option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON sz - ink 07
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
sz - ink 07

Description:
test sz

Author:
Adulka
Other tests from this author

Creation Date: 21/03/2023

Category: Others

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
APPN, o. s. je agentura pro: osoby s tělesným postižením neslyšící osoby se zrakovým postižením osoby s poruchami autistického spektra.
Které tvrzení je správné: termín hemiparéza označuje postižení horních končetin termín hemiparéza označuje postižení končetin jedné poloviny těla termín diparéza označuje postižení končetin jedné poloviny těla termín kvadruparéza označuje postižení dolních končetin .
Na komplexní péči o jedince s mozkovou obrnou se obvykle nepodílí: neurolog speciální pedagog fyzioterapeut alergolog.
Do kompetencí k učení dle RVP ZŠS, díl II, nespadá: porozumění jednoduchým pojmům rozlišování základních piktogramů napodobení předvedených pohybů a činností souvislé čtení textu.
Díl II spadá do: RVP ZŠS RVP PV RVP ZV-LMP RVP ZV.
Jaká vyhláška či zákon se zabývá poradenskými službami? Vyhláška č. 73/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Zákon č. 76/2000 Sb. Zákon č. 560/2006 Sb.
Který z následujících školských poradenských pracovníků musí být na všech školách? Školní psycholog Školní speciální pedagog Sociální pracovník Metodik prevence.
Kariérové poradenství, vyber pravdivé tvrzení: Není určeno pro osoby se zdravotním postižením, protože není pro tyto osoby přínosné Zahrnuje předprofesní a profesní přípravu jedince. Je ze zákona poskytované všem osobám zdarma. Tento pojem se u nás nepoužívá od roku 2008.
Která z následujících možností pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením nezahrnuje umělé vytvoření pracovní příležitosti přímo pro osobu s postižením? Chráněné pracovní místo Chráněné dílny Podporované zaměstnání Invalidní důchod.
Spastické formy DMO se nazývají: Hemiparetická, diparetická, hypoparetická DMO nemá spastické formy Hemiparetická, diparetická, kvadruparetická Hypotonická, dyskinetická, mozečková.
Porucha hybnosti při DMO popisovaná jako nepotlačitelné mimovolní pohyby se nazývá: Hypotonický syndrom Spasticita Dyskineze Voluntaritní záškub.
DMO a její vliv na IQ: Jedinec s DMO má vždy snížené IQ Jedinec s DMO má vždy zvýšené IQ IQ jedince s DMO může i nemusí být postiženo v závislosti na formě DMO Jedinec s DMO nemá IQ.
Podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nepatří následující obor: pohybová výchova zdravotní tělesná výchova relaxační výchova rehabilitační tělesná .
Pro přípravu na vzdělání žáků v ZŠS je možné zřídit tzv.: Přípravnou třídu Přípravný kurz Přípravný stupeň Seznamovací večírek.
Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením lze v rámci ZŠS: realizovat pouze v budově ZŠ Speciální nerealizovat realizovat jiným způsobem plnění školní docházky realizovat pouze v areálu ZŠ speciální a v budovách přilehlých.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Národní program pro vzdělávání a klíčové kompetence Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy Individuální vzdělávací plány Národní program pro vzdělávání a rámcové vzdělávací programy.
V rámci komunikativních kompetencí by měl být žák na konci základního vzdělávání schopen: Účinně spolupracovat ve skupině a podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu Naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim a vhodně na ně reagovat Vyhledat informace vhodné k řešení problémů Samostatně pozorovat a experimentovat, porovnat získané výsledky, posuzovat je a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Pro zjištění úrovně jemné motoriky nepoužíváme: Škálu Oseretzkého Dexterimetr Ravenovy progresivní matice Test ohýbání drátu.
Podle rozsahu sledovaných cílů dělíme speciálně pedagogickou diagnostiku na Globální, parciální, diferenciální Kauzální, symptomatickou Globální, parciální, kauzální Symptomatickou, globální.
Pojem „absence“ se používá pro označení epileptického záchvatu: Jednoduchého parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu bez křečí Komplexního parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu s křečemi.
Fenylketonurie je chronické onemocnění vyznačující se: nesnášenlivostí lepku nesnášenlivostí bílkovin kolísáním hladiny cukru sníženou tvorbou tyroxinu.
Kterou terapii často využívanou u dětí s poruchami autistického spektra vytvořila na základě své praxe Jiřina Prekopová? Herní terapie Terapie pevným objetím TEACCH program Canisterapie.
