option
My Daypo

SZZ 2

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZZ 2

Description:
test k SZZ

Author:
KVKVKV
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 67
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Zaměření na určité podněty a nevnímání podnětů ostatních se nazývá: A percepční zkušenost B selektivita pozornosti C intenzita pozornosti D oscilace pozornosti.
2 Které tvrzení o čití vnímání je pravdivé: A tyto pojmy jsou totožné B jsou to nesouvisející koncepty C vnímání je ovlivněno znalostmi o předmětu D čití je ovlivněno znalostmi o předmětu.
3. Podmínky výchovy působí eufunkčně, to znamená, že mají: A negativní vliv B neutrální vliv C ani negativní, ani pozitivní vliv D pozitivní vliv.
4. Pro kvantitativní metody je charakteristické: A obsahová analýza B rozhovory C statistické zpracování dat D zkoumání jednotlivých případů.
5. Naše paměť pracuje do jisté míry selektivně. Které informace máme tendenci zapamatovat si hůře A ty, které jsou pro nás zajímavé B takové, které vyvolávají emoční nebo kognitivní konflikt C ty, jež jsou pro nás důležité D takové, které souvisí s našimi zájmy.
6. Co nedělá člověk v situaci frustrace? A Útok B Jiný cíl C Volba méně hrozného D Obejití.
7. Které z následujících tvrzení se netýká představivosti A představy vznikají častěji mimovolně, ale existuje i úmyslné vyvolávání představ jedincem B může pomáhat při řešení problémů C je hlavní složkou inteligence D jde o vytváření obrazů věci, které jedinec aktuálně nevnímá.
8. Pojem paradigma vyjadřuje: A soubor obecných názorů, přístupů a metod v pedagogice, které jsou sdíleny těmi, kdo realizují pedagogiku jako vědu B soubor obecných názorů, přístupů a metod v pedagogice, které jsou sdíleny učiteli v praxi C soubor obecných názorů, přístupů a metod v pedagogice, které jsou sdíleny širší veřejností D soubor obecných názorů, přístupů a metod v ped., jež jsou sdíleny tvůrci školské legislativy.
9. Stejná slova použitá v různých situacích mohou mít poněkud odlišný význam. Obor, který se zaměřuje na vztahy mezi sdělujícím a příjemcem v konkrétním kontextu a na záměr komunikace, se nazývá: A pragmatika B syntax C proxemika D diskurzivita.
11. Učitel stále přemýšlí nad jednou vyučovací hodinou, která se nezdařila: „připravil jsem pro žáky aktivitu, kdy měli předvádět historické události, které jsme tento měsíc probírali, a ostatní měli hádat o co se jedná. S jinými třídami to fungovalo, ale tihle byli jako leklé ryby, i když jsem se tolik snažil je popostrkovat. Stálo mě to tolik úsilí, ale nešlo to. Když už se někdo odvážil něco předvést, ostatní nekomunikovali. Občas se sice zasmáli, ale já dobře cítil, že se smějí, protože jim to přijde trapné. Cítil jsem, že jako učitel selhávám. Co jsem udělal špatně? Pomohlo by, kdybych nejprve vytvořil bezpečné prostředí? Nebo kdybych lépe zopakoval historické události, aby je dobře znali a mohli je předvést? Příště to tak zkusím udělat.“ Tato složitá myšlenková aktivita se nazývá: A reflexe B sebehodnocení C dedukce D syntéza.
12. Feminizace pedagogických profesí vyjadřuje, že: A je třeba zvyšovat podíl žen v pedagogických profesi B je vysoké zastoupení žen v pedagogických profesích C součástí pedagogických profesí je feminismus D je třeba zvyšovat podíl mužů v pedagogických profesích.
14. O mezinárodním šetření PISA platí: A zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědeckých předmětech B jsou v něm přímo dotazováni učitelé a ředitelé škol na školní prostředí C je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná) patnáctiletých žáků D je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol.
