option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON SZ - ink 09
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZ - ink 09

Description:
test sz

Author:
Adulka
Other tests from this author


Creation Date:
22/03/2023

Category: Others

Number of questions: 50
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Metodika, která hledá reflexní inhibiční polohy, jimiž dosahuje relaxace, se nazývá: Vojtova reflexní lokomoce Metodika manželů Bobathových Petöho terapie Metodika konduktivní pohybové pedagogiky.
MŠMT klasifikuje souběžné postižení více vadami do 3 základních skupin, kde je vždy dominantní jedno postižení, která z následujících to není: Postižení, kde dominantním faktorem jsou vady řeči Postižení, kde dominantním faktorem je MR Postižení, kde dominantním faktorem je tělesné postižení a smyslové vady, které se vzájemně kombinují Postižení, kde dominantním faktorem je autismus nebo autistické rysy.
Mezi cíle vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami v základní škole speciální nepatří: Vést žáky k osvojení základních hygienických návyků a činností týkajících se sebeobsluhy Vést žáky k rozvíjení komunikačních dovedností využíváním systémů alternativní a augmentativní komunikace Učit žáky závislosti na jiných osobách Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony.
Co patří do klíčových kompetencí? občanské, pracovní, k učení, sociální a personální, komunikativní, k řešení problémů pracovní, k učení, občanské, komunikativní, k řešení problémů, mediální občanské, multikulturní, pracovní, k učení, komunikační, sociální a personální pracovní, emocionální, sociální a personální, multikulturní, komunikativní, k učení.
Co znamená pojem vzdělávací obsah? průřezová témata klíčové kompetence očekávané výstupy a učivo vzdělávací oblasti.
Tvrdé a měkké hlasové začátky řadíme do projevů: respirace fonace artikulace prozodických faktorů.
Od kolika let hovoříme o pravé dyslalii? 4 5 6 7.
Jaká je maximální délka výuky v nemocnici? 2 vyučovací hodiny denně 3 vyučovací hodiny denně 4 vyučovací hodiny denně 5 vyučovacích hodin denně.
Co znamená pojem Hospitalismus opakovaný pobyt v nemocničním zařízení psychická reakce na pobyt v nemocnici následná péče mimo nemocniční zařízení Chorobný strach z lékařů.
Je možné osvobodit dítě od školní docházky? pouze děti s těžkou mentální retardací ano pouze děti postižené souběžně více vadami ne.
Co nepatří do zásad rozvoje hybnosti a řeči? vývojovost rytmizace reflexnost komentování.
Průřezová témata pro RVP ZV jsou: multikulturní výchova, mediální výchova, sociální výchova, výchova demokratického občana multikulturní výchova, environmentální výchova, osobní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní v. mediální výchova, osobnostní a sociální rozvoj, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova.
Mezi klíčové kompetence RVP ZV patří: kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení konfliktů kompetence k učení, kompetence občanské, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální kompetence komunikativní, kompetence sociální a osobnostní, kompetence občanské, kompetence pracovní kompetence komunikační, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení.
Mezi zásady rozvoje hybnosti a řeči u osob s dysartrií nepatří: zásada komplexnosti, zásada vývojovosti, zásada reflexnosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada rytmizace, zásada vývojovosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada komplexnosti, zásada kolektivnosti zásada názornosti, zásada reflexnosti, zásada komplexnosti.
Balbuties se projevuje narušeným dýcháním, poruchami modulačních faktorů řeči a narušením koverbálního chování přerušováním plynulosti procesu mluvení, křečemi mluvidel, vyhledáváním komunikace v neznámém prostředí a celkovým motorickým neklidem problémy s fonací, nadměrnou námahou při překonávání spazmů, nepravidelným dýcháním a neuvědomováním si poruchy negativním postojem ke komunikaci, extrémně zrychleným tempem řeči, vyhýbáním se problémové hlásce a používáním opisných slov.
Která z léčebných metod je založena na polohování a stimulaci určitých bodů v tzv. spoušťových zόnách? Bobath koncept Vojtova metoda reflexní lokomoce Kabatova metoda Fyzioterapie.
Co je to handling? výcvik asistenčních psů rozvoj motoriky ruky rozvoj hybnosti založený na ručních pracích manuální vedení, manipulace s dítětem a stimulace správných pohybových vzorů.
Podle klasifikace MŠMT je ve druhé skupině postižení více vadami dominantním faktorem: kombinace tělesného a smyslového postižení kombinace mentálního a tělesného postižení autismus nebo autistické rysy kombinace smyslového a mentálního.
Mezi osoby s těžkým zdravotním postižením nepatří: jedinci s těžkým a hlubokým mentálním postižením jedinci s autismem jedinci se specifickými poruchami učení jedinci s hluchoslepotou.
Školský zákon 561/2004 Sb. vzdělává žáky : od 3 do 19 let od 6 do 15 let od 6 do 18 let od 3 do 15 let.
Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti jsou prezentovány: vzdělávacím obsahem vzdělávacími oblastmi klíčovými kompetencemi vzdělávací oblastí Člověk a společnost.
