option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON sz - ink 08
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
sz - ink 08

Description:
test sz

Author:
Adulka
Other tests from this author

Creation Date: 21/03/2023

Category: Others

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Mezi hlavní oblasti spec. ped. diagnostiky patří: Grafomotorika a kresba, lateralita, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí, rozumové schopnosti a vědomosti, řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, školní zralost a IVP řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, lateralita Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast.
5 základních příznaků u epilepsie: Motorické, senzitivní, psychologické, lateralita, emotivita Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, sociální, emociální Poruchy vědomí, motorické, vegetativní, senzitivní, psychologické Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, vegetativní, psychické.
Podle směrnice ministerstva zdravotnictví se člení děti a mládež do 4 zdravotních skupin: Úplně zdravá, prakticky zdravá, oslabená, nemocná Zdravá, oslabená, prakticky nemocná, chronicky nemocná Úplně zdravá, prakticky oslabená, nemocná, chronicky nemocná Zdravá, prakticky zdravá, nevyléčitelná, oslabená.
Triáda příznaků u poruch autistického spektra: Neschopnost vzájemné společenské interakce, neschopnost komunikace, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Citově labilní, neschopnost vzájemné společenské interakce, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Společenský, komunikuje velmi, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Velmi komunikuje, různorodé aktivity, komunikuje.
Základní principy TEACCH programu: Individuální přístup, strukturalizace, vizualizace Skupinový přístup, strukturalizace, vizualizace Individuální přístup, objektivnost, vizualizace Skupinový přístup, komplexnost, názornost.
Mezi klíčové kompetence nepatří: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence obchodní.
Vzdělávací oblasti jsou: jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, multikulturní výchova člověk a jeho svět, environmentální výchova, člověk a svět práce matematika a její aplikace, člověk a příroda, umění a kultura umění a kultura, multikulturní výchova, jazyk a jazyková komunikace.
Nejčastější příčinou opožděného vývojové řeči není: prostředí hodně mluvních popudů citová deprivace málo mluvních popudů.
Do poruch plynulosti řeči patří: breptavost koktavost breptavost i koktavost dysartrie.
Jaký je cíl Vojtovy reflexní lokomoce? vývoj napřimování s konečným stadiem sedu malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem bipedální chůze malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem plazení malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem otáčení malého dítěte.
Které prvky obsahuje Bobathova metoda? fyzioterapie, ergoterapie a logopedie fyzioterapie, muzikoterapie a logopedie fyzioterapie, ergoterapie, canisterapie a logopedie fyzioterapie, dramaterapie a logopedie.
Do tří skupin souběžného postižení více vadami podle MŠMT nepatří: dominantním faktorem je MR dominantním faktorem je tělesné postižení a smyslové vady, které se navzájem kombinují dominantním faktorem je autismus, nebo autistické rysy dominantním faktorem je Downův syndrom.
Souběžného postižení více vadami podle MŠMT je: za postiženého jedince s více vadami se považuje dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými, kdy každé z těchto postižení ho opravňuje k zařazení do školy speciálního typu za postiženého jedince s více vadami se považuje dítě postižené 3 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými, kdy každé z těchto postižení ho opravňuje k zařazení do školy speciálního typu za postiženého jedince s více vadami se považuje dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně závislými, kdy každé z těchto postižení ho opravňuje k zařazení do školy speciálního typu za postiženého jedince s více vadami se považuje dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými, kdy každé z těchto postižení ho neopravňuje k zařazení do školy speciálního typu.
Pro jaká vzdělávací období jsou formulovány očekávané kompetence RVP ZV? 1.-3. ročník, 4.-5. ročník, 6.-9. ročník 1.-5. ročník, 6.-7. ročník, 8.-9. ročník 1.-5. ročník, 6.-8. ročník, 9. ročník 1.-4. ročník, 5.-8. ročník, 9. ročník.
Jaká oblast nepatří do vzdělávacích oblastí RVP ZV? Matematika a její aplikace Člověk a příroda Environmentální výchova Člověk a svět práce.
Vyber správnou definici narušené komunikační schopnosti dle Lechty? Komunikační schopnost je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačních záměru Komunikační schopnost je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových projevů chybí. Komunikační schopnost je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových projevů způsobí že jedinec není schopen mluvit. Komunikační schopnost je narušena tehdy, když některá rovina jeho jazykových projevů není dostatečně vyvinuta.
Jaké jsou poruchy fluence? Mutismus, Dyslalie Balbuties, Tumultus sermonis Palatolálie, Balbuties Tumultus sermonis, Mutismus.
Pro jaké pacienty je určena především Bobathova terapie? pro nevidomé pro jedince s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy pro jedince s chronickým onemocněním pro jedince s autismem nebo s autistickými rysy.
Vojtova metoda je: metoda reflexní lokomoce metoda jak pracovat s nevidomými dětmi zvaná také metoda Ludmily Mojžíšové, je program pro otěhotnění metoda pro rozvoj zraku.