15. Kdo se nezabýval pedocentrismem? A Neill В Key C Habart D Rogers.
16. Pamatujeme si událost odlišně od toho, jak se stala – co za to může? A syndrom falešné paměti B nedostatečná kapacita mozku C selektivita pozornosti D špatná sémantická paměť.
17. Míra frustrace, kterou snášíme bez porušení EKVILIBRA (PSYCHICKÉ HOMEOSTÁZY) se nazývá A stereotypie B stálost osobnosti C frustrační tolerance D frustrační atribuce.
18. PISA – kdo byl první v matematice Čína Japonsko Vietnam Jižní Korea.
19. Mezi sociální podmínky výchovy patří: A uspořádání společnosti, sociální struktura dané společnosti, styl a tradice společnosti, společenské skupiny, které ovlivňují vychovávaného jedince B zdravotní stav jedince C volní a charakterové vlastnosti D vlohy, schopnosti, nadání, temperament, talent, emoční úroveň, potřeby, motivace a zájmy, volní a charakterové vlastnosti .
20. Temperament je chápán jako biologická predispozice ????.
21. Při zkoumání sebe sama lze využít: A introspekce B psychoanalýzy C identifikace D dotazníku .
22. Teorie rozvinutého a omezeného jazykového kódu BASILA BERNSTEINA popisuje: A vrozenou znalost základní gramatické struktury společnou všem lidským jazykům, tzv. univerzální gramatiku a formální gramatiku zodpovědnou za produktivitu jazyka B soubory činností, kroků, plánů, rutinních postupů užívaných žáky k usnadnění, získávání, zapamatování, znovu vybavení a užití informací C rozdíly ve vývoji jazyka děti v závislosti na jejich rodinném prostředí D kognitivní procesy, pomocí nichž jedinec aktivně organizuje získávané informace, a tak je zpracovává .
23. Co je ovlivněno prostředím A Temperament B Rys C Charakter D Emocionalita.
24. Zkoumáním jedinců, jejichž psychika je nějakým způsobem narušena, se zabývá především: A psycholingvistika (vztah jazyka a vědomi) B neuropsychologie (vztah mozku a psychiky) C psychopatologie D psychopedie (speciální pedagogika).
26. Učení se bez opakování a posilování, kdy občas stačí jediný kontakt s důležitým podnětem, nazýváme: A inhibice B imprinting C iniciace D implikace.
28. Mezi základní sociologické charakteristiky profese NEPATŘÍ: A spojování se do profesních organizací B vysoké výdělky C rozsáhlá příprava na vykonávání práce D autonomnost vykovávané práce.
29. Stanovení cíle, budoucí výkon – typické pro: Aspiraci ????.
30. Pro temperament je charakteristické, že: A je vnímán spíše jako biologická predispozice B zcela nesouvisí s lidskými emocemi C každý jedinec je přiřaditelný k jednomu „čistému“ typu temperamentu D je formován vlivem společnosti.
31. Situace: vidíme pouze část nějakého předmětu, ale přitom víme, jak vypadá v celku, takže jej tak i vnímáme. O jaký princip jde? A blízkosti B symetrie C selektivity D konstantnosti.
33. Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV,2016) jsou výstupem vzdělávání nejen vědomosti, ale také klíčové kompetence. Jaký je vztah mezi klíčovými kompetencemi a vědomostmi dle definice v RVP ZV: A vědomosti zahrnují klíčové kompetence B klíčové kompetence a vědomosti lze ztotožnit C klíčové kompetence a vědomosti jsou nezávislé D klíčové kompetence zahrnují vědomosti.
34. Systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví nazýváme: A psychofarmakologie B psychohygiena C psychotronika D psychohistorie.
35. Se zkoumáním psychické deprivace bývá často spojováno jméno M. Nakonečný F. Matějček P. Macek J. Průcha.
36. Co se netýká myšlení: A myšlení lze ztotožnit s řešením problémů B jde o vyjadřování emocionálních obsahů C jde o vytváření pojmů D myšlení s týká usuzování a hodnocení.