Základní rozdíl mezi breptavostí a koktavostí je: v tónu hlasu v hlasitosti projevu v uvědomění si dané poruchy samotným jedincem v teplotě prostředí, kde jedinec hovoří.
Co nezahrnuje Kerhan-Strakova klasifikace rozštěpů: Vzácné a atypické rozštěpy rozštěp primárního a sekundární patra rozštěp sekundárního patra rozštěp lícních kostí.
Mezi 4 základní složky ucelené rehabilitace neřadíme: pracovní pedagogická sociální psychologická.
Canisterapie, Hippoterapie, felinoterapie, atd. řadíme do skupiny AAT AAK CAN CAT.
Pro vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami nepatří podmínka: vzdělávání všech žáků stejným způsobem bez rozdílu umožnění využívání podpůrných opatření spolupráce s odborníky při vypracovávání IVP uplatňování alternativních forem komunikace.
Žáci se souběžným postižením a více vadami jsou vzděláváni dle: RVP ZV RVP ZV LMP RVP PV RVP ZŠS .
Za jaký předmět se nahrazuje u žáků s nejtěžším stupněm sluchového postižení hudební výchova? Za taneční hodinu Za hudebně dramatickou výchovu Za výtvarnou výchovu Nenahrazuje se.
Zaškrtni nesprávnou odpověď. Žák s poruchami komunikačních schopností by měl mít ve třídě: Snížený počet žáků Individuální logopedickou péči (prolínající všemi předměty) Bezbariérová vstup Možnost vzdělávání dle IVP.
Urči dle symptomatických poruch řeči hlubokou MR: Řeč se vyvíjí opožděně (kolem 3. -4. roku) Mohou dospět až na úroveň 2. signální soustavy řeč se nevyvíjí, nedokáží většinou projevit své potřeby, city V řeči se objevuje zobecňování.
Echolalie je: Vadná výslovnost hlásky E Opakování slov Porucha motoriky Zánět hlasivek.
Co to je hipoterapie: Rehabilitační metoda využívající pohyb koňského hřbetu na lidské tělo Terapie za přítomnosti kočky Terapie využívající masírování míčky Rehabilitační metoda, která se využívá na pokoji pacienta v nemocnici.
Zaškrtni nesprávné tvrzení o Vojtově terapii: Děti na terapii často reagují pláčem Testuje se 7 polohových reakcí Využívá se u dětí s DMO Vymysleli ji manželé MUDr. Karel Vojta a MUDr. Emma Vojtová.
Bazální stimulace nevyužívá: Somatické podněty Vibrační podněty Vestibulární podněty Globální podněty.
Bazální stimulace je vhodná pro Žáky s těžkou MR Žáky se sluchovým postižením Žáky s narušenou komunikační schopností Žáky se zrakovou vadou.
Kdo vydává „Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle Individuálně vzdělávacího plánu“ ? SPC zákonný zástupce/v případě plnoletosti sám student Ředitel školy PPP.
IVP se zpravidla vypracovává před nástupem žáka do školy, nejpozději však: do 1 týdne po nástupu do 1 měsíce po nástupu do půl roku po nástupu není časově omezeno.
Při reedukaci hybnosti a řeči je nutné dodržovat 6 zásad: z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Komplexnosti, z. Kolektivnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Vyrovnanosti, z. Kolektivnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Vyrovnanosti, z. Korektnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Komplexnosti, z. Korektnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu.
U nevidomých jedinců můžeme jednoznačně evidovat aktivizaci slovní zásoby po: 4. roku života zahájení školní docházky a ovládnutí Braillova písma 6. roku života ovládnutí Braillova písma.
Léčbu reflexní lokomocí vynalezl/-i manželé Bobathovi maďarský lékař Petö Prof. MUDr. Václav Vojta Prof. MUDr. Václav Vojtěch Tošovský.
Canisterapie je psychoterapie využívající uplatnění: koček psů koček i psů jakýchkoliv zvířat.
Pojem bazální znamená: základní (elementární) uklidnující stimulující aktivizující.
„Stimulace (podněcování) podporující procesy a vývoj percepce, komunikace a interakce, např. u osob s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením.“ je definice pojmu hormonální stimulace bazální stimulace nervová stimulace elektromagnetická stimulace.
Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí žáci: zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění zdravotně postižení, sociálně postižení, sociálně znevýhodnění, mimořádně nadaní zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, mimořádně nadaní zdravotně znevýhodnění, s poruchami učení, zdravotně postižení.
Žáky a studenty se zdravotním oslabením a dlouhodobě nemocné řadíme mezi žáky: se sociálním znevýhodněním se zdravotním postižením se zdravotním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se SVP.
Verbalismus je: fáze ve vývoji řeči dítěte charakteristická přechodem ze žvatlání na první slova období, ve kterém se dítě učí pojmenovávat předměty okolo sebe používání takových slov, u kterých jedinec přesně nerozumí jejich významu porucha charakteristická zrychleným tempem řeči.
Tzv. specifický logopedický nález se nejčastěji vyskytuje u žáků: s poruchami sluchu s poruchami zraku se specifickými poruchami učení s mentálním postižením.
Konduktoři jsou terapeuti a učitelé v: Terapii manželů Bobathových Vojtově terapii Petöho terapii Konceptu bazální stimulace.
Terapii, jejímž hlavním terapeutickým prostředkem je kočka, nazýváme: Hipoterapie Satiterapie Canisterapie Felinoterapie.
Autorem konceptu bazální stimulace je: Lilly Nielsen Andreas Fröhlich Charles Bühler Lilly Monatová.
Report abuse