option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON SZ - INK 04
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZ - INK 04

Description:
test sz

Author:
Adulka
Other tests from this author


Creation Date:
16/03/2023

Category: Others

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Co neplatí o základní škole praktické? jejím absolvováním má žák základy vzdělání dřívější název: zvláštní škola školní docházka na 9 let a má dva stupně vzdělávají se zde žáci v pásmu LMR, s poruchami koncentrace a chování.
Kde může být vzděláván žák s průměrným IQ 49-35? v běžné základní škole v základní škole praktické v třídách základní školy speciální v rehabilitačních třídách základní školy speciální.
Pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP a kde je zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců po dobu 2 let“ nazýváme: chráněné dílny chráněné pracovní místo chráněná pracovní dílna chráněná modelová dílna.
Nejčastější poruchou řeči při DMO je: afázie dyslálie vývojová dysfázie dysartrie .
Od jakého roku je v ČR používán pojem integrace? 1995 1991 1999 1989.
Jaká z těchto forem nepatří mezi integrační formy v mezinárodním měřítku? fyzická funkční funkcionální sociální.
Složení týmu rané intervence zahrnuje čtyři oblasti. Které? Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast ontogeneze, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast solidární Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast poradenskou, oblast sociální.
Raná intervence je podle aktuálního Zákona o sociálních službách: sociálním poradenstvím službou pobytovou službou sociální prevence službou sociální péče.
Vyberte nesprávné tvrzení. U dítěte s SPU: je možné použít místo klasifikace širší slovní hodnocení je možné využívat i jiných forem hodnocení (např. bodové …) není možné dítě chválit pouze za snahu je možné dítě chválit za snahu .
Individuální a skupinová péče se neprovádí v: PPP SVP SPC školských zařízení.
Ukončení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením se řídí zákonem? 561/2005 Sb. 564/2004 Sb. 561/2004 Sb 564/2004 Sb.
Co nepatří mezi formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením? individuální integrace jednostranná integrace skupinová integrace v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením .
Integrace/inkluze Speciálně pedagogické vývojové fáze zapojení žáků s SVP jsou: exkluze – segregace - školní integrace - inkluze vyčlenění- začlenění- inkluze segregace – integrace - inkluze exkluze – integrace – inkluze.
Pojem individuální vzdělávací plán je zakotven v následujících dokumentech: zákon 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vyhláška 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zákon 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Raná péče je zřizována ministerstvem: školství zdravotnictví práce a sociálních věcí školství a zároveň ministerstvem práce a sociálních věcí.
Raná péče je služba terénní ambulantní pobytová terénní popřípadě ambulantní.
Základní příznaky ADHD jsou: hyperaktivita a impulzivita impulzivita hypoaktivita a impulzivita hyperaktivita.
Jedinci s SPU mají často tzv. specifický logopedický nález, který nazýváme: artikulační dysprozódie dyslálie artikulační dyspraxie dysartrie.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením o způsobu hodnocení žáků rozhoduje: ředitel školy se souhlasem rodičů ředitel školy se souhlasem školské rady školská rada rodiče.
Očekávané výstupy jsou RVP-LMP formulovány: stejně jako v RVP-ZV odlišně - mají oproti RVP-ZV podmínečnou formulaci nejsou zde formulovány vůbec odlišně - mají zcela jinou formulaci než v RVP-ZV.
Podle aktuální školské legislativy ČR se žáci se zdravotním postižením přednostně vzdělávají (pokud to odpovídá jejich potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy): formou individuální integrace v běžné škole v základní škole speciální v základní škole praktické ve zvláštní škole.
Mezi modely integrace podle Mülpachra nepatří: model prostředí medicínský model antropologický model pedagogický model.
Které z následujících činností nepatří podle zákona 108/2006 Sb. mezi základní činnosti služby rané péče: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytnutí ubytování sociálně terapeutické činnosti.
Které z následujících vyjádření neplatí o rané péči: jedná se o služby zaměřené na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte patří mezi sociální služby poskytované za úhradu patří mezi služby sociální prevence základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů.
K obecným zásadám hodnocení žáků se SPU nepatří: specifický přístup při klasifikaci žáka uplatňovat ve všech předmětech, do kterých se promítají příznaky postižení důraz klást na znalosti a dovednosti, hodnocení zaměřené na vyhledávání chyb v období povinné školní docházky upřednostňovat širší slovní hodnocení zvýraznit motivační složku hodnocení.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících patří mezi standardní činnosti: pedagogicko - psychologické poradny střediska výchovné péče speciálně pedagogického centra školního metodika prevence.
Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence: pracovní, sociální a personální a komunikativní kompetence k učení, kompetence k řešení problémů občanské, komunikativní, kompetence k učení pracovní, kompetence k učení, občanské.
Co neplatí o průřezových tématech RVP ZV: tvoří povinnou součást základního vzdělávání žáků vybraná průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena v každém ročníku způsob zpracování průřezových témata v učebních osnovách je striktně vymezen v RVP ZV obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.
Co znamená negativní integrace? Integrace do běžné školy, kdy ostatní (zdraví) žáci jsou ‘‘bržděni‘‘ integrovaným žákem Integrace nemá pozitivní vliv – např. do vězeňské komunity Rodiče neintegrovaných žáků nesouhlasí s integrací Rodiče integrovaných žáků nesouhlasí s integrací.
Kdy a kde se začíná prosazovat integrace? Ve 20. letech v USA a v Evropě V 40. letech v Rusku a Evropě Od 60. a 70. letech v USA a Evropě Od 50. a 60. letech v USA a Rusku .
Jakým zákonem je ošetřovaná raná intervence? Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách Zákon 48/2005 Sb. O základním vzdělávání Zákon 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání Zákonem č. 109/2002 O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. .
Jak zní definice rané intervence? terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dětem a rodičům dítěte ve věku od 0 do 10 let, které není zdravotně postižené. zdravotní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 1 do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 0 do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 2 do 8 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.
Co to jsou DYS-CENTRA? dobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU dobrovolná, nezávislá avšak zisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU dobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se výlučně na problematiku dyslexie nedobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU.
Musí působit na každé škole školní psycholog? ano, musí ne, nemusí ano, ale jen za přítomnosti školního speciálního pedagoga jen u škol, které jsou navštěvovány více jak 50 žáky.
Jaké předměty zahrnujeme do vzdělávací oblasti člověk a příroda? Fyzika, Chemie, Dějepis Výtvarná výchova, Zeměpis, Dějepis, Fyzika Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis Zeměpis, Fyzika, Tělesná výchova, Přírodopis.
Které z těchto možností jsou průřezovými tématy? Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace.
Čtyři integrační formy jsou: fyzická integrace, funkční integrace, sociální integrace, společenská integrace funkční integrace, psychická integrace, společenská integrace, sociální integrace společenská integrace, fyzická integrace, sociální integrace, kulturní integrace psychická integrace, sociální integrace, společenská integrace, fyzická integrace.
Pojem asimilace v sociálních aspektech integrace: postižený se přizpůsobí způsobu chování většiny většina se přizpůsobí chování postiženého oboustranné přizpůsobování nepřizpůsobí se ani jedna strana.
Mezi typy týmů rané intervence nepatří: antidisciplinární multidisciplinární transdisciplinární interdisciplinární.
Do služeb rané intervence se promítají: zdravotní, pedagogická a sociální opatření fyzická, pedagogická a sociální opatření zdravotní, kulturní a sociální opatření zdravotní, pedagogická a rodinná opatření.
Při hodnocení a klasifikaci žáků s SPU: hodnotíme pouze jevy, které žák zvládl nechválíme za snahu potlačujeme motivační složku hodnocení hodnotíme pouze jevy, které žák nezvládl .
Specifická porucha kreslení je: dyspinxie dysmúzie dyspraxie dysgrafie.
Mezi klíčové kompetence RVP ZV nepatří: kompetence činnostní a občanské kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence komunikativní.
Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“ ze vzdělávacího obsahu základního vzdělávání žáků s LMP patří vzdělávací obory: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Dějepis, Chemie, Zeměpis, Fyzika Chemie, Zeměpis, Tělesná výchova, Fyzika Přírodopis, Fyzika, Chemie, Výtvarná výchova.
Která z integračních forem znamená přítomnost postižených a nepostižených jedinců na stejném místě? sociální funkční fyzická společenská.
Mezi sociální aspekty integrace nepatří: akomodace adaptace segregace asimilace.
Raná péče je definována v zákoně: 561/2004 Sb. 108/2006 Sb. 109/2002 Sb. 158/2006 Sb.
Určete nesprávné tvrzení o službách rané péče: dle zákona 108/2006 Sb. patří ke službám sociální péče jsou orientovány na dítě i jeho rodinu jsou terénní i ambulantní jsou nabízeny zdarma.
SPU, při níž je narušena obratnost, šikovnost a schopnost vykonávat složité úkony při běžných činnostech, se nazývá: dysortografie dysmúzie dyspinxie dyspraxie.
Vyhláškou 116/2011 Sb. se mění: 73/2005 Sb. 72/2005 Sb. 109/2002 Sb. 458/2005 Sb.
Report abuse