Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZU BIO 500-550

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 500-550

Description:
biológia

Author:
Patricia
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/03/2023

Category:
Others

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
500.Pri preklade sa syntetizuje: bielkovina podľa matrice t-RNA t-RNA podľa matrice m-RNA m-RNA podľa matrice DNA bielkovina podľa matrice m-RNA.
501.Ústredná dogma molekulovej biológie hovorí, že prenos genetickej informácie na molekulovej úrovni prebieha: jedným smerom v troch procesoch – replikácia – transkripcia – translácia jedným smerom v troch procesoch – replikácia – translácia – transkripcia jedným smerom v dvoch procesoch –z DNA na RNA a z RNA na bielkovinu jedným smerom v dvoch procesoch –prepis a preklad.
502.Ak je poradie nukleotidov v kodóne A-U-G, potom poradie nukleotidov v antikodóne bude: C-A-U U-A-C U-T-C G-A-C.
503.Pri replikácii dochádza: k zdvojeniu genetickej informácie k syntéze molekuly DNA ku vzniku dvoch identických molekúl DNA ku vzniku m-RNA.
504.Proces, pri ktorom dochádza k zdvojeniu genetickej informácie sa nazýva: replikácia transkripcia duplikácia translácia.
505.Proces, pri ktorom dochádza k prenosu genetickej informácie z DNA na m-RNA sa nazýva: replikácia transkripcia duplikácia translácia.
506.Proces, pri ktorom dochádza k prenosu genetickej informácie z nukleových kyselín na bielkovinu nazýva: replikácia transkripcia duplikácia translácia.
507.Replikácia DNA v bunke sa deje: nepretržite len v S fáze bunkového cyklu len v M fáze len v meióze.
508.Pri transkripcii dochádza: k syntéze molekuly DNA k syntéze molekuly RNA podľa matrice DNA k prepisu genetickej informácie z DNA do m-RNA k prekladu genetickej informácie z m-RNA do poradia aminokyselín.
509.Transkripcia označuje: syntézu RNA podľa matrice DNA syntézu bielkovín podľa matrice m-RNA proces prepisu genetickej informácie z DNA do RNA proces prepisu genetickej informácie z kodónu do antikodónu.
510.Pri translácii dochádza: k prekladu genetickej informácie z poradia nukleotidov do poradia amiokyselín k syntéze bielkovín k syntéze molekúl m-RNA k prepisu genetickej informácie z DNA do RNA.
511.Translácia označuje: prepis genetickej informácie z DNA do m-RNA proces syntézy bielkovín ako zavŕšenie expresie génu preklad genetickej informácie z m-RNA do polypeptidového reťazca preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov do poradia aminokyselín.
512.Čo znamená, že genetický kód je degenerovaný? jednu aminokyselinu kóduje viac kodónov genetický kód je zmutovaný jednu aminokyselinu kóduje vždy len jeden kodón každý triplet je tvorený tromi nukleotidmi.
513.Prokaryotické organizmy majú genetický materiál tvorený: jednou kruhovou makromolekulou RNA viacerými jednovláknovými molekulami DNA jednovláknovou molekulou DNA kruhovou dvojreťazcovou makromolekulou DNA, stabilizovanou bielkovinami.
514.Plazmidy sú: jednovláknové formy RNA v baktériách lineárne formy DNA v baktériách kruhové formy RNA v eukaryotických bunkách kruhové molekuly DNA v baktériách.
515.Základné zákony dedičnosti objavil Mendel krížením: hrachu ruží kukurice fazule.
516.Mendelove zákony (dedičnosť Mendelovho typu) platia len za predpokladu: ak jeden gén kóduje jeden znak ak sú rodičia homozygotní, jeden dominantne, druhý recesívne ak ide o autozómovú dedičnosť ak je pri súčasnom sledovaní viacerých znakov každý gén na inom chromozóme.
517.Alela je: mutácia génu konkrétna podoba génu delécia génu inzercia v géne.
518.Aké možnosti vzájomného vzťahu alel môžu nastať v zygote? dominancia recesivita kodominancia heterokodominancia.
519.Heterozygot je jedinec: s odlíšeným samčím alebo samičím pohlavím s dvomi rôznymi alelami pre určitý znak s dvomi a viacerými génmi pre určitý znak s rôznymi chromozómami v páre.
520.O dedičnosti s úplnou dominanciou hovoríme, keď: sú obidve alely v géne dominantné sa vo fenotype heterozygota prejaví iba dominantná alela sa v populácii neobjavujú recesívne znaky sa v genotype heterozygota stretnú dve dominantné alely.
521.Ak sa vo fenotype u heterozygota prejaví iba dominantná alela, ide o dedičnosť: intermediárnu s úplnou dominanciou s neúplnou dominanciou nehomologickú.
522.O dedičnosti s neúplnou dominanciou hovoríme, keď: sa v populácii neobjavujú recesívne znaky sa v genotype heterozygota stretne recesívna a dominantná alela sa vo fenotype heterozygota prejaví aj recesívna alela sa vo fenotype heterozygota prejavia obidve alely.
523.Ak sa vo fenotype u heterozygota prejavia obidve alely pre daný znak, ide o dedičnosť: dvojnásobnú zmiešanú s neúplnou dominanciou intermediárnu.
