Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZ - Ink 06

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZ - Ink 06

Description:
test sz

Author:
Adulka
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Bílá kniha vznikla v roce 2000 1999 2001 1998.
Jaké je číslo vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 197/2016 Sb. 147/2011 Sb. 317/2009 Sb. 73/2005 Sb.
Jaké jsou funkce rodiny: Výchovná, materiální, sociální, psychosociální Reprodukční funkce, výchovná, emocionální, materiální Reprodukční funkce, sociální, zdravotní, bezpečná Reprodukční, materiální, výchovná, psychologická.
Proces akceptace postižení dítěte rodiči Fáze: bezmoci, smlouvání, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: smlouvání bezmoci, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: šoku a popření, bezmoci, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, smlouvání, realistického postoje Fáze: šoku a popření, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, bezmoci, smlouvání, realistického postoje.
Hemiplegie je úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla úplně ochrnutí všech čtyř končetin částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla částečné ochrnutí všeho čtyř končetin.
Dětská obrna je onemocnění vrozené dědičné infekční virové.
Mezi klíčové kompetence nepatří: Kompetence k řešení problémů Kompetence k učení Kompetence sociální a personální Kompetence psychologická.
Mezi vzdělávací oblasti nepatří Matematika a její aplikace Člověk a trh práce Člověk a příroda Umění a kultura.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se týká: středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum pedagogicko- psychologická poradna, institut pedagogicko- psychologického poradenství, speciálně pedagogické centrum pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum.
Mezi standardní činnosti speciálně pedagogického centra nepatří: diagnostika školní zralosti vyhledávání žáků se zdravotním postižením komplexní diagnostika (speciálně pedagogická a psychologická) sociálně právní poradenství.
Profesním poradenstvím se zabývá: pedagogicko- psychologická poradna, poradny na škole, obecní úřad, informační a poradenská střediska na úřadech práce úřad sociálních věcí, pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum speciálně pedagogické centrum, poradny na škole, pedagogicko- psychologická poradna, městský úřad pedagogicko- psychologická poradna, informační a poradenská střediska na úřadech práce, speciálně pedagogické centrum, poradny na škole.
Vyberte, co nepatří do podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním a mentálním postižením chráněné dílny chráněné pracovní místo chráněná pracovní továrna chráněná pracovní dílna.
Mezi dělení spastických forem DMO nepatří: hemiparetická dyskinetická diparetická kvadruparetická.
Školní docházka u dětí s DMO: nebývá odložena bývá občas odložena bývá často odložena pro špatnou přizpůsobivost bývá často odložena pro nezralost .
Cíle vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem lze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání nelze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání jelikož mají vysokou míru rozvinutí psychických funkcí, vedeme je k systematickému osvojování cílem je rozvoj žáků v komunikační schopnosti a vykonávání složitých úkonů.
Mezi vzdělávací oblasti základního vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení patří: Člověk a komunikace, člověk a jeho svět, člověk a zdraví Člověk a jeho svět, člověk a nemoc, člověk a svět práce Člověk a svět práce, umění a kultura, člověk a jeho blízká rodina Člověk a život ve městě, člověk a komunikace, umění a kultura.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních byla aktualizována 147/2011 Sb. 197/2016 Sb. 174/2011 Sb. 161/2011 Sb.
Mezi činnosti PPP nepatří: Sociálně právní poradenství Diagnostika školní zralosti Rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů Kariérní poradenství.
Které z uvedených nepatří mezi podporované zaměstnávání osob se zdravotním a mentálním postižením: Chráněná dílna Chráněná pracovní dílna Chráněné pracovní místo Speciální chráněná dílna.
Které z uvedených neposkytuje kariérní poradenství: PPP SPC SVP Informační a poradenská střediska na ÚP.
Mezi nespastické formy MO nepatří: forma dyskinetická forma hemiparetická forma mozečková forma hypotonická.
Mezi etiologii DMO nepatří: apoptóza hypoxie infekce CNS nezralost plodu.
Žáci v základní škole speciálně jsou hodnoceni: Známkou Dle přání rodičů Slovně Nejsou hodnoceni.
Mezi cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nepatří: Základní vzdělání Osvojení hygienických návyků Rozvoj estetického cítění a zájmů Rozvoj pohyblivosti.