Základními principy strukturovaného učení u dětí s PAS jsou: Individuální přístup, strukturalizace a vizualizace Individuální přístup a bazální stimulace Individuální přístup a segregace individuální přístup, alternativní komunikace a změna chování.
Základní školy speciální zahájily výuku podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální od 1. září roku 2004 2007 2009 2010.
Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Vzdělávacího programu zvláštní školy Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Dodatku upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
K diagnostice vývoje motoriky nevyužíváme Škálu Oseretzkého Vývojové škály (Bayleyové) Jiráskův test Orientační test dynamické praxe.
Vývojové škály jsou základem diagnostiky v batolecím věku v období adolescence v období školního věku v období dospívání.
Žák s epilepsií je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání definován jako žák se: zdravotním oslabením zdravotním znevýhodněním zdravotním postižením sociálním znevýhodněním.
Astma bronchiale se obvykle neprojevuje dušností kašlem bolestí hlavy tlakem na prsou.
Mezi pervazivní vývojové poruchy nepatří: Klinefelterův syndrom Williams-Beurenův syndrom Landau-Kleffnerův syndrom Rettův syndrom.
Mezi základní principy TEACCH programu nepatří: strukturalizace vizualizace imaginace individuální přístup.
Která ze vzdělávacích oblastí nepatří do RVP ZV? člověk a volný čas člověk a jeho svět člověk a zdraví člověk a společnost.
Kolik je klíčových kompetencí v RVP ZV? 5 6 7 8.
Kdo vytvořil test stavění kostek pro diagnostiku jemné motoriky? A. Binet J. A. Taylorová F. Goodenoughová J. Piaget.
Ve kterém věku dítě kreslí tzv. spontánně realistické kresby? 2 - 2,5 roku 2,5 – 3 roky 3 - 6 let 6 – 11 let.
Které z uvedených onemocnění nemůžeme klasifikovat jako chronické? epilepsie astma alergie akné.
Pojem pollinosis znamená? astma mozková obrna alergie na světlo pylová přecitlivělost.
Které tvrzení platí o syndromu Landau-Kleffner? genetická porucha způsobená chromozomální aneuploidií vzácná forma epilepsie, která postihuje pouze děti a způsobuje ztrátu schopnosti rozumět mluvené řeči postihuje výhradně dívky porucha autistického spektra, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti.
Kolik příznaků musí být přítomno pro stanovení diagnózy Autismus? 4 5 6 7.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Školní vzdělávací programy, Národní program vzdělávání Školský zákon Bílá kniha, Rámcové vzdělávací programy Bílá kniha.
Rámcové vzdělávací programy: vycházejí z koncepce celoživotního učení musí každá škola vypracovat sama na podkladě Národního programu vzdělávání vymezují zásady kurikulární politiky státu jsou legislativně zakotveny v zákoně č.563/2004 Sb.
Orientační test školní zralosti (Kern-Jiráskův test) neobsahuje: napodobení psacího písma okreslování geometrických obrazců kresbu mužské postavy obkreslování skupiny bodů.
Stanford-Binetův test se využívá při diagnostice: komunikačních schopností motorických schopností rozumových schopností citového vývoje.
Epileptický záchvat: se nejčastěji objevuje v ranních hodinách je následkem nesprávné duševní hygieny vzniká nedostatkem dopaminu v mozku vzniká jako následek nadměrných výbojů mozkových buněk.
Myšlení u dětí s epilepsií bývá: zpomalené tachypsychické zrychlené pružné.
Mezi základní klinické příznaky Aspergerova syndromu nepatří: hluboký zájem o specifický jev či předměty zvýšený psychomotorický neklid nedostatek empatie omezená schopnost navazovat přátelství.
Do poruch autistického spektra řadíme: Gilbertův syndrom Tourettův syndrom Turnerův syndrom Rettův syndrom.
Jaké máme klíčové kompetence: Kompetence k učení, řešení problému, společenské Kompetence k učení, řešení problému, sociální a personální, environmentální Kompetence jazyková, občanská, pracovní, komplexní Kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.
Jaké máme vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, environmentální, člověk a společnost, člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, člověk a společnost Jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, výchova demokratického občana Jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce.
Mezi diagnostiky školní zralosti patří: zralost tělesná, rozumová, verbální zralost tělesná, rozumová, citová, sociální zralost smyslová, verbální, rozumová, grafická zralost zraková, sluchová, rozumová, tělesná.
Report abuse