option
My Daypo

trt_3

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
trt_3

Description:
questions

Author:
AVATAR

Creation Date:
27/05/2020

Category:
Art

Number of questions: 348
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Závěsné sluchadlo neobsahuje: indukční smyčku vypínač zvukovodný hák regulátor hlasitosti.
Zkratka FAS označuje: Faustův apatický syndrom Fouskův analgetický syndrom falický apatický syndrom fetální alkoholový syndrom.
Termín "audismus" označuje: zaměření výchovně vzdělávacího procesu u neslyšících dětí na sluchově-řečovou výchovu diskriminace lidí se SP na základě omezení sluchových schopností přístroj pro měření prahové tónové audiometrie disciplína zabývající se vývojem sluchové protetiky a sluchových pomůcek.
Projevy jedinců s diagnostikou ODD se vyskytují v oblasti: paměti chování psaní inteligence.
Dyskinézy vznikají: postižením obvodového nervstva postižením mozku postižením bazálních ganglií postižením míchy.
Jan Konrád Ammán (1669-1724) se zabýval problematikou: MP HS PAS SP.
Mezi charakteristiky dítěte s poruchou chování a emocí dle Bowera nepatří: neschopnost navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a s učiteli neschopnost učit se tendence k závislostnímu chování nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách.
Hodnocení formativní rovná se sumativnímu hodnocení vychází z konkrétní činnosti žáka, je zaměřeno na proces učení vyznačuje se známkami je založeno na verbálním hodnocení.
Podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se vzdělává: na ZŠ praktické a praktické škole na ZŠ praktické na praktické škole jednoleté i dvouleté na odborném učilišti.
P typ dyslexie podle D. Bakkera znamená: pomalé čtení s mnoha chybami rychlé čtení s mnoha chybami rychlé čtení bez chyb výrazné pomalé přesné čtení.
Které z následujících zařízení je zařízením čistě preventivně výchovným (dle zákona č. 109/2002 Sb.) dětský domov se školou diagnostický ústav středisko výchovné péče výchovný ústav.
Trailing je: technika pohybu s bílou holí kluzná prstová technika při samostatném pohybu člověka s těžkým postižením zraku.
Kde je v lidském těle umístěno zrakové centrum? temenní lalok sítnice týlní lalok macula lutea.
Co je to depersonalizace? porucha osobnosti, jde o ztrátu osobnosti, kdy pacient tvrdí, že je někdo jiný porucha osobnosti, kdy si pacient přidává ke své identitě část cizí osobnosti porucha samozřejmého citového prožívání při vnímání sebe samého nebo okolního světa porucha zrakové percepce, kdy pacient vidí osoby jako vnějškově změněné.
Jak se projevuje "allestezie"? pacient prožívá pocit cizoty okolí a nereálnosti světa pacientovi se objekty zdají být na jiném místě v prostoru, než skutečně jsou pacient vnímá objekty jako větší než ve skutečnosti pacient má dojem borcení, posunování a křivení stěn místnosti.
Pro jaké onemocnění není typickým příznakem skotom? glaukom juvenilní makulární degenerace diabetická retinopatie konkomitující stabismus.
Juan Pablo Bonet (1579 - 1633) se zabýval problematikou: HS PAS NS MP.
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá je zejména určen pro: žáky, kteří ukončili ZŠ praktickou žák s LMP žáky s těžkým MP, souběžným postižením více vadami a autismem žáky, kteří nedokončili základní vzdělání.
Mezi příznaky afázie patří parafázie: fluentní logoofobická echolalická fonemická.
Znakovací okénko je: malý prostor pro tlumočníka ZJ v levém dolním rohu TV prostor artikulace ve znakovém jazyce prostor vymezený pro tlumočníka ZJ při uměleckém tlumočení divadla pauza v mluvním projevu mluvčího, vymezená pro překlad tlumočníka do ZJ konsekutivním tlumočení.
Verbalismus představuje: potíže s výslovností z důvodu deficitu ve zrakovém vnímání potíže s pochopením obsahu mluveného z důvodu deficitu ve zrakovém vnímání přehnané používá řeči jako kompenzačního mechanismu osobami s postižením zraku verbalizované informace pro člověka s postižením zraku.
Hypomnézie je: snížená motivace a volní složka osobnosti trvalé snížení paměti, buď celkové nebo částečné nedostatečně rozvinuté myšlení porucha pozornosti.
Do kategorií narušeného vývoje řeči podle průběhu vývoje řeči nepatří: omezený vývoj řeči odchylný vývoj řeči opožděný vývoj řeči kolísavý vývoj řeči.
V případě cystické fibrózy se jedná o: dědičnou metabolickou poruchu aminokyselin získanou poruchu látkové přeměny dědičné akutní onemocnění autozomálně recesivní dědičnou chorobu.
Mezi účinné strategie drogové prevence patří: prostá informace emoční apely zastrašování vrstevnický (peer) program.
K příznakům breptavosti na III. úrovni nepatří: bezobsažná řeč rychlé tempo řeči monotónní řeč nepravidelné tempo řeči.
