option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Trestní právo a trestní řízení
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Trestní právo a trestní řízení

Description:
Preview of the test

Author:
Kmotr
Other tests from this author

Creation Date: 14/03/2023

Category: Others

Number of questions: 67
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
MEZI SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ NEPATŘÍ: Osoba, proti níž se řízení vede Státní zástupce Soud Obhájce při výkonu obhajoby.
STRANOU TRESTNÍHO ŘÍZENÍ NENÍ Obviněný Statní zástupce Poškozený Soud.
MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST SOUDU PODLE TŘ JE PRIORITNĚ URČENA Místem, kde byl spáchán TČ Místem, kde čin vyšel najevo Místem, kde obviněný bydlí Místem, kde obviněný pracuje.
KRAJSKÝ SOUD JE PŘÍSLUŠNÝ K ROZHODOVÁNÍ TRESTNÍ VĚCI JAKO SOUD 1. STUPNĚ Vždy O TČ, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně 5 let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest O bagatelních TČ Když je okresní soud zahlcen .
MEZI PRÁVA OBVINĚNÉHO NEPATŘÍ Právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich Právo navrhnout soudu vzetí svědka do vazby.
MEZI PRÁVA, KTERÁ VYROVNÁVAJÍ NEROVNÉ POSTAVENÍ OBVINĚNÉHO V TŘ (TZV. favor defensionis) NEPATŘÍ Právo posledního slova Pořadí závěrečných řečí Samostatná obhajovací práva 3. osob Právo podávat opravné prostředky.
NUTNÁ OBHAJOBA (ne)ZNAMENÁ, ŽE OBVINĚNÝ MUSÍ MÍT OBHÁJCE UŽ V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ: Je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody Je-li jeho svéprávnost omezena Jde-li o řízení proti uprchlému Koná-li se řízení o TČ, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje 100 let .
OBHÁJCEM V TŘ MŮŽE BÝT Kdokoliv Osoba s právnickým vzděláním Advokát Zmocněnec .
OBVINĚNÝM NAZÝVÁME OSOBU Proti které bylo zahájeno trestní stíhání Která je podezřelá ze spáchání TČ Osoba, která byla uznána vinou v hlavním líčení .
MEZI ORGÁNY ČINNÉ V TŘ NEPATŘÍ: Státní zástupce Soudní orgán Znalec Policejní orgán .
ZÁSADA PRESUMPCE NEVINY ZNAMENÁ, ŽE: Doznání obviněného zbavuje orgány činné v TŘ povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede TŘ, hledět, jako by byl vinen Obviněný je povinen prokazovat svoji nevinu Z mlčení obviněného jsou vyvozovány závěry v jeho neprospěch .
ZE ZÁSADY VOLNÉHO HODNOCENÍ DŮKAZŮ VYPLÝVÁ, ŽE: Orgány činné v TŘ hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu Zákon vždy stanoví, jakým způsobem je třeba určitou skutečnost dokazovat Zákon vždy stanoví, jakým způsobem nelze určitou skutečnost dokazovat Orgány činné v TŘ hodnotí důkazy libovolně .
TRESTNÍ STÍHÁNÍ PŘED SOUDY JE MOŽNÉ JEN NA ZÁKLADĚ OBŽALOBY, KTEROU PODÁVÁ: Státní zástupce Policejní orgán Soudce .
VĚC DŮLEŽITOU PRO TŘ NELZE ZAJISTIT: Odnětím Vydáním Domovní prohlídkou Obhlídkou .
DOMOVNÍ PROHLÍDKA SE NEPROVÁDÍ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ: Obviněného Svědka Podezřelého Věci doličné .
KAŽDÝ, KDO PROHLÁSÍ, ŽE NEOVLÁDÁ ČESKÝ JAZYK, JE OPRÁVNĚN: Používat před orgány činnými v TŘ svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterému uvede, že ho ovládá. Zaplatit si tlumočníka Neúčastnit se procesních úkonů Mlčet .
VAZBU JE MOŽNÉ NAHRADIT: Písemným slibem Zárukou peněz Ústním slibem Zárukou spoluvězně .
VAZBA PATŘÍ MEZI: Tresty Ochranná opatření Výchovná opatření Zajišťovací prostředky .
HLAVNÍ LÍČENÍ JE ZAHÁJENO: Jeho nařízením, tj. stanovením termínu konání Vyhlášením rozsudku Výslechem svědka Sdělením věci, která bude projednávána .
OHLEDNĚ DOKAZOVÁNÍ V HLAVNÍM LÍČENÍ: Neplatí žádné pravidlo Jako první se vyslýchá korunní svědek Jako poslední se vyslýchá poškozený Jako první má být proveden výslech obžalovaného .
DOKAZUJE SE: Všemi možnými důkazy Jen v rozsahu nezbytném pro zjištění skutkového stavu nade vší pochybnost Jen důkazy předloženými policejními orgány a státním zástupcem Jen důkazy předloženými soudem .
MEZI DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY NEPATŘÍ: Výslech svědka Výslech znalce Rekonstrukce Detektor lži .
SVĚDEK MÁ PRÁVO ODEPŘÍT VÝPOVĚĎ POKUD: By výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní Hrozí jen nízké svědečné Si nic nepamatuje By měl svědčit v pracovní době .
TRESTNÍ VĚCI MLADISTVÝCH ROZHODUJÍ: Soudy pro mládež Ředitelé školy Rodinná rada Přestupková komise .
SMYSLEM ZÁVĚREČNÝCH ŘEČÍ JE: Představit se soudu Vynadat státnímu zástupci Omluvit se poškozeným Závěrečné vystoupení stran a jejich zástupců přednášené s cílem ovlivnit soud v jeho úvahách před meritorním rozhodnutím a naposled v průběhu hlavního líčení shrnout a prezentovat vlastní stanovisko k věci .
HLAVNÍ LÍČENÍ JE ZÁSADNĚ: Neveřejné Veřejné Veřejné jen pro strany trestního řízení Jen pro zvané .
ZÚČASNĚNÁ OSOBA JE TEN: Komu byla nebo má být zabrána věc Jehož věc propadla státu Kdo se účastní hlavního líčení Kdo uplatňuje nárok na náhradu škody .
OSOBNÍ PROHLÍDKA JE: Zajišťovací institut Kontaktní institut Prováděna každému, kdo se chce účastnit hlavního líčení V trestním řízení nepřípustná .
STÁTNÍ ZÁSTUPCE V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ NEMŮŽE: Zastavit trestní stíhání Vzít obviněného do vazby Provádět dokazování Sjednat dohodu o vině a trestu .
OBHÁJCE VYKONÁVÁ OBHAJOBU: Zcela podle pokynů klienta Podle pokynů klienta, ale v rámci zákona Do výše zaplacené odměny Podle svých časových možností .
ZÁSADA IN DUBIO PRO REO SE UPLATNÍ: (neboli v pochybnostech ve prospěch obviněného) V případě právních pochybností Vždy V případě skutkových pochybností Navrhne-li to obhajoba .
MEZI SOUDY, KTERÉ VYKONÁVAJÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ NEPATŘÍ: Okresní soudy Krajské soudy Ústavní soud Vrchní soudy .
PLURALITA OBHÁJCŮ ZNAMENÁ, ŽE: Obviněný si může zvolit max. 3 obhájce Obviněný si může zvolit neomezený počet obhájců Obhájce hájí zároveň zájmy více osob Zvolení obhájci pracují na obhajobě samostatně .
VÝSLECH SVĚDKA MLADŠÍHO 18 LET O OKOLNOSTECH, JEJICHŽ OŽIVOVÁNÍ V PAMĚTI BY VZHLEDEM K VĚKU MOHLO NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT JEHO DUŠEVNÍ A MRAVNÍ VÝVOJ: Provádí OSPOD Je nutné opakovat vždy v hlavním líčení Je prováděn u svědka doma Je třeba provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat .
POŠKOZENÝ MÁ PRÁVO NAPADAT ODVOLÁNÍM: Výrok o vině Výrok o vině a trestu Výrok o náhradě škody Výrok o zabrání věci .
ODVOLÁNÍ JE: Mimořádný opravný prostředek Řádný opravný prostředek Opravný prostředek proti usnesení Nejde o opravný prostředek .
STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA PODÁVÁ: Obhájce Soudce soudu 1. stupně Státní zástupce v neprospěch obviněného Ministr spravedlnosti .
LHŮTA PRO PODÁNÍ ODVOLÁNÍ JE: 8 dní od vyhlášení rozsudku v hlavním líčení 15 dní od doručení rozsudku 15 dní od vyhlášení rozsudku v hlavním líčení 8 dní od doručení rozsudku .
PRINCIP KASACE ZNAMENÁ, ŽE: Orgán provádějící přezkumné řízení, když jistí vady napadeného rozhodnutí, rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání a rozhodnutí orgánu nižší instance Orgán provádějící přezkumné řízení, když zjistí vady napadeného rozhodnutí, rozhodnutí zruší a sám jeho vady odstraní a učiní nové rozhodnutí Členové senátu si před vynesením rozhodnutí vykasají rukávy Vždy rozhoduje soud .
DEVOLUTIVNÍ ÚČINEK ZNAMENÁ, ŽE O PODANÉM OPRAVNÉM PROSTŘEDKU ROZHODUJE: Nadřízený soud Nadřízený orgán Ten orgán, který napadené rozhodnutí vydal Vždy rozhoduje soud .
OPRAVNÝ PROSTŘEDEK, OBNOVA ŘÍZENÍ: Patří mezi řádné opravné prostředky Rozpadá se do dvou fází Rozhoduje o ní sám státní zástupce Návrh na ni podává zúčastněná osoba .
PRESUMPCE NEVINY NEPLATÍ V: Přípravném řízení Řízení před soudem Předběžném projednání obžaloby Vykonávacím řízení .
ČÁST HLAVNÍHO LÍČENÍ, V NÍZ SE PROJEDNÁVÁ NÁROK POŠKOZENÉHO, SE OZNAČUJE JAKO: Odškodňovací řízení Adhezní řízení Viktimizační řízení Dohadovací řízení .
POŠKOZENÝM V TŘ NENÍ TEN: Komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví Komu byla způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma Kdo se sice cítí být TČ morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v přímé souvislosti s TČ Na jehož úkor se pachatel TČ obohatil .
JAKO POSLEDNÍ MÁ ZÁVĚREČNOU ŘEČ: Obhájce Státní zástupce Obviněný Poškozený .
NIKOLI EX OFFO, ALE JEN NÁVRH POSTUPUJÍ ORGÁNY ČINNÉ V TŘ POKUD: Zjišťují skutkový stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti Se obviněný dozná Objasňují okolnosti ve prospěch obviněného Rozhodují o svědečném .
VAZBA JAKO ZAJIŠŤOVACÍ INSTITUT MŮŽE TRVAT MAXIMÁLNĚ V ZÁVISLOSTI NA ZÁVAŽNOSTI TRESTNÉ ČINNOSTI: 4 roky 5 roků 6 roků 7 roků .
TRESTNÍ STÍHÁNÍ JE NEPŘÍPUSTNÉ: Pokud policejní orgán odmítne převzít podnět k trestnímu stíhání Proti cizincům Proti právnickým osobám Když pachatel zemřel .
INSTITUT DOHODY O VINĚ A TRESTU: Sjednává soud Je výhodný pro veřejnost Je nárokový pro všechny strany řízení Sjednává státní zástupce s obviněným a jeho obhájcem .