Pedagogicko- psychologická poradna nezajišťuje : metodickou podporu škole připravenost žáků na povinnou školní docházku pomoc při volbě povolání sociálně právní poradenství.
SPC nezajišťuje: diagnostiku školní zralosti vyhledávání žáků se zdravotním postižením komplexní diagnostiku (speciálně pedagogická a psychologická) sociálně právní poradenství.
Co neplatí pro „Chráněné pracovní dílny? ) Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek Je to pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se ZP a kde je zaměstnáváno nejméně 60 % těchto zaměstnanců musí být provozována po dobu 2 let v chráněných dílnách jsou lidé s postižením vystavováni běžným podmínkám trhu práce.
Do nespastických forem DMO řadíme FORMY Hypotonické Hemiparetické Diparetické Kvadruparetické.
Diparetická forma DMO je charakteristická obrnou všech čtyř končetin s převážným postižením dolních končetin obrnou horní i dolní končetiny jedné poloviny těla s převážným postižením horní končetiny postižením zejména abduktorů stehen, nohy ve vnitřní rotaci, nůžkovitá chůze (kolena o sebe třou) a po špičkách patří mezi nespastické formy DMO.
Základní škola speciální upřednostňuje hodnocení: známkou slovně dle přání rodičů jsou hodnoceni slovně i známkou.
Pro základní školu speciální platí: školní docházka je desetiletá a dělí se na I. stupeň (1. – 6. ročník) a II. stupeň (7. – 10. ročník) Ve třídě se vzdělává nejméně 5 a nejvíce 14 žáků Výuku zajišťuje speciální pedagog a podle potřeby asistenti pedagoga a osobní asistenti školní docházka je devítiletá a dělí se na I. stupeň (1. – 5. ročník) a II. stupeň (6. – 9. ročník).
Zákon 561/2004 zní: Základním, středním a vyšším odborném vzdělání O předškolním, základním a jiným vzdělání O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání O základním, středním a vyšším odborném vzdělání.
Práce s dětmi v PPP je od : Od 3 let do ukončení základního vzdělání Od 3 let do ukončení středního, resp. Vyššího odborného vzdělání Od 5 let do ukončení středního, resp. Vyššího odborného vzdělání Od 5 let do ukončení základního vzdělání.
Možnosti pracovního uplatnění zdrav. postižených Chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, podporované zaměstnání Chráněné dílny, chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna Rekvalifikace, rehabilitace Podporované zaměstnání, chráněná dílna, rekvalifikace, rehabilitace.
Kdo z uvedených neposkytuje kariérní poradenství SVP SPC PPP IPS na úřadech práce.
Kolik má DMO spastických forem 3 4 5 žádnou.
Co patří do nespastických forem DMO: Hemiparetická Diparetická Mozečková Kvadruparetická.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší: 8 let 10 let 7 let 5 let.
Hodnocení výsledků vzdělání v ZŠ speciální: slovně písemně písemně i slovně vůbec se nehodnotí.
Které zařízení nepatří do pedagogicko-psychologického poradenského systému: pedagogicko-psychologická poradna speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče diagnostický ústav.
Účelem poradenských služeb není přispívat k vytváření vhodných podmínek pro: žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním žáky s horším prospěchem a žáky, kteří opakují ročník žáky nadané a mimořádně nadané.
Předprofesní přípravou se žáci zabývají v základní škole prostřednictvím vzdělávací oblasti (podle RVP ZV, RVP ZŠS): člověk a společnost člověk a svět práce člověk a jeho svět osobnostní a sociální výchova.
Pracoviště vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (nejméně 60% zaměstnanců) se nazývá: pracovní dílna pro osoby se zdravotním postižením chráněná pracovní dílna ústav sociální péče pracovní dílna.
U dětí s mozkovou obrnou je časté: porucha vývoje tvaru hodní čelisti a její dentice (zubů) zvýšení krevního tlaku epileptické záchvaty vznik diabetes mellitus.
Úplná ztráta hybnosti se nazývá: paréza plégie malformace deformace.
RVP ZŠS – Díl II. se zabývá vzděláváním žáků: se středně těžkým mentálním postižením s lehkým mentálním postižením se středně těžkým a těžkým mentálním postižením s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Která z kompetencí se nevyskytuje v RVP ZŠS – Díl II. : k učení pracovní občanské sociální a personální.
Mezi standardní činnosti SPC nepatří: komplexní diagnostika žáka zapůjčování odborné literatury krizová intervence psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
Mezi standardní činnosti školního metodika prevence nepatří kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka kontrola realizace preventivního programu školy spolupráce s třídními učiteli.
Kterou možnost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením z hlediska zaměstnavatele zákon nezmiňuje: materiální pomoc rodině zaměstnance zaměstnávání v pracovním poměru odběr výrobků a služeb odvod do státního rozpočtu.
Report abuse Terms of use