37. Mezi hlavní charakteristiky učení podle Rogerse nepatří: A učení se opírá o iniciativu žáka B žáci jsou přirozené zvídaví a chtějí se rozvíjet C žák nese v procesu učení část zodpovědnosti D v procesu učení jsou klíčové vzdělávací obsahy, které lze označit jako klasické .
38. Pokud jedinec při konfliktu motivů velmi obtížně vybírá ze dvou nepříjemných možností, hovoříme o konfliktu A dvojí apetence a averze B apetence a apetence C apetence a averze D averze a averze D averze a averze.
39. K charakteristikám soc. prostředí nepatří: A mezoprostředí B makroprostředí C mikroprostředí D megaprostředí.
40. K základním fázím situačního pojetí výchovy NEPATŘÍ: A generalizační fáze B osobností fáze C situační fáze D anxiozitní fáze .
41. Mezi psychogenní potřeby podle Maslowa nepatří A spánek B láska C bezpečí D sebeaktualizace.
42. Který z následujících výroků odpovídá jevu, který bývá označován jako „pedagogický pesimismus"? A „Člověk se už rodí básníkem, vědcem, virtuosem nebo tulákem, prostitutkou..." B „Jsou v něm očekávání, která se opírají o vnější faktory vývoje člověka, ale zároveň respektují hranice vymezené vrozenými a dědičnými předpoklady pro vývoj jedince.“ C „Vše záleží na štěstí, které člověka v životě potká.“ D „Dejte mně tucet dětí a možnost zcela usměrňovat jejich prostředí a já vám z nich udělám, co si budete přát: vědce, komisaře, profesory, nebo zločince…“.
43. Snížený výkon, únava, negativní pocity znamená A burn-out syndrom B všeobecný adapt. syndrom C hyperbulie D frustrační tolerance.
44. Co nepatří mezi základní pedagogické kategorie A prostředky výchovy B cíle výchovy C) zákonitosti výchovy D principy výchovy.
45. Mezi vědecké pedagogické časopisy vydávané v současnosti NEPATŘÍ: A Pedagogická orientace B Pedagogické listy C Studia paedagogica D Orbis scholae.
46. Mezi copingové strategie nepatří: A hledání nevědomých motivací B zaměření na emoce C hledání podpory u druhých D zaměření na problém.
47. Ve kterém z následujících bodů je správně naznačen obecný postup řešení problémů A identifikace problému, vytvoření plánu nápravy, formulace hypotéz, ověření funkčnosti plánu nápravy B vytvoření plánu nápravy, identifikace problému, formulace hypotéz, ověření funkčnosti plánu nápravy C formulace hypotéz, vytvoření plánu nápravy, identifikace problému, ověření funkčnosti plánu nápravy D identifikace problému, formulace hypotéz, vytvoření plánu nápravy, ověření funkčnosti plánu nápravy .
48. Druh učení, při kterém negativní nebo pozitivní důsledky vedou ke změně se nazývá: A klasické podmiňování B Instrumentální podmiňování C asociační učení D elementární učení.
49. Mezi základní vědy nepatří: A vývojová psychologie B klinická psychologie C obecná psychologie D sociální psychologie.
50. Mezi tzv. CULTURE-FAIR testy inteligence, které nejsou zcela závislé na sociálním kontextu a poněkud lépe tak postihují obecnější faktory inteligence, patří testy A neverbální B kvantitativní C verbální D objektivní.
51. Úplnou ztrátu vůle nazýváme: A afázie B abulie C hypertenze D hyperbulie.
52. Pedagogika je prostoupena teoriemi a metodami z jiných vědních disciplín, to se nazývá: A internacionalizace B intersubjektivita C interdisciplinarita D interaktivita.
53. Ve kterém jsou potřeby podle Maslowa seřazeny správně? fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, seberealizace, potřeba lásky, potřeba sebeúcty fyziologické potřeby, potřeba sebeúcty, seberealizace, potřeba bezpečí, potřeba lásky potřeba lásky, potřeba sebeúcty, seberealizace, fyziologické potřeby, potřeba bezpečí fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, potřeba lásky, potřeba sebeúcty, seberealizace.