Spasmus se projevuje: vlnitými nebo červovitými pohyby tonicko-klonickými záškuby drobnými trhavými záškuby svalstva mimovolními stahy jednotlivých svalů nebo svalových skupin vyvolané drážděním.
Který z prostředků AKK je nejméně vhodný pro jedince s těžkým MP? piktogramy sociální čtení Bliss systém VOKS.
Dlouhá hůl je pro osoby se ZP po celé délce v bílé barvě. Díky tomuto provedení má hůl funkci: orientační skládací pomocnou signalizační.
Skloňování se ve vývoji řeči objevuje: mezi 2. a 3. rokem mezi 3. a 4. rokem mezi 4. a 5. rokem.
Jak se projevuje nezvládnutý afekt? pacient se nechá strhnout k nerozumným, často násilným činům, ale je si vědom svého jednání jedná se o velmi prudký afekt, na jehož vrcholu bývá kvantitativní porucha vědomí pacient neustále něco dělá, jedná se o zvýšenou pohybovou aktivitu je to porucha emocí doprovázející poruchu sexuálního pudu.
Žáci s HS jsou vzdělávání ve speciálních třídách při školách: v Berouně a v Olomouci v Praze a v Olomouci v Brně a v Olomouci v Opavě a v Olomouci.
Fonace je: tvoření hlásky F tvoření hlasu tvoření výdechového proudu vzduchu porucha hlasu.
Název "ústav sociální péče" byl v zákoně o sociálních službách nahrazena termínem: ústav institucionální péče domov pro osoby se zdravotním postižením zařízení sociální péče ústav sociálních služeb.
Vyberte současný název, který se používá pro obor speciální pedagogiky - psychopedie: pedagogika osob s MP výchova osob s MP vzdělávání osob s MP vzdělávání osob s duševním postižením.
Základní podmínky určující členství v komunitě Neslyšících jsou: audiologická, antropologická, tlumočnická a kulturní audiologická, tlumočnická, kulturní a psychologická audiologická, politická, kulturní a filozofická audiologická, politická, jazyková a společenská.
Kdo nepatří mezi sociology? T. G. Masaryk August Comte Karel Marx Franklin D. Roosevelt.
Základ metody reflexní lokomoce podle V. Vojty spočívá: v reflexním otáčení a reflexním vstávání v reflexním plazení a reflexním otáčení v reflexním plazení, reflexním otáčení a reflexním protahování v reflexním plazení, reflexní otáčení, reflexní vstávání a nácviku chůze.
Ideognostická dyskalkulie představuje: poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi neschopnost vyjmenovat řadu čísel poruchu schopnost provádět matematické operace poruchu schopnosti provádět matematické operace.
Intenzivní kurzy pracovní rehabilitace a rekvalifikační kurzy pro osoby se ZP, jejichž výstupem je osvědčení s celostátní platností, nabízí: Tyfloservis Občanské sdružení Okamžik Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha Dědina Střediska integračních aktivit SONSu.
Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga, vymezené v aktuálně platné vyhlášce č. 73/2005 Sv, ve znění předpisů, nepatří: nezbytná pomoc žáků s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí pomoc pedagogickým pracovníků školy při výchově a vzdělávací činnosti podpora žákům a zákonným zástupcům žáků při volbě dalšího způsobu vzdělávání.
Mezi standardní činnosti speciálně pedagogického centra pro SP nepatří: sluchová výchova výcvik čtení s porozuměním nácvik používání kompenzačních pomůcek vyhledávání žáků se SP.
Optické speciální pomůcky využívají pi výuce žáci: tupozrací a šilhaví slabozrací a nevidomí s těžce slabým zrakem a nevidomí slabozrací a s těžce slabým zrakem.
Velikost ztráty sluchu 41 - 60 dB je dle WHO označena jako střední poškození sluchu normální sluch velmi těžké poškození sluchu těžké poškození sluchu.
Co nepatří mezi charakteristické znaky Duchenneovy svalové dystrofie: u dětí nemotornost, obtíže s chůzí do schodů a vstáváním ze země klinicky se manifestuje u mužské populace progredující ochabování svalstva zasaženy jsou zpravidla jen dolní končetiny.
Pojem "slovní hluchota" zavedl: J. Hinshelwood P. Morgan S. T. Orton A. Kussmaul.
K afrikátům patří hláska: s ž š č.
Podle zákona č. 384/2008 Sb. je daktylografika charakterizována jako: vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyznačují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech ruky příjemce sdělení.
Mezi komunikační techniky HS řadíme: daktyl, Lorm, gliding daktyl, Lorm, trailing daktyl, Lorm, imprinting daktyl, Lorm, tactiling.
Autorem článku "Dítě neposeda" byl: J. Langmajer O. Kučera Z. Matějček Heveroch.
Bludy úkorné jsou: mikromanické indukované paranoidní megalomanické.
Mezi vybrané orální metody řadíme: auditivně-verbální metodu, auditivně-orální metodu, prstovou abecedu a pomocné artikulační znaky auditivně-verbální metodu, auditivně-orální metodu, mateřskou reflexní metodu van Udena auditivně-orální metodu, odezírání, písemný záznam mluvené řeči a pantomimu auditivně-orální metodu, Rochesterskou metodu, znakový jazyk a dramatizaci.