OBĚTÍ SE ROZUMÍ: Fyzické a právnické osoby Fyzická osoba, které bylo nebo mělo být TČ ublíženo na zdraví, způsobena škoda nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel TČ obohatil nebo měl obohatit Svědek trestného činu Poškozený .
PODLE TRESTNÍHO ZÁKONÍKU SE ZLOČINY ROZUMÍ: Všechny TČ s horní hranicí trestní sazby převyšující 10 let Všechny TČ s dolní hranicí trestní sazby převyšující 5 let Úmyslné TČ s horní hranicí trestní sazby převyšující 5 let Úmyslné TČ s horní hranicí trestní sazby do 5 let .
MEZI OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST PATŘÍ: Promlčení Účinná lítost Nutná nouze Svolení poškozeného .
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST FYZICKÉ OSOBY VZNIKÁ: Dnem po dosažení 15 roku věku Dnem po dosažení 18 roku věku Dnem 15. narozenin Dnem 18. narozenin .
PODLE ČESKÉHO TRESTNÍHO PRÁVA JSOU TRESTNĚ ODPOVĚDNÉ: Pouze osoby fyzické Pouze osoby právnické Osoby fyzické i právnické Osoby fyzické a Česká republika jako stát .
MÍSTNÍ PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ JE OVLÁDÁNA: Principem subsidiarity Principem personality Principem přiměřenosti Principem fakultativnosti .
ČESKÉ TRESTNÍ PRÁVO SE DĚLÍ NA: Trestní právo hmotné a procesní Trestní právo hmotné a materiální Trestní právo procesní a formální Nedělí se .
MEZI FORMY ZAVINĚNÍ PATŘÍ: Úmysl a obmysl Nedbalost a úmysl Nedbalost a způsobilost Hrubá nedbalost a srozumění .
ČESKÉ TRESTNÍ PŘEDPISY PRACUJÍ S TĚMITO VĚKOVÝMI HRANICEMI: 14, 15, 18, 20 let 15, 18, 19, 20 let 12, 15, 18, 19 let 12, 15, 19, 20 let .
ZA SPÁCHÁNÍ TČ LZE ULOŽIT TREST: Zabrání věci Vyhoštění Veřejně prospěšné práce Kauce .
TRESTNÝ ČIN MLADISTVÉHO SE OZNAČUJE JAKO: Provinění Přečin Zločin Přestupek .
PODLE TRESTNÍHO ZÁKONÍKU SE PŘEČINEM ROZUMÍ: Všechny TČ (úmslné, nedbalostní) s horní hranicí trestní sazby do 5 let Všechny TČ (úmslné, nedbalostní) s dolní hranicí trestní sazby převyšující (nad) 5 let Úmyslné TČ s horní hranicí trestní sazby převyšující (nad) 5 let Úmyslné TČ s horní hranicí trestní sazby do 5 let .
ODVOLÁNÍ NENÍ OPRÁVNĚN PODAT: Obviněný v plném rozsahu Státní zástupce v plném rozsahu Vlastník věci proti výroku o zabrání věci Poškozený proti výroku o náhradě škody.
KDO PODEPISUJE PROTOKOL PŘI SOUDNÍM JEDNÁNÍ: Soudce Advokát Odsouzený Úřední osoby.
DÉLKA PROMLČECÍ DOBY ČINÍ: 10 let 5 let 2 roky 1 rok.
KDY JE ČLOVĚK POKLÁDÁN ZA MLADISTVÉHO: osoba, která dovršila 15 let, ale nepřekročila 18 let věku osoba, která dovršila 16 let, ale nepřekročila 18 let věku osoba, která dovršila 18 let.
FAKULTATIVNÍ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY Místo, čas jednání, účinek Společenské vztahy (kupř. vlastnické), hodnoty a zájmy (život člověka, zdraví, důstojnost).
OBLIGATORNÍ ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY Objekt trestného činu, určité společenské vztahy (kupř. vlastnické), hodnoty a zájmy (život člověka, zdraví, důstojnost) Místo, čas jednání, účinek.
Report abuse