option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON SZ - INK 05
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZ - INK 05

Description:
test sz

Author:
Adulka
Other tests from this author


Creation Date:
16/03/2023

Category: Others

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Které tvrzení, týkající se vzdělávání žáka s LMP, je nepravdivé? začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku vzdělávání se člení na 2 stupně zařazení žáka se ZP do některé formy speciálního vzdělávání musí vždy předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen základní vzdělávání pro žáky se ZP, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může trvat 10 ročníků.
Na které kompetence, dle přílohy RVP ZV pro žáky s LMP, je vzhledem ke specifickým potřebám těchto žáků kladen důraz? pracovní, sociální a personální, komunikativní pracovní, občanské, komunikativní sociální, personální, k. k řešení problémů, komunikativní pracovní, k. k učení, sociální, personální.
Který z pojmů nepatří mezi procesy přizpůsobení? adaptace akceptace akomodace asimilace.
Vyberte správné pořadí přístupů ke vzdělávání žáků s postižením dle historického vývoje: segregace, exkluze, integrace, inkluze segregace, exkluze, inkluze, integrace exkluze, segregace, inkluze, integrace exkluze, segregace, integrace, inkluze.
Vyber definici, která nejlépe vystihuje charakter rané péče: raná péče je ambulantní služba poskytovaná dítěti do tří let a jeho rodičům raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti do sedmi let a jeho rodičům raná péče je ambulantní služba poskytovaná dítěti do sedmi let a jeho rodičům raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti do tří let a jeho rodičům.
Mezi služby sociální prevence nepatří: raná péče tlumočnické služby odlehčovací služba azylové domy.
Žáky s SPU řadíme mezi žáky s: zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním sociálním znevýhodněním zdravotním vyloučením.
Jak probíhá klasifikace žáků s SPU? vždy slovně vždy klasifikačním stupněm nehodnotíme slovně i klasifikačním stupněm.
Vyberte nepravdivé tvrzení o RVP ZV-LMP: je součástí RVP ZV a představuje jeho modifikaci pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady po absolvování základní školy získávají žáci základy vzdělání vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by si měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání .
Podle RVP ZV-LMP nejsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni v: základní škole speciální základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením formou individuální integrace ve třídách základní školy formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole.
Přípravnou třídu základní školy lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně: 3 děti 7 dětí 14 dětí 16 dětí.
Pro kterou z jmenovaných skupin vyrovnávací opatření nejsou určena: žáci se zdravotním postižením dlouhodobě nemocní žáci žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením žáci, které rodina nepodporuje v rodinných aktivitách a přípravě na školu.
Pojmem family coping ve speciální pedagogice rozumíme: přístup zdravého sourozence k postiženému dítěti fáze šoku a popření vyrovnávání se, zvládání konfliktů, stresů a zátěží v rodině strach o postiženého sourozence.
Kterou z následujících fází akceptace postižení Vágnerová neuvádí: šok a popření útěk z rodiny realistický postoj bezmocnost.
Kvadruparetická forma DMO postihuje: dvě končetiny většinou horní polovinu těla 2 končetiny vždy do kříže všechny končetiny.
ADHD a ADD jsou poruchy, které se kvůli své příčině řadí mezi: lehké mozkové dysfunkce choroby pohybového aparátu poruchy dýchacího systému choroby srdce.
Základní škola speciální je osmiletá desetiletá jedenáctiletá dvanáctiletá.
Dle RVP ZŠS by žáci se středně těžkým mentálním postižením měli v rámci naplnění pracovních kompetencí pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření udržovat pořádek na pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném poranění plnit nadmíru dobře kvalitativně i kvantitativně zadanou práci se zapojením vlastní kreativity a fantazie.
Není pravda, že Školský zákon (č. 561/2005 Sb.): vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce 1999 vedle opatření administrativního a organizačního charakteru zásadně mění cíle a obsahy vzdělávání a poprvé definuje pojem sebehodnocení školy zavádí systém více úrovní vzdělávacích programů, tzv. rámcové a školní vzdělávací programy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Poskytováním poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se zabývá vyhláška: č. 71/2005 Sb č. 21/2005 Sb. č. 72/2005 Sb. č. 23/2005 Sb.
Mezi základní potřeby rodiny se zdravotně postiženým dítětem nepatří: informace kulturní podpora emocionální podpora finanční a sociální podpora.
Mezi hlavní principy ve výchově dítěte nepatří: zkouška reality a přijetí skutečnosti výchova v souladu s psychickým vývojem dítěte stanovovat dosažitelné cíle zavést stálý denní režim s pevnými pravidly.
Somatopedie je obor zabývající se edukací jedinců se specifickými poruchami učení zabývající se edukací jedinců se zrakovým postižením zabývající se edukací jedinců s mentálním postižením zabývající se edukací jedinců s tělesným a se zdravotním postižením.