Terénní a ambulantní sociální rehabilitaci, zvláště nácvik POSP, nabízí svým klientům: SONS Domov pro ZP Tyfloservis TyfloCentrum.
Žák s problémy v chování: svých problémů si není vědom, normy porušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé svých problémů si není vědom, normy neporušuje záměrně, jeho problémy jsou dlouhodobé o svých problémech ví, normy přesto porušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé o svých problémech ví, normy neporušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé.
Jaký typ Downova syndromu neexistuje? polyfagie nondisjunkce translokoace mozaicismus.
O prodloužení fyziologické dyslalii hovoříme mezi: 5. - 7. rokem 3. - 4. rokem 2. - 3. rokem 8. - 9. rokem.
Který odborník upravil komunikační systém PECS pro využití v českém prostředí a pojmenoval ho Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)? Margita Knapcová Miroslava Jelínková Libuše Kubová Kateřina Thorová.
K mluvním orgánům nepatří ústrojí: respirační fonační artikulační sluchové.
Autorem názvu "deficity dílčích funkcí" byl: J. Graichen F. Beer N. Luhmann R. Lempp.
Hlavními projevy audiogenní dysfonie u osob se SP jsou: monotónnost hlasového projevu a potíže s odezíráním kolísání tónové výšky a síly hlasu a potíže s porozuměním čtenému textu potíže s odezíráním a porozuměním čtenému textu kolísání tónové výšky a síly hlasu, monotónnost hlasového projevu.
Které tvrzení o dětském domově se školou (DDS) neplatí: jsou zde děti/mladiství s nařízenou ústavní výchovou, výjimečně s uloženou ochrannou výchovou základní organizační jednotkou je zde výchovná skupina je zde ve 2 až 6 skupinách je 5 až 8 dětí jsou zde umísťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky.
Mezi klinické metody speciálněpedagogické diagnostiky zaměřené na osoby s MP nepatří: testy speciálních mentálních schopností dotazník anamnéza analýza produktů činnosti.
Antidiskriminační zákon: 2008 2009.
Jaké činnosti neprovozuje středisko výchovné péče? diagnostická činnost vzdělávací a reedukační činnost asistenční činnost ve výuce v kmenové škole poradenská činnost.
Kdo vytvořil systém cvičení pro rozvoj smyslů, řeči, motorky i sociálního chování "divokého hocha Viktora"? Filip Pinel Jean Itard Eduard Sequin Jean Etien-Dominik Esquirol .
Narušená komunikační schopnost se může promítat do symbolických procesů ve zvukové dimenzi jako dysgrafie dysartrie dysgramatismus narušené koverbální chování.
Zdeněk Matějček nebyl (vyberte správné tvrzení): světově uznávaný dětský psycholog, jehož stěžejní část životního díla tkví ve zkoumání podmínek vývoje dětí v ústavním prostředí lékařem, který se zabýval zejména chronicky nemocnými a často hospitalizovanými dětmi osobností, která se s Josefem Langmeierem zabývala psychickými potřebami dětí a vytvořila pojem „psychická deprivace v důsledku ústavní péče“ spoluzakladatelem a prvním předsedou sdružení, které do terapie dětí zapojilo i domácí zvířata, jako jsou koně či psi .
Sociologie jako věda vznikla: v polovině 16. století v 19. století ve 20. století v antickém Řecku.
Typ křivky na audiogramu u senzorineurální vady sluchu zobrazující ztrátu ve vysokých frekvencích má název: mediokochleární basokochleární apikochleární parikochleární.
Metateze je: přesmykávání hlásek vkládání hlásek připodobňování, směšování hlásek vypouštění, vynechání hlásek.
Nemanuální složka znaku je reprezentována: místem, kde se znak ukazuje, tvarem ruky, pohybem rukou a jejich gestikulací mimikou a gestikulací místem, kde se znak ukazuje, tvarem ruky, mimikou a gestikulací mimikou, gestikulací, vzájemnou polohou rukou a kontaktem s tělem.
Výchovně vzdělávací proces etopedie zahrnuje fáze: prevence, intervence, resocializace prevence, podpory, intervence, rehabilitace prevence primární, sekundární, prevence, rehabilitační prevence primární, sekundární, terciární, intervence, rehabilitace.
Dimenzionální klasifikace poruch chování nevymezuje jako kategorii poruchy chování: socializovanou agresi nevyzrálost poruchu chování se sociálním základem psychické problémy.
Sociální stabilita v etopedii znamená: předcházení narušení vztahu jedince s PECH z jeho přirozeného sociálního prostředí umístění v jednom školském zařízení ponechání v rodině podpora ve školní edukaci.
Porucha chování podle Bowera zahrnuje v charakteristikách chování: neschopnost učit se agresivní projevy nestabilní chování vulgarismy.
Současným terminologickým trendům neodpovídá: dispozice k poruchám chování rizikové chování problémové chování deviantní chování.
Není pravda, že diagnostický ústav může zajišťovat: diagnostiku pedagogickou, psychologickou, sociální a zdravotnickou dlouhodobou péči o děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou metodické vedení školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči schvalování vnitřních řádů dětských domovů se školou .
Probací se rozumí: kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody příprava odsouzeného na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pomoc odsouzenému k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením příprava obviněného na soudní řízení.
Mezi principy edukace jedinců s PECH nepatří: uplatňování přesných a spravedlivých pravidel vytváření diagnostických modelů posilování sebehodnocení uplatňování přísných trestů .
Mezi poruchy sociálních funkcí (dle MKN – 10. revize) nepatří: elektivní mutismus syndrom ústavního dítěte antisociální chování selektivní mutismus.
Karel Herfort byl: významný pediatr, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných speciální pedagog, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných psycholog, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných zakladatel české dětské psychiatrie, který se zabýval problematikou mentálně retardovaných .
První zákon o pomocném školství byl vydán v roce: 1971 1929 1928 1991.
Nespecifikovaná mentální retardace je kategorie, která se užívá: když je stanovení stupně mentální retardace nesnadné pro přidružené senzorické, somatické poškození, těžké poruchy chování, pro autismus ve většině případů mentální retardace s organickou etiologií u osob, které mohou nabýt praktických zručností a které lze přivést ke společenskému přizpůsobení když jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit .
Rehabilitační vzdělávání program pomocné školy nabyl účinnosti dnem: 1.1.2002 1.9.2002 1.9.2003 1.1.2003.
Učební plán je: výukové schéma, které pomáhá učitelům při stanovení dílčích úkolů obsah učiva a jeho posloupnosti v jednotlivých ročnících a typech škol soubor předmětů daného vzdělávacího programu s týdenní dotací hodin daný a schválený postup podle, kterého se vyučuje na školách různého typu.
Řečová výchova je zařazena ve vzdělávacím programu: zvláštní školy ve všech vzdělávacích programech, které jsou určeny pro vzdělávání žáků s mentálním postižením není povinně zařazena, je to volitelný předmět zvláštní školy, pomocné školy.
Jak se jmenoval zakladatel české psychologie dítěte: K. S. Amerling Josef Zeman František Čáda Karel Herfort.
Josef Zeman byl významný: dětský psychiatr, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením psycholog, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením pediatr, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením speciální pedagog, který se zabýval problematikou osob s mentálním postižením.
Autorem teorie pravo - a levohemisférové dyslexie je: holandský profesor D. Bekker americký profesor D. Bekker anglický lékař D. Bekker anglický lékař a zakladatel dětského lékařství D. Bekker.
Nácvik metakognitivních strategií je: učení se pomocí metody pozitivního posilování učení se o vlastním stylu učení učení se sebehodnocení a sebereflexe automatizace naučených se poznatků a postupů.
Asociace Dys-center vznikla v roce: 1998 1997 1999 2000.
Kumulativní princip značí: postup osvojení učiva po malých krocích spojení nového učiva s osvojeným postup od jednoduchého ke složitějšímu zafixování spojení foném - grafém.
Ritalin je medikament, který: snižuje hyperaktivitu a impulzivitu a zvyšuje snižuje svalové napětí, tonus zvyšuje svalové napětí snižuje hyperaktivitu a impulzivitu a omezuje pozornost.
Článek A. Heverocha „O jednostranné neschopnosti naučit se číst a psát …“ vyšel v roce: 1804 1905 1904 1910.
Poruchy chování jako sekundární symptomatologie poruch učení nezahrnují: infantilní chování obranné a vyhýbavé mechanismy agresivitu a projevy nepřátelství úzkostné stažení se do sebe.
Co rozumíme pojmem "vyhraněná dextrolateralita": nevyhraněná lateralita méně vyhraněná levorukost pravorukost levorukost.
Dyslexie typu L (podle Bakkera) značí: dítě čte rychle, ale s mnoha chybami dítě čte přesně, ale nápadně pomalu dítě čte pomalu a s mnoha chybami dítě čte pomalu, ale s porozuměním.
Hypokalkulií rozumíme: specifickou poruchu matematických schopností mírně narušenou schopnost pro matematiku při velmi dobrých všeobecných rozumových předpokladech nízkou úroveň rozumových schopností včetně předpokladů pro matematiku narušení matematických schopností z důvodu nepodnětného prostředí.
Syndrom ADHD se vyznačuje: impulzivitou, hyperaktivitou, poruchou pozornosti poruchou vnímavosti, poruchou pozornosti, impulzivitou poruchou pozornosti, hyperaktivitou, denním sněním impulzivitou, agresivitou, obtíží v navazování komunikace.
Co je to parestezie: nesprávné zaměření pozornosti nepřesná, zkreslená vzpomínka, při níž je pacient přesvědčen o její přesnosti a správnosti porucha estetického vnímání pocity mravenčení, brnění, které nesouvisejí s vnějšími podněty.
Odborným pojmenováním pro výbušnou náladu je: nálada expanzivní nálada euforická nálada exaltovaná nálada explozivní .
Dyssomnie je: kvantitativní porucha vědomí porucha paměti ve složce vštípivosti porucha spánku ztráta paměti.
Pavor nocturnus je: náměsíčnictví forma epileptického záchvatu halucinatorní stav vědomí u terminální fáze alkoholové závislosti epizoda nočního děsu, nejčastěji u dětí.
Inkoherentní myšlení se projevuje: náhlou blokádou myšlenkového nebo řečového proudu narušením tempa myšlení uvolněním až rozpadem logické stavby myšlení ulpíváním na určitém myšlenkovém tématu.
Co je to dezintegrace osobnosti: porucha osobnosti, při níž dochází k postupnému uvolňování jednotlivých složek osobnosti, takže jsou postiženy všechny kvality psychiky snížení hlavně intelektových funkcí na základě organických poruch porucha subjektivního prožívání své vlastní osobnosti porucha hlavně v morální a sociální oblasti psychiky.
U neverbálních poruch učení se nesetkáváme u dítěte s tímto příznakem: nerozumí slovním hříčkám má potíže s orientací v prostoru potíže v sociálním prostoru nerozvinutá slovní zásoba.
Sekvenční percepce je: schopnost vnímat prostor schopnost naslouchat schopnost vnímat celek schopnost vnímat pořadí.
Z jakých složek se skládá předmět pracovní vyučování uvedený ve Vzdělávacím programu zvláštní školy: práce v dílně, na zahradě, v kuchyni pěstitelské práce, domácí práce, dílenské práce pěstitelská výchova, technická výchova a práce v domácnosti dílenské práce, pěstitelské práce, práce v domácnosti .
Jiná mentální retardace je kategorie, která se užívá: když je stanovení stupně mentální retardace nesnadné pro přidružené senzorické, somatické poškození, těžké poruchy chování, pro autismus ve většině případů mentální retardace s organickou etiologií když mentální retardace je prokázána, není však dostatek informací pro zařazení osoby do některého ze stupňů mentální retardace při mentální retardaci v důsledku působení vnějšího prostředí.
Smyslová výchova je zařazena do učebního plánu: pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy zvláštní školy pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy není povinně zařazena, je to volitelný předmět.
Turnerův syndrom je: získané onemocnění, které vzniká v důsledku degenerace mozkových buněk chromozomální odchylka heterozomů vrozené onemocnění, které vzniká v prenatálním období vlivem působení exogenních faktorů chromozomální odchylka autozomů.
Etiologii mentálního postižení neznáme přibližně u: 15 až 30 % jedinců 50 % jedinců 30 až 40 % jedinců 20 až 40 % jedinců.
Dysprozódie je: vada řeči projevující se neschopností plynule vyslovovat a mluvit porucha hlasu způsobená hlasovým přetížením porucha výslovnosti některých hlásek nápadně odchylné užívání modulačních složek řeči.
Translokační forma Downova syndromu: je diagnostikována u 95 % jedinců s Downovým syndromem je dědičná je nejméně běžným typem chromozomální poruchy je nondisjunkční typ trizomie 21 páru chromozomů.
Makaton je komunikační systém: používaný u osob s mentálním postižením těžšího stupně dynamický statický který byl při svém vzniku inspirován čínským obrázkovým písmem.
Dimenzionální klasifikace poruch chování nevymezuje jako kategorii poruchy chování: socializovanou agresi nevyzrálost psychické problémy poruchu chování se sociálním základem .
Mezi principy edukace jedinců s PECH nepatří: uplatňování přesných a spravedlivých pravidel vytváření diagnostických modelů posilování sebehodnocení uplatňování přísných trestů .
Není pravda, že diagnostický ústav může zajišťovat: diagnostiku pedagogickou, psychologickou, sociální a zdravotnickou dlouhodobou péči o děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou metodické vedení školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči schvalování vnitřních řádů dětských domovů se školou .
Problémy nemohou být definovány jako porucha emocí nebo chování v případě, že: přetrvávají i přes individuální intervenci koexistují s jiným postižením objevují se opakovaně ve školním prostředí projevují se dlouhodobě.
Mezi kauzální faktory vzniku poruchy chování nepatří: osobnostní faktory jedince materiální faktory prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá kulturní faktory prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá sociální faktory, ve kterém jedinec vyrůstá.
Faktory lidského chování tvoří prostředí, osobnostní proměnné a uplatňované způsoby chování – je základem pro speciálně pedagogický koncept řešení případu: humanistický sociálně-kognitivní populární behaviorální.
Šedý zákal se označuje jako: strabismus katarakta glaukom amblyopie.
Onemocnění, které vzniká působením vysoké dávky kyslíku v inkubátoru u předčasně narozených dětí, se nazývá: ROP CVI strabismus nystagmus.
Tyčinek je asi: 130 milionů, umožňují vidění za šera a černobílé vidění 7 milionů, umožňují vidění za šera a černobílé vidění 7 milionů, umožňují vidění za světla a barevné vidění 130 milionů, umožňují vidění za světla a barevné vidění.
Výukou práce na počítači se u později osleplých v ČR zabývá: Tyfloservis o.p.s. SONS Tyflocentrum o.p.s. SPC.
Soukromý brněnský ústav pro nevidomé založil v roce 1835: Rafael Beitl Rudolf Klár Alois Klár Valentin Häuy.
Žáky a studenty s tělesným postižením zařazujeme mezi jedince: se zdravotním znevýhodněním se zdravotním postižením se sociálním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
Syndrom atetoidní se projevuje: vlnitými nebo červovitými pohyby tonicko-klonickými záškuby prudkými, trhavými pohyby neuspořádaného malého rozsahu a značné intenzity drobnými trhavými záškuby svalstva.
Při psaní dolní končetinou hovoříme o úchopu: primárním sekundárním terciálním dynamickém.
Flexe označuje: ohýbání odtažení přitažení předsunutí.
Sekvenční percepce je: schopnost vnímat prostor schopnost vnímat pořadí schopnost naslouchat schopnost vnímat celek.
Iterace znamená: rytmické neovládání pohybů, mimiky, slabik slov rytmické hláskování nerytmické opakování pohybů, mimiky, slabik slov rytmické opakování pohybů, mimiky, slabik slov.
Autorem názvu "deficity dílčích funkcí" byl: N. Luhmann F. Beer J. Graichen R. Lempp.
Podle "Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP" se v současné době na ZŠ praktické vzdělává: pouze v 1. a 5. postupném ročníku pouze v 1., 3., 5., 7. a 9. postupném ročníku na ZŠ praktické je obsah vzdělávání určen Vzdělávacím programem ZŠ praktické ve všech ročnících.
Vyšetření BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) je: objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkové kůry objektivní vyšetření měřící celistvost a tuhost bubínku a stav tlaku ve středním uchu objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene objektivní vyšetření výbavnosti emisí ve vnitřním uchu.
Jak nazýváme léčebně – výchovnou disciplínu, využívající divadelních a dramatických prostředků k dosažení stavu symptomatické úlevy, v níž je významný terapeutický proces, nikoliv konečný výstup ? teatroterapie psychodrama dramaterapie dramika.
Methadon je opioid, který má účinek: krátkodobý, trvá asi 1-3 h velmi krátkodobý, trvá asi 30 min dlouhodobý, trvá asi 12-24 h střednědobý, trvá asi 5-8 h.
K příznakům breptavosti na 2. úrovni patří: nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč embolofrázie chudá větná skladba.
Brocovo centrum řeči je ve kterém laloku? lalok čelní (frontální) lalok temenní (parietální) lalok spánkový (temporální) lalok týlní (okcipitální).
Wernickeovo centrum řeči je ve kterém laloku? lalok čelní (frontální) lalok temenní (parietální) lalok spánkový (temporální) lalok týlní (okcipitální).
Definice pojmu „ucelená rehabilitace“ podle světové zdravotnické organizace (WHO) zní: „včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší zapojení občanů různých etnik a národností do všech běžných aktivit života v zemi, ve které se nachází“ „včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší zapojení občanů různých etnik a národností do všech běžných aktivit života v zemi, ve které se nachází“ „včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života“ „zapojení občanů s problémovým chováním v co největší míře do všech aktivit běžného života“ .
Které 3 složky ucelené rahabilitace jsou základní a nejdůležitější? pracovní rehabilitace, právní rehabilitace, ekonomická rehabilitace léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogická rehabilitace technická rehabilitace, ekonomická rehabilitace, právní rehabilitace technická rehabilitace, ekonomická rehabilitace, právní rehabilitace.
Který z následujících výroků týkajících se přípravného stupně základní školy speciální není pravdivý: je až na 4 roky třídy se naplňují do počtu 4 – 6 žáků je zřizován pro žáky s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem ve třídě přípravného stupně zabezpečují výchovně vzdělávací činnost současně 2 pedagogičtí pracovníci.
Jakou formou může být prováděno hodnocení žáků na základní škole praktické? pouze tradiční klasifikace známkami pouze slovní hodnocení kombinovaně – některé předměty známkami, jiné slovním hodnocením Buď slovní hodnocení, nebo tradiční klasifikace známkami. Hodnocení a klasifikace musí být jednotná ve všech předmětech pro celou školu.
Rehabilitace horizontální je: krátkodobá rehabilitace měsíční rehabilitace dlouhodobá rehabilitace zaměřená na obnovení jednotlivých funkcí.
Mezi složky Ucelené rehabilitace patří: léčebná, pracovní, zdravotní, technická pedagogická, léčebná, sociální, verbální léčebná, pedagogická, pracovní, sociální pracovní, prognostická, sociální, psychologická.
Tzv. přípravný stupeň se zřizuje při: běžné ZŠ ZŠ speciální ZŠ praktické SPC.
Mezi druhy dyskalkulie nepatří: systematická dyskalkulie grafická dyskalkulie verbální dyskalkulie ideognostická dyskalkulie.
Na ZŠ speciální se žáci hodnotí: vždy klasifikačním stupněm vždy slovně kombinací slovního a klasifikačního hodnocení občas slovně, občas klasifikačním stupněm.
Definujte pojem ucelená rehabilitace: komplexní rehabilitační péče rehabilitační péče zaměřená na rozvoj hybnosti jedná se o tzv. léčebnou rehabilitaci péče poskytovaná pouze jedincům s vrozenou vadou.
Jak zní definice specifických poruch učení dle Matějčka? poruchy, které se projevují obtížemi v tzv. triviu poruchy, které se projevují obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání poruchy čtení, psaní a počítání poruchy čtení, psaní, počítání, kreslení.
Pojem pedagogická rehabilitace znamená: Nácvik pohybu ve školním prostředí Kulturní integrace a optimální rozvoj osobnosti Práce učitele ve škole Léčebně rehabilitační TV dětí ve škole.
Co je to reedukace: Obnovení normálního původnímu stavu Využití zbylých funkčních části těla Nácvik nových dovedností pro život s postižením Vzdělávání v rámci povědomí o svém postižení.
Typ dyskalkulie vyznačující se neschopností číst matematické symboly: verbální lexická operační grafická.
Autorka publikace „Předcházíme poruchám učení“ (1996) je: Kucharská Švancarová Monatová Sindelarová.
Metoda vyhledávání chyb se uplatňuje při reedukaci: dyslexie dysgrafie dysortografie dyskalkulie.
Ucelená rehabilitace je legislativně ošetřena v: Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách Vyhláška č. 232/1997 o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností obou výše uvedených vyhláškách pro ucelenou rehabilitaci u nás zatím neexistuje dostatečná legislativa.
Do sociální rehabilitace patří: sociálně právní poradenství, raná péče, SPC, PPP sociálně právní poradenství, raná péče, SPC sociálně právní poradenství, SPC, PPP Sociálně právní poradenství a raná péče.
Přípravný stupeň při ZŠ speciální je max na domu: 1 roku 2 let 3 let 4 let.
Co neplatí o organizaci ARPIDA: Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi občanského sdružení a obecně prospěšné společnosti. Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního vývoje každého jednotlivého klienta (uživatele) ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí, tedy především v rodině. Její sídlo se nachází v Brně. Nabízí pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.
Co nepatří mezi základní složky ucelené rehabilitace: výchovná pedagogická léčebná sociální .
Jak se neprojevuje grafická dyskalkulie? V geometrii problémy při rýsování jednoduchých útvarů V geometrii problémy při rýsování jednoduchých útvarů Zapomínáním psaní nul Neschopností číst číslice, čísla, operační symboly.
Jak dlouho může trvat diagnostický pobyt, který by předcházel zařazení žáka do ZŠ speciální: 1 měsíc až 3 měsíce 2 měsíce až 6 měsíců 3 měsíce až 8 měsíců 4 měsíce až 1 rok.
Pojem LMD se začal používat v souvislosti s SPU v 60. Letech 20. Stol. 40. Letech 20. Stol. 50. Letech 20. Stol 30. Letech 20.stol.
Vojtova metoda: využívá nácviku základních pohybů s cílem podpořit vývoj napřimováni s konečným stadiem bipedálni chůze. je souhrnným konceptem (fyzioterapie, ergoterapie a logopedie), určeným pro léčbu děti s mozkovým pohybovým postižením. je zaměřena na rozvoj praktických pohybových dovednosti u děti s DMO. je cvičení na velkém rehabilitačním míči, které je využíváno k účelům léčebným, zdravotním i preventivním.
Která osobnost zavedla roku 1911 pojem autismus: Paul Eugen Bleuler Leo Kanner Lorna Wingová Hans Asperger.
TEACH program poskytuje pomoc v 3 oblastech života. Nehodící se označte: vzdělávání skupinové aktivity společenské uplatnění uspořádání domácnosti.
Která z možností označuje poruchu autistického spektra: Turettův syndrom Wilsonova choroba Turnerův syndrom Dětská dezintegrační porucha.
Která rehabilitační metoda nejčastěji využívá prvků rytmizace Metoda reflexní lokomoce podle Václava Vojty Metoda manželů Bobathových Petëho metoda konduktivní edukace Metoda profesora Tardieu.
Diagnostika školské zralosti obsahuje složky: tělesná, rozumová, citová, sociální emocionální, tělesná, rozumová, mravná mravnostní, rozumová, emocionální, sociální tělesná, rozumová, sociální, mravnostní.
Co nepatří do hlavních oblastí specka diagnostiky: dg. rozumových schopností a vědomostí dg. laterality dg. pracovních činností dg. rodinného prostředí.
Která z příčin poruch učení je přímá? Nepříznivé vlivy rodinného prostředí Podmínky školního prostředí Protahovaný porod Snížený intelekt.
Co nepatří mezi metody nácviku čtení? pomocné čtení sociální čtení genetická metoda čtení metoda sfumato.
Léčebná rehabilitace je: Soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření za účelem zlepšení či stabilizace zdravotního stavu Výchova, vzdělávání všeobecné i odborné, příprava na povolání, výchovné poradenství Organizace a řízení výrobní činnosti a produktivní práce invalidních občanů Kvalifikace a rekvalifikace osob se změněnou pracovní schopností.
Základní škola praktická má: 3 stupně 2 stupně 4 stupně 4 stupně.
Solomon Asch je znám mj. svými výzkumy: konformity autosugesce vlivu autority polarity myšlení.
Který typ citové vazby (attachment) označuje následující ukázka: Tyto děti jsou během separace zdánlivě adaptované. S matkou po návratu neudržují blízký kontakt a jsou odtažité nebo se kontaktu s matkou prostě vyhýbají, jejich chování je poznamenáno nedůvěrou. vazba dezorganizovaná jistá vazba vazba nejistá - vyhýbavá vazba ambivalentní - odmítavá.
Orientace na univerzální etické principy (spravedlnost, důstojnost, rovnost...) je podle Lawrence Kohlberga znakem: předmorálního stádia postkonvenční morálky konvenční morálky předkonvenční morálky.
Pro druhou fázi psychosociálního vývoje (věk batolete, svalově anální období) je dle E. H. Eriksona charakteristický konflikt: důvěra proti nedůvěře autonomie proti studu a pochybám snaživost proti méněcennosti integrita proti zoufalství.
Co z uvedeného nepatří mezi 3 základní složky postoje? kognitivní konativní (behaviorální) emoční adaptační.
Kochleární implantát je: pomůcka pro zesílení televize a zesílený poslech telefonu smyslová funkční elektronická náhrada, která přenáší sluchové vnímání přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha přenosný elektronický přístroj pro zesílení zvukového signálu využívaný osobami s těžkou ztrátou sluchu operačně provedená implantace poškozených nervových drah v mozku zodpovědných za přenos zvuku.
Heterostereotyp se týká: vztahu k druhé skupině vztahu k heteroautoritě vztahu k autoritě vztahu k vlastní skupině.
Výzkumník kódoval následující segment dat „Ta kontrola žákovských prací, to je největší žrout času.“ kódem „žrout času“. O tomto kódu neplatí: jedná se o in vivo kód jedná se o kód deduktivně odvozený z teorie jedná se o induktivní kódování jedná se o kód vzniklý v rámci procesu otevřeného kódování.
Podle Zelinkové (2001) je pedagogická diagnostika: komplexní proces, jehož cílem je neutrální popis vzdělávacího procesu odborníkem; diagnostiku charakterizuje jako krátkodobý a spirálovitý proces komplexní proces, jehož cílem je neutrální popis vzdělávacího procesu odborníkem; diagnostiku charakterizuje jako krátkodobý a lineární proces komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů; diagnostiku charakterizuje jako dlouhodobý a spirálovitý proces komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů; diagnostiku charakterizuje jako krátkodobý a lineární proces.
Jestliže např. negativní stránky vlastní osobnosti připisujeme druhým, jedná se o: projekci asimilaci maladaptaci adjustaci.
Potřebnou kvalifikaci asistenta pedagoga upravuje legislativní opatření: zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., který upravuje podmínky pro studium vysokoškolských oborů zákon č. 89/2012 Sb., který upravuje právo na podpůrná opatření ve vzdělávání zákon č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Aktéry pedagogické a psychologické diagnostiky dítěte ve školním prostředí mohou být: výhradně školní psycholog výhradně třídní učitel výhradně učitelé učitelé, odborníci (např. pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny) i rodiče.
Podle Mertina a Krejčové (2016) je dynamická diagnostika učebního potenciálu oproti tradičním standardizovaným postupům intelektového vyšetření úzce spojena s: jednotným testovým materiálem, dobou testování a vyhodnocením intervencí normováním diagnózou zaměřenou na aktuální stav.
Zdánlivé přijetí školních norem žáky, přičemž však žáci využívají těchto norem k naplňování vlastních cílů (např. žáci vyžadují další výklad učitele z důvodu, aby odvrátili hrozící zkoušení), Woods (1979) označuje jako: kolonizaci rebelii nesmiřitelnost ostrakizaci.
Skupinu lidí shodující se v nějaké vnější charakteristice (např. věk, zahájené rodičovství, pobírání starobního důchodu), přičemž mezi těmito osobami neexistuje a ani obvykle není možná přímá interakce a komunikace, označujeme jako: dav neformální sociální skupinu agregát sociální kategorii.
Jaký nejvyšší počet žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně (a to s přihlédnutím ke skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálně vzdělávacích potřeb) je dle § 17 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. možné zpravidla vzdělávat ve třídě, oddělení nebo studijní skupině? 6 4 3 5.
Rodina, v níž se vyskytují poruchy některých jejích funkcí, které však vážněji neohrožují rodinný systém či vývoj dítěte, neboť rodina je schopna tyto problémy vlastními silami řešit (či za případné pomoci zvenčí), je dle Dunovského (1986) typologie: problémová rodina funkční rodina afunkční rodina dysfunkční rodina.
Mezi znaky výzkumné metody sběru dat „hloubkový rozhovor“ nepatří: možnost přizpůsobení tazatelských otázek situaci časová náročnost sběru dat od jednoho respondenta/informanta nabízení hotových alternativ odpovědi přímý kontakt s respondentem/informantem.
Zkoumáním pudů a nevědomých procesů v lidské psychice je charakteristická zejména: psychoanalýza psychofyzika sociální psychologie tvarová psychologie.
Stadia paměťového procesu jsou: vštípení, utřídění, vybavení učení, opakování, vybavení vštípení, uchování, vybavení uložení