Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZU BIO 450-500

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 450-500

Description:
biológia

Author:
Patricia
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
450.Vyberte, v ktorej z možností sú správne uvedené charakteristické znaky čeľade: bôbovité – plodom je struk, semená sú bohaté na bielkoviny astrovité – kvety sú drobné, usporiadané do súkvetia úbor lipnicovité – stonku tvorí steblo, plodom sú zrná v klasoch kapustovité – majú štvorpočetný kvet, plodom sú šešule.
451.Gén predstavuje: úsek molekuly DNA, ktorá kóduje úplnú genetickú informáciu o znaku poradie aminokyselín, ktoré tvoria bielkovinu jedno vlákno DNA, ktoré tvorí chromozóm základnú funkčnú jednotku dedičnosti.
452.Základnou morfologickou štruktúrou chromozómu (chromatínu) je: centrozóm nukleozóm nukleoid chromatínové vlákno.
453.Konkrétne miesto génu na chromozóme sa nazýva: alela centrozóm lokus centriola.
454.Aký je vzťah medzi génom a alelou? alela je konkrétna forma génu alela je tvorená dvomi génmi gén určuje podobu alely sú to synonymá.
455.Kvantitatívne znaky sú podmienené: génmi malého účinku a vplyvom prostredia génmi veľkého účinku len vplyvom prostredia polygénmi a faktormi vonkajšieho prostredia.
456.Kvalitatívne znaky sú podmienené: génmi veľkého účinku génmi malého účinku vplyvom prostredia kombináciou génov a faktorov prostredia.
457.Polygénny systém podmieňuje vznik znakov: kvantitatívnych ktoré sú merateľné (napr. výška, úžitkové vlastnosti) ktoré sa vo fenotype vôbec neprejavia ktorých výslednú podobu ovplyvňujú aj faktory vonkajšieho prostredia.
458.Fenotyp predstavuje: súbor všetkých znakov organizmu súbor všetkých alel v bunke konkrétnu podobu znaku pohlavné rozlíšenie organizmu.
459.Aký je rozdiel medzi chromozómom v metafáze a interfáze? v metafáze obsahuje aj bielkoviny, v interfáze ho tvorí iba DNA v metafáze je špiralizovaný a v interfáze dešpiralizovaný v metafáze je dvojchromatidový, v interfáze vždy jednochromatidový nie je medzi nimi rozdiel, je to stále ten istý chromozóm.
460.Pre karyotyp človeka platí: je to chromozómová mapa jednej bunky je to súbor chromozómov somatickej bunky tvorí ho 23 párov chromozómov je to súbor chromozómov pohlavnej bunky.
461.Crossing-over je proces: redukčného delenia pohlavnej bunky pri ktorom dochádza k rekombinácii génov medzi homologickými chromozómami vzniku nového chromozómu s rekombinovanou zostavou génov ktorý prebieha počas profázy I. redukčného delenia.
462.Čím sa líši anafáza meiózy I. od anafázy mitózy? v meióze sa k pólom bunky rozchádzajú jednochromatidové chromozómy chromozómy počas meiózy I. zostávajú dvojchromatidové v anafáze meiózy sa chromozómy nerozštiepia chromozómy sa počas meiózy I. dešpiralizujú skôr.
463.Chromozómová mapa vyjadruje: relatívne vzájomné usporiadanie génov na chromozóme poradie, vzájomnú polohu a umiestnenie génov na chromozóme súbor všetkých chromozómov v bunke počet a tvar nukleotidov v chromozóme.
464.Človek má nasledovný počet chromozómov: 46 23 párov 23 párov autozómov plus 2 pohlavné chromzómy 22 párov autozómov a 1 pár heterochromozómov.
465.Počet chromozómov človeka je: 23 23 párov 48 48 párov.
466.Genetický význam meiózy spočíva v: redukcii počtu chromozómov na polovicu pri vzniku gamét náhodnej kombinácii chromozómov matky a otca v gamétach, čo zvyšuje genetickú variabilitu možnosti výmeny častí génov (rekombinácia) medzi homologickými chromozómami, čo zvyšuje genetickú variabilitu presnom rozdelení génov do buniek potomkov, čím sa zachováva genetická informácia.
467.Prekríženie (crossing over) v procese meiózy môže nastať: len medzi homologickými chromozómami aj medzi nehomologickými chromozómami len v interfáze bunkového cyklu len v profáze prvého meiotického delenia.
468.Pre homologické chromozómy platí: majú rovnaký genetický obsah, štruktúru a tvar sú to párové chromozómy jeden od otca, druhý od matky je to súbor chromozómov od jedného rodiča sú to pohlavné chromozómy.
469.Ktoré vnútrobunkové štruktúry obsahujú vlastnú DNA? Golgiho aparát a mitochondrie Endoplazmatické retikulum a vakuoly mitochondrie a plastidy plazmidy a Golgiho aparát.