Úplné ochrnutí některé části těla nazýváme též: paréza plégie skolióza kyfóza.
Ve kterém roce nejpozději může žák se zdravotním postižením ve výjimečném případě dokončit povinnou školní docházku? v 16. roce v 18. roce v 20. roce v 22. roce.
Mezi klíčové kompetence nepatří: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence občanské kompetence interpersonální.
Problematiku speciálních a specializovaných tříd a speciálních škol řeší: vyhláška č.13/2009 Sb. vyhláška č.73/2005 Sb. vyhláška č.72/2005 Sb. vyhláška č.1/2010 Sb.
Systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu, je definice: Bílé knihy Školského zákona Rámcového vzdělávacího programu Individuálního vzdělávacího plánu.
Mezi fáze vyrovnávání se s postižením dítěte nepatří: fáze šoku a popření vyrovnání a přijetí skutečnosti smlouvání depersonalizace.
Hlavní vliv na přijetí dítěte s postižením má typ nemoci a postižení dítěte ekonomická situace v rodině zdraví rodičů region, ve kterém rodina bydlí.
Mezi podmínky pro vzdělávání tělesně postižených žáků na běžné škole nepatří: bezbariérový přístup technické vybavení pro pohyb žáků po škole, popř. asistent didaktické pomůcky indukční smyčka.
Deformace je: nesprávné uzavření páteřního kanálu nejčastěji bederní oblasti vrozená nebo získaná vada, která se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla patologické vyvinutí různých částí těla nevyvinutí některé části těla.
O RVP ZŠS neplatí: navazuje svým pojetím na přílohu RVP ZV-LMP upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením respektuje opoždění psychomotorického vývoje žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady stanoví se v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení .
V základní škole speciální mají právo se vzdělávat: Žáci s jakýmkoliv stupněm tělesného postižení Žáci sluchově postižení a žáci s lehkým mentálním postižením Žáci se specifickými poruchami učení Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a autismem.
V novele, která mění vyhlášku č. 73/2005 Sb. je pojem „vyrovnávací opatření“ a znamená: vyrovnání zdravotního nebo sociálního znevýhodnění žáků, aby se mohli vzdělávat zejména v běžných školách vyrovnání chování žáků s ADHD, aby se mohli vzdělávat zejména v základních školách praktických vyrovnání všech pomůcek k vyučování v základních školách bez ohledu na finanční možnosti škol vyrovnání všech pomůcek k vyučování v základních školách bez ohledu na typ školy.
Podpůrná opatření jsou určená i pro žáky s těžkým zdravotním postižením a mezi ně nepatří Žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, hluchoslepí Žáci s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením Žáci s poruchami chování nebo poruchami emocí Se souběžným postižením více vadami, autismem, těžkou poruchou dorozumívacích schopností.
Základní potřeby rodiny se zdravotně postiženým dítětem jsou (přijde mi že tam patří všechny :D): Dostatek informací Citová podpora Odborná psychologická péče Sociální podpora.
Hlavní princip ve výchově dítěte není: Začít s výchovou co nejdříve Přijmout přednosti dítěte Zavedený stálý denní režim Dětství bez povinností v domácnosti.
Který z těchto druhů skoliózy neexistuje? Krční Hrudní Bederní Křížová .
Kompenzační pomůcky krauler, rolátor, hole, pojízdné rámy s opěrkami jsou určeny na: Sebeobsluhu Vzdělávání Rozvoj pohybových dovedností Pracovní činnosti.
Organizace vzdělávání v základní škole speciální je: Devět ročníků po třech stupních (1. – 4. Ročník, 5. – 7. Ročník, 8. – 9. Ročník) Deset ročníků po dvou stupních (1. – 6. Ročník, 7. – 10. Ročník) Deset ročníků po třech stupních (1. – 4. Ročník, 5. – 7. Ročník, 8. – 10. Ročník) Devět ročníků po dvou stupních (1. – 5. Ročník, 6. – 9. Ročník).
Přípravný stupeň základní školy speciální (vyber nesprávnou odpověď): Je pro žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a autismem Je samostatnou jednotkou Je až na 4 roky Žák má možnost po splnění určitých kritérií v každém z ročníků (zpravidla po ukončení školního roku, výjimečně i v pololetí) přejít do nižšího stupně základní školy speciální či jiné formy vzdělávání odpovídající jeho schopnostem.
Jaké je plné znění vyhlášky 48/2005 Sb. : o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních o předškolním vzdělávání.
Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga nepatří: pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí pomoc při komunikaci se žáky pomoc při přípravě vyučování pomoc pedagogickým pracovníkům školy .
Respitní péče znamená odlehčovací aktivní systémová pasivní.
Kterou z uvedených fází Vágnerová nepopisuje: šoku a popření odloučení reorganizace adaptace a vyrovnávání se.
Kyfózy jsou deformace v rovině sagitální deformace okrajových částí těla deformace v rovině frontální patologické vyvinutí různých částí těla.
Částečné ochrnutí některé části těla se nazývá: skolióza plégie paréza malformace.
Mezi cíle vzdělání žáků se středně těžkým mentálním postižením v ZŠ speciální nepatří: vštípit jim kulturní myšlení podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných vést žáky k všestranné a účinné komunikaci .
Základní škola speciální je: osmiletá jedenáctiletá devítiletá desetiletá.
Report abuse