Jaká je třetí skupina postižení dle klasifikace MŠMT souběžného postižení více vadami? Skupina, kde dominantním faktorem je MR Skupina, kde dominantním faktorem je tělesné postižení a smyslové vady, které se navzájem kombinují Skupina, kde dominantním faktorem je Downův syndrom Skupina, kde dominantním faktorem je autismus, nebo autistické rysy.
U žáků se souběžným postižením více vadami je vždy nutné: vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků trvat na plnění úkolů daných RVP ZV postupovat dle pokynů lékařů vycházet z učebních plánů dané školy.
Které z následujících nepatří mezi klíčové kompetence ZV? Kompetence k řešení problémů Kompetence občanské Kompetence k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kompetence sociální a personální.
Které z následujících nepatří mezi vzdělávací oblasti ZV? Člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a svět práce Multikulturní výchova.
Jak jdou chronologicky po sobě jednotlivá stádia vývoje řeči? Lexemizace, pragmatizace, sémantizace, gramatizace, intelektualizace Lexemizace, gramatizace, sémantizace, pragmatizace, intelektualizace Pragmatizace, sémantizace, lexemizace, gramatizace, intelektualizace Pragmatizace, lexemizace, sémantizace, gramatizace, intelektualizace.
Co neplatí pro vývojovou dysfázii? Snížená schopnost až neschopnost naučit se verbálně komunikovat Časté snížení intelektových schopností Centrální porucha řeči Nutno rozvíjet všechny složky osobnosti.
Co neplatí o Vojtově principu reflexní lokomoce? Vychází z reflexního plazení a reflexního otáčení Vyžaduje přímou spolupráci dítěte Vychází z fylogenetického vývoje koordinačních vzorů Stimuluje reflexní zóny.
Co znamená pojem horizontální rehabilitace? Rehabilitace prováděná v horizontální poloze Fyzioterapeut leží při rehabilitaci vedle pacienta Dlouhodobá, kontinuální rehabilitace Znamená něco jiného.
Která z následujících skupin nepatří mezi žáky s těžkým postižením a více vadami (dle klasifikace MŠMT)? Skupina, v níž je společným znakem mentální retardace Skupina žáků s kombinací vad tělesných, smyslových a vad řeči Žáci se symptomatickými poruchami řeči Žáci s autismem a autistickými rysy.
Co nepatří do modelu základní terapie o těžce postižené a s kombinovanými vadami? Samoobsluha Vnímání Myšlení Představy.
Mezi klíčové kompetence žáka nepatří kompetence: K řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence ekonomické Kompetence občanské.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR se nazývá: Bílá kniha Zelená kniha Kniha vzdělání Černá kniha.
Na základě rozštěpu patra vzniká: Dyslálie Palatolálie Afázie Dysfázie.
Úplná neschopnost artikulovat se nazývá: Dysartrie Artróza Anartrie Antiartrie.
V canisterapii se využívá spolupráce: Koně Psa Hudebních nástrojů Kočky.
Bobathova terapie je souhrnný koncept: Fyzioterapie, ergoterapie a muzikoterapie Fyzioterapie, logopedie a psychoterapie Fyzioterapie, ergoterapie a psychoterapie Fyzioterapie, ergoterapie a logopedie.
Nejpočetnější skupinou dětí se souběžným postižením více vadami jsou: Děti s mentální retardací Děti s postižením zraku Děti s postižením sluchu Děti s hluchoslepotou.
Za postiženého jedince s více vadami se považuje: Dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně závislými Dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými Dítě postižené 3 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými Dítě postižené 3 nebo více vadami na sobě kauzálně závislými.
Jaké tvrzení o očekávaných výstupech není pravdivé: vymezují úroveň, kterou mají žáci na základě učiva dosáhnout jsou ověřitelné a prakticky zaměřené jsou stanoveny na konec 3.ročníku, 6.ročníku a 9.ročníku jsou stanoveny na konec 3.ročníku, 5.ročníku a 9.ročníku.
Které z níže uvedených není průřezové téma: mediální výchova osobnostní a sociální výchova informační a komunikační technologie výchova demokratického občana.
Mezi poruchy zvuku řeči patří: Palatolalie Afázie Breptavost Dysartrie.
Úplná ztráta hlasu je Dysfonie Dysodie Afázie Afonie.
Jaký je cíl Vojtovy reflexní lokomoce? vývoj napřimování s konečným stadiem sedu malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem plazení malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem bipedální chůze malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem otáčení malého dítěte.
Komu je převážně určena Potëho terapie: zejména dětem s DMO zejména dětem s autismem zejména dětem se sluchovým postižením zejména dětem s mentálním postižením.
Které tvrzení o Snoezelenu neplatí: jedná se o multismyslovou místnost je určen pouze pro jedince s kombinovaným postižením využívá se relaxace a stimulace všech smyslů jeho myšlenka vznikla v Nizozemí.
Mohou být děti osvobozené od školní docházky: ano ne pouze, pokud jsou těžce postižené, či postižené souběžně více vadami ano, na základě druhu a stupně postižení.
Mezi průřezová témata nepatří: Mediální výchova Environmentální výchova Interkulturní výchova Jazyková výchova.
Mezi vzdělávací oblasti nepatří: Člověk a svět práce Člověk a jeho svět Člověk a svět zvířat Člověk a zdraví.
Za opožděný vývoj řeči považujeme: Nemluví-li dítě v 1 roce Nemluví-li dítě ve 3 letech nebo mluví méně Nemluví-li dítě do 2 let Jestliže dítě ve 2 letech mluví, ale řeč je nesrozumitelná.
Specificky narušený vývoj řeči se jinak nazývá: vývojová dysfázie dysartrie palatolalie afázie.
Běžná délka cvičení u Vojtovy reflexní lokomoce je: 5 - 15 minut 4x denně 15 – 25 minut 5x denně 25 – 40 minut 2x denně 40 – 60 minut 3x denně.
Report abuse