470.Mimojadrová dedičnosť u živočíchov je spôsobená prítomnosťou: RNA v cytoplazme bunky DNA v jadierku DNA v chloroplastoch DNA v mitochondriách.
471.Mimojadrová dedičnosť u rastlín je spôsobená prítomnosťou: RNA v cytoplazme bunky a DNA v chloroplastoch DNA v jadierku a cytoplazme DNA v chloroplastoch a mitochondriách iba DNA v plastidoch.
472.V organizme sa vyskytujú nasledovné typy RNA: genómová, mediátorová , transférová génová, transformačná, mediátorová mediátorová , transférová, ribozómová translačná, jednovláknová a dvojvláknová.
473.Ktorá z možností uvádza správne komplementaritu dusíkatých báz? A-T, C-G A-C, T-G A-U, G-C A-G, U-C.
474.Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza adenín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: cytozín guanín tymín uracil.
475.Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza guanín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: tymín uracil cytozín adenín.
476.Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza cytozín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: uracil adenín guanín tymín.
477.Pri syntéze DNA sa k nukleotidu, ktorého súčasťou je dusíkatá báza tymín priradí v druhom reťazci komplementárny nukleotid s bázou: cytozín guanín adenín uracil.
478.Ktorý nukleotid je v RNA namiesto tymínu? guanín uracil cytozín adenín.
479.Koľko nukleotidov tvorí kodón? 2 3 4 5.
480.Koľko je STOP kodónov ? 1 2 3 4.
481.Koľko je iniciačných kodónov? 1 2 3 4.
482.Jediný univerzálny štartovací kodón pri expresii genetického kódu je: AUG AGU UAG GUA.
483.Ak jedno vlákno DNA tvoria nukleotidy s bázami A-C-G-G-T-A, potom nukleotidové usporiadanie druhého vlákna je: G-T-C-C-A-G T-G-C-C-A-T U-G-C-C-A-U T-G-C-C-U-T.
484.Po replikácii DNA vznikne podľa matrice C-G-T-G-C-A vlákno: A-T-C-T-A-G G-C-A-C-G-U G-C-A-C-G-T G-C-U-C-G-T.
485.Aké poradie nukleotidov bude mať vlákno RNA, ktoré vzniklo podľa matrice A-G-C-G-G-T? T-C-G-C-C-A U-C-G-C-C-A U-C-G-C-C-U T-C-G-C-C-U.
486.Rozdiel medzi nukleotidmi DNA a RNA je v tom, že: v DNA je pentóza deoxyribóza a v RNA je hexóza ribóza DNA obsahuje pentózu deoxyribózu a RNA ribózu DNA obsahuje dusíkatú bázu tymín a RNA uracil v DNA je adenín komplementárny s uracilom a v RNA s tymínom.
487.Pri syntéze DNA alebo RNA sa nové vlákno tvorí podľa princípu: komplementarity kombinatoriky doplnkovosti štatistiky.
488.Ktoré dusíkaté bázy sú v DNA aj RNA? tymín, guanín, adenín guanín, adenín, cytozín adenín, cytozín, uracil uracil, guanín, cytozín.
489.Ktorými dusíkatými bázami sa DNA a RNA odlišujú? adenínom a guanínom tymínom a cytozínom cytozínom a uracilom tymínom a uracilom .
490.Podľa akej matrice vznikla časť vlákna m-RNA tvorená nukleotidmi s bázami C-U-U-A-G-A? G-T-T-U-C-U G-A-A-T-C-T G-A-A-U-C-U G-A-A-T-C-U.
491.Ak je poradie nukleotidov v antikodóne U-C-A, potom poradie nukleotidov v kodóne je: A-G-U T-G-U A-G-T A-C-U.
492.Časť vlákna molekuly DNA tvoria nukleotidy s poradím báz C-G-A-T-A-T. Aké je poradie nukleotidov v zodpovedajúcej časti komplementárneho vlákna? A-G-U-A-U-A G-C-T-A-T-A G-C-U-A-U-A T-C-U-C-U-C.
493.Aké je poradie nukleotidov v časti vlákna DNA, replikovaného podľa časti vlákna s nukleotidmi T-T-A-G-C-A A-A-U-C-G-U U-U-T-C-G-T A-A-T-C-G-T U-U-A-C-G-A.
494.Aké je poradie nukleotidov v časti vlákna DNA, ktoré vzniklo v S-fáze bunkového cyklu podľa časti vlákna s nukleotidmi G-C-A-T-T-A C-G-U-A-A-U C-G-T-U-U-T C-G-T-A-A-T C-G-A-U-U-A.
495.Aké poradie nukleotidov vznikne v m-RNA transkribovanej podľa časti vlákna s nukleotidmi A- T-T-G-C-A U-A-A-C-G-U T-A-A-C-G-T C-U-U-G-A-C U-T-T-G-C-U.
496.Aké poradie nukleotidov vznikne v m-RNA prepísanej podľa časti vlákna s nukleotidmi A-T -G- C-A-T C -U-G-A-C-U U-A -C-G-U-A T-A -C-G-T-A U -T-G-C-U-T.
497.Pri transkripcii vzniká podľa matrice tvorenej vláknom DNA druhé vlákno DNA vlákno m-RNA nový nukleotid vlákno aminokyselín.
498.Podľa matrice tvorenej vláknom DNA vznikne pri prepise vlákno m-RNA vlákno aminokyselín nový nukleotid druhé vlákno DNA.
499.Pri translácii vzniká: m-RNA podľa matrice DNA t-RNA podľa matrice m-RNA bielkovina podľa matrice m-RNA bielkovina podľa matrice t-RNA.
500.Pri preklade sa syntetizuje: bielkovina podľa matrice t-RNA t-RNA podľa matrice m-RNA m-RNA podľa matrice DNA bielkovina podľa matrice m-RNA.
Report abuse Terms of use