54. Jak označujeme cíle výchovy, které jsou společné více výchovným procesům (např. rozvoj charakteru)? A cíle adaptační B cíle odborné C cíle obecné D cíle autonomní.
55. Mezi základní principy vnímání podle Gestaltu nepatří: A figura a pozadí B podobnost C dobrý tvar D významnost.
56. Pro souvislost mezi vlivem prostředí a dědičnosti na vývoj dítěte platí: A nelze hovořit o žádných interakcích mezi těmito vlivy B dědičné dispozice udávají vše, prostředí nehraje roli C sociální prostředí je důležité, genetika nehraje roli D vliv podnětů ze soc. prostředí nepůsobí na všechny jedince stejně, ale bývá modifikován i dědičnou výbavou jedince.
57. Mezi formy výchovy Nepatří: A výchova rodinná B výchova mimoškolní C výchova soustavná D výchova školní.
58. Boloňský proces se zabýval: Středními školami Vysokými školami Základními školami Mateřskými školami.
59. Jaké podněty obtížněji upoutávají pozornost? A ty, jež jsou často opakované a nepodstatné B ty, které jsou aspoň z části srozumitelné C ty, které jsou nové a zajímavé D ty, které dokážou uspokojit nějakou z potřeb jedince.
60. První profesor pedagogiky: A Lindner B Komenský C Průcha D Příhoda.
61. Proces, který zahrnuje všechny nevědomé i vědomé faktory, jež nás vedou k uskutečnění určitých činností a směřování k určitým cílům, můžeme nazvat: A maladaptace B motivace C akceptace D atribuce.
63. Mezi geneticky dané typy učení, které jsou pozorovatelné i u zvířat nepatří: A asociace B imprinting C habituace D senzibilizace.
64. Který směr vnímal psychologii především jako zkoumání chování lidí a jejich reakcí na různé podněty A psychoanalýza B interakcionismus C psychofyzika D behaviorismus.
65. Který z následujících psych. jevů či procesů nelze označit za adaptační mechanismus: A motivace B paměť C vědomí D emoce.
68. Genderově citlivá výuka je výuka, která se zaměřuje především na A podporu dívek ve školní třídě B reprodukci genderových stereotypů ve společnosti C vytváření prostoru pro individuální a komplexní rozvoj žáků D prevenci homofobní šikany.
69. Co neodpovídá projevům burn-outu? A snížené sebehodnocení jedince B sklíčenost, negativismus C objektivní snížení pracovní aktivity D vývojová regrese trvalého charakteru.
70. Pavlovy experimenty jsou příkladem A pojmového učení B senzomotorického učení C instrumentálního podmiňování D klasického podmiňování.
71. Která z následujících charakteristik není svým obsahem kompatibilní s ostatními A cíle výchovy mají být přiměřené vnějším i vnitřním podmínkám výchovy B cíle výchovy zahrnují výchovné zásady, metody a organizační formy výchovy (=prostředky výchovy) C cíle výchovy postihují vědomě zvolené pedagogické možnosti, vymezují směr žádoucího vývoje vychovávaných a působení vychovávajících D cíle výchovy znamenají orientaci k určitým hodnotám.
72. Pro schopnost metakognice (faktor inteligence) neplatí: A je zcela závislá na vrozených dispozicích B souvisí se sebereflexi C týká se schopnosti sebe zhodnocení D lze ji označit jako přemýšlení o myšlení.
73. Všeobecný adaptační syndrom GAS se týká A nadměrného působení stresu B poruchy adaptace C změn ve vnímání objektů D způsobu aktivace energie jedince.
74. Mezi základní typy deprivace nepatří: A behaviorální B emoční C senzorická D sociální.
75. Mezi základní funkce portfolia nepatří: A reflektivní B výzkumná C hodnotící D reprezentační.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests