě jakých ukazatelů se sleduje zadluženost ekonomiky - uveď tři.
Jaké jsou druhy integrací v rámci nadnárodních společností - charakteristiky.
Kolik bylo konferencí ministrù?.
uveď 4 regionální investiční banky.
Pro který měnový systém je charakteristická volitelnost kurzového systému.
Diferenciace ve světové ekonomice.
Jaké byly rysy reforem centrálně plánovaných ekonomik?.
Co je to konglomerátní struktura?.
Tři obchodní dohody a smlouvy týkající se mezinárodního obchodu od středověku do počátku 20. století.
Jaká je základní tendence ve světové ekonomice z pohledu nerovnoměrnosti.
Jak se poměřuje zadluženost ekonomiky?.
K čemu slouží mezinárodní komparace?.
Charakterizujte změny teritoriální orientace ekonomiky ČR (ČSR) během jejího vývoje.
Vyjmenujte srovnatelné ekonomiky pro komparaci ČR.
Co vypovídá HDP přepočtený přes devizový kurz a co HDP přepočtený přes PPP?.
Vyjmenujte základní ukazatele, podle nichž lze vymezit postavení země ve světové ekonomice.
Co představoval NEP?.
Zanikl za socialismu trh úplně?.
Jaký je rozdíl mezi reformou ekonomiky a transformací ekonomiky?.
Jaké byly ekonomické vztahy mezi zeměmi s CPE?.
Jak se projevuje chování firmy za socialismu?.
Jaké byly příčiny mexické finanční krize.
Jaký je rozdíl mezi korejskou a argentinskou cenou za rozvoj?.
Charakterizujte strategii dovozní substituce, v čem je chybná?.
Jaké jsou možnosti prolomit bludný kruh chudoby?.
Charakterizujte tendenci růstu vlivu tržních vztahů v RZ.
Čím se zabývá pakt stability?.
Čím se zabývá Agenda 2000?.
Jaké jsou kompetence ER, Rady EU a EK?.
Kdy bylo a čím bylo završeno vytváření EMU?.
Čím jsou tvořena Evropská společenství?.
Co je to makroregion?.
Vymezte strategii EU ve vnějších vztazích.
Jak se účastní Japonsko na integračních procesech ve světové ekonomice?.
Charakterizujte trend vývoje postavení USA ve světové ekonomice.
Vymezte odlišnosti EU jako světového centra od USA a Japonska.
Co obsahuje finanční účet platební bilance?.
Čím se zabývá BIS?.
Jak působí úrokový diferenciál na devizový kurz?.
Jaký je rozdíl mezi měnovým kurzem a měnovou paritou?.
Charakterizujte mezinárodní měnovou soustavu.
Jak souvisí export se zadlužením země?.
Vyjmenuj členy skupiny Světové banky.
Co je to základní úroková sazba a k čemu slouží.
Co jsou to PZI a jaký mají význam pro ekonomiku?.
Co jsou to eurobondy?.
Co bylo výsledkem uruguayského kola GATT?.
Vyjmenujte instituce na podporu exportu v ČR.
Jak může působit clo na důchod a inflaci?.
Vyjmenujte autonomní nástroje obchodní politiky.
Co jsou to směnné relace?.
Jak vzniká světová cena?.
Jaké jsou příčiny zahraničního obchodu?.
Vysvětlete podstatu ekonomických příčin transferu pracovníků.
Jaké jsou dopady transferu obyvatel na hostitelskou zemi?.
Jaké jsou příčiny pohybu vědeckotechnických poznatků?.
Charakterizujte příčiny procesu globalizace.
Jak ovlivňují nadnárodní společnosti mateřskou zemi?.
Jaké stupně regionální ekonomické integrace rozlišujeme?.
Jak se liší struktura sektorů HVZ a RZ.
Jaké faktory ovlivňují ekonomický růst?.
Jak se rozčlenila světová ekonomika v 60. letech 20. stol.?.
Jak se promítly události mezi dvěma světovými válkami v roli státu v ekonomice?.
Jaké byly nosné inovace v 1. a 2. průmyslové revoluci?.
Jakou roli hrálo přerušení dálkového obchodu vpádem Turků do Levanty (Palestiny)?.
Kdy a za jakých podmínek lze hovořit o vzniku světové ekonomiky?.
Co je základní sporný bod koncepce trvale udržitelného růstu?.
Jaký je rozdíl mezi populační explozí a populační revolucí?.
Co jsou to subglobální problémy?.
Jaká skupina zemí představuje tzv. blízkou periferii a co ji charakterizuje?.
Co tvoří prvky a vztahy světové ekonomiky?.
Report abuse