Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON tematické MAPY 2

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
tematické MAPY 2

Description:
tematické MAPY 2

Author:
tib
(Other tests from this author)

Creation Date:
19/12/2013

Category:
Others

Number of questions: 41
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezi základní skupiny hodnotících kriterií map nepatří: metody generalizace obsahu map kompozice mapy úplnost a náplň obsahu.
Označte nesprávné tvrzení týkající se hodnocení map všechna možná hlediska hodnocení je nutné vyčerpat beze zbytku všechna možná hlediska hodnocení není nutné vyčerpat beze zbytku.
Pro vyjádření kvality i kvantity se podle Bertina může použít barva zakřivení.
Kvalitativní znaky do map zavádíme pomocí metod znaku: figurálních, liniových, plošných bodových, figurálních, extenzivních.
Výškovou kótu zobrazujeme pomoci metody znaků: figurálních liniových plošných.
Počet obyvatel je zobrazen znakem: extenzivním intenzivním.
Jakým typem liniového znaku je silnice 1. třídy na mapě? identifikačním koexistenšním doplňujícím.
Vyberte nesprávné tvrzení týkající se stanovení obsahu a návrhu znakové soustavy legendy: tvůrcem této části nesmí být konzultant z vedlejšího oboru, který garantuje obsah tématické mapy tvůrcem této části musí být konzultant z vedlejšího oboru, který garantuje obsah tématické mapy.
Proces tvorby legendy neobsahuje: hodnocení legendy hierarchizace v rámci skupin třídění znaků do skupin.
Vyberte nesprávné tvrzení týkající se upřesnění znakové soustavy legendy: nesmí být opakovaná musí být opakovaná co je v mapě, to je v legendě.
Mezi metody zevšeobecňování legendy nepatří: Rozdělení obsahu mapy Zvětšováním intervalů velikostních stupnic Sdružováním jednotlivých prvků a složek do skupin Použití mimoměřítkových znaků.
Označte nesprávné tvrzení: náplň mapy je poměr plochy obrazu prvků mapy k celkové ploše ve skutečnosti náplň mapy není poměr plochy obrazu prvků mapy k celkové ploše ve skutečnosti.
Mezi kompoziční nepatří estetický dojem legenda tiráž.
Jestliže máme mapu v M 1: 50 000 a objekt zobrazený na mapě má plochu 3,5 cm2, potom plocha tohoto objektu ve skutečnosti má: 1,75 km 17,5 km 175 km.
Mezi produkci ÚHÚL nepatří: Mapa chráněných území 1: 500 000 Mapa půd Mapa organizační 1 : 25 000 Mapa provozně technologická.
Označte nesprávné tvrzení týkající se atlasu ČSSR z roku 1966 v M 1: 500 000 je z roku 1966.
V kterém z případů bych použil funkční skokovou stupnici se změnou vzorce? kartodiagram počtu dojíždějících do zaměstnání .... JM kraje ???.
Co se v tém. kart. rozumí středním měřítkem? měřítko platící pro střed mapového listu 1: 250 000 - 1: 1 000 000.
Mezi pravidla, která by měla být dodržována při tvorbě bikvarteálních choropl. map nepatří extrémní hodnoty musí být zakresleny odstínem šedi?? ???.
Horní mezní hodnota písma 24 26 34 36.
Dolní mezní hodnota písma 4-6 6 8.
Vědecký obor zabývající se písmem... typografie grafologie kryptografie.
Velikost písma na mapě: minimálně dvou bodový rozdíl u malých a tří bodový rozdíl u středních a velkých velikostí písma Rozdíl velikosti není potřeba minimálně čtyř bodový rozdíl u malých a pěti bodový rozdíl u středních a velkých velikostí písma.
Vyberte nesprávné tvrzení u Atlasu republiky československé 1935 Byl v ČJ, FR a AJ.
Fish-eye anamorfóza radiální matematická anamorfóza radiální geografická neradiáůní (obecná) anamorfóza.
Pro expertní hodnocení neplatí Nepatří sem recenze mapových děl do kartografických časopisů Patří sem recenze mapových děl do kartografických časopisů.
Hlavním rizikem u nadstavbových kompozičních prvků je Zisk doplňujících informací zvýšení grafického zatížení mapy.
Hodnotové měřítko užíváme vždy, protože při kopírování jediné zůstává správné popisuje vztah mezi znakem a skutečnou hodnotou zobrazovaného jevu.
11. Hlavní nevýhoda při použití intervalových stupnic s kvantily nerespektují statistické rozložení hodnot respektují statistické rozložení hodnot.
12. Nesprávné tvrzení o legendě je-li ve skupině jen jedna kategorie, nemusí být popsána je-li ve skupině jen jedna kategorie, musí být popsána.
13. Vyberte nesprávné tvrzení: při uspořádání legendy - je hlavním požadavkem nezávislost závislost.
14. Izomorfismus tvaru není zásadně ovlivněn kartografickým zobrazením. tvarem.
15. Hustota obyvatelstva je intenzivní znak extenzivní znak.
17. Kvalitativní znaky lze vyjádřit metodou figurálních znaků, metodou liniových znaků a metodou areálových znaků Nelze je vyjádřit v mapě.
25. Pro znázornění multivariantních charakteristik neplatí Používá se maximálně třivrcholová škála. Může se použít i více než třívrcholová škála.
26. Mezi mulrivariantní bodové symboly nepatří strukturní stuhový liniový diagram. kříž polární diagram chernoff faces čtverený kruh.
27. Pro strukturní liniový diagram platí celková linie má konstantní šířku celková linie nemá konstantní šířku.
Hlavní výhoda metody teček je mapa vyjadřuje skutečné prostorové rozmístění mapa nevyjadřuje skutečné prostorové rozmístění.
29. Kartogram je mapa s dílčími územními celky, do nichž jsou údaje (relativní údaje) znázorněny plošným způsobem. mapa bez dílčích územních celků, do nichž jsou údaje (relativní údaje) znázorněny plošným způsobem.
30. Izolinie je čára spojující místa se stejnou hodnotou jevu čára nespojující místa se stejnou hodnotou jevu.
34. Garantem správného názvosloví a souřadnicových systémů je ČÚZK ÚHUL VÚV.
Report abuse Terms of use