524.Symbolické označenie kríženia homozygota dominantného s heterozygotom je: aa x Aa AA x AB AA x Aa AA x ab.
525.Symbolické označenie kríženia homozygota recesívneho s heterozygotom je: aa x ab aa x Aa AA x Aa AA x AB.
526.Vyberte schému, ktorá platí pre kríženie homozygota dominantného s heterozygotom AA x Aa AA x AB Aa x ab AABB x AaBb.
527.Vyberte schému, ktorá platí pre kríženie heterozygota s homozygotom recesívnym AB x aa Aa x ab Aa x aa AaBb x aabb.
528.Vyberte schému, ktorá platí pre kríženie dvoch heterozygotov AA x BB Aa x Aa Aa x Bb AaBb x AaBb.
529.Kodominancia znamená: že sa obidve alely prejavia vo fenotype s rovnakou intenzitou špecifický prípad neúplnej dominancie špecifický prípad úplnej dominancie úplné potlačenie prejavu recesívnej alely vo fenotype.
530.Ako sa prejaví vzťah alel vo fenotype heterozygota v prípade neúplnej dominancie? heterozygot má vlastný fenotyp, odlišný od oboch homozygotov fenotyp heterozygota je zhodný s fenotypom homozygota dominantného dominantná alela sa vo fenotype neprejaví vôbec v prípade úplnej dominancie heterozygot nevzniká.
531.Ak gén kóduje viac alel, napr. 3, označujeme ich: A,B,C A1, A2, A3 gén má vždy iba dve alely AA, aa, Aa.
532.Aký je fenotyp heterozygota v prípade úplnej dominancie? rovnaký ako fenotyp homozygota dominantného rovnaký ako fenotyp homozygota recesívneho odlišný od oboch homozygotov Aa.
533.Aký je fenotyp heterozygota v prípade neúplnej dominancie? Aa odlišný od oboch homozygotov zhodný s fenotypom homozygota dominantného zhodný s fenotypom homozygota recesívneho.
534.Aký genotyp môžu mať potomkovia dvoch rozdielnych homozygotov? Aa AA,Aa alebo aa AA alebo aa AB, Ab, aB alebo ab.
535.Aký genotyp môžu mať potomkovia dvoch heterozygotov AA, Aa alebo aa AA, Ab, aB alebo ab iba Aa iba AA alebo aa.
536.Pri krížení dvoch heterozygotov sa genotyp potomkov štiepi v pomere: 2:1 1:2:1 3:1 1:1.
537.Pri krížení homozygota s heterozygotom sa genotyp potomkov štiepi v pomere: 3:1 1:2:1 1:1 1:2.
538.Generácia potomkov bude uniformná vtedy, ak sú rodičia: obaja homozygoti recesívni obaja homozygoti dominantní obaja homozygoti, jeden recesívny a druhý dominantný obaja heterozygoti.
539.Genotypový a fenotypový štiepny pomer sa líšia vtedy, keď: ide o dedičnosť s úplnou dominanciou ide o dedičnosť s neúplnou dominanciou ide o intermediaritu líšia sa vždy.
540.Genotypový a fenotypový štiepny pomer sa zhodujú v prípade: dedičnosti s úplnou dominanciou dedičnosti s neúplnou dominanciou dihybridizmu nikdy nie sú v zhode.
541.Spätné kríženie - testovacie je kríženie: dvoch homozygotov dvoch heterozygotov homozygota dominantného s heterozygotom homozygota recesívneho s heterozygotom.
542.Červená farba kvetov je úplne dominantná voči bielej. Akú farbu kvetov môže mať generácia krížencov bielokvetých a heterozygotne červenokvetých rastlín? len červenú len bielu ružovú bielu alebo červenú.
543.Červená farba kvetov je úplne dominantná voči bielej. Akú farbu kvetov môže mať generácia krížencov bielokvetých a homozygotne červenokvetých rastlín? len červenú len bielu len ružovú bielu alebo červenú.
544.Červená farba kvetov je úplne dominantná voči bielej. Akú farbu kvetov môže mať generácia potomkov heterozygotne červenokvetých rastlín? červenú a bielu v pomere 3:1 červenú a bielu v pomere 1:1 červenú, ružovú a bielu v pomere 1:2:1 len červenú.
545.Červená farba kvetov je neúplne dominantná voči bielej. Akú farbu kvetov môže mať generácia krížencov bielokvetých s heterozygotnými rastlinami? 100% ružovú bielu a červenú v pomere 1:1 bielu, ružovú a červenú v pomere 1:2:1 bielu a ružovú v pomere 1:1.
546.Červená farba kvetov je neúplne dominantná voči bielej. Akú farbu kvetov môže mať generácia krížencov bielokvetých a červenokvetých rastlín? len červenú len bielu len ružovú bielu alebo červenú.
547.Červená farba kvetov je neúplne dominantná voči bielej. Akú farbu kvetov môže mať generácia potomkov heterozygotných rastlín? červenú a bielu v pomere 3:1 červenú a bielu v pomere 1:1 červenú, ružovú a bielu v pomere 1:2:1 len červenú.
548.Čierna farba peria sliepok je neúplne dominantná voči bielej farbe. Aké sfarbenie budú mať potomkovia bielej sliepky a čierneho kohúta? biele čierne šedé biele aj čierne.
549.Čierna farba peria sliepok je neúplne dominantná voči bielej farbe. Aké sfarbenie budú mať kríženci heterozygotov? len šedé čierne a biele v pomere 1:1 čierne a biele v pomere 3:1 biele, šedé a čierne v pomere 1:2:1.
550.Čierna farba peria sliepok je neúplne dominantná voči bielej farbe. Aké sfarbenie budú mať kríženci bielej sliepky a šedého kohúta? čierne a biele v pomere 3:1 biele a šedé v pomere 1:1 len šedé čierne, šedé a biele v pomere 1:2:1.
Report abuse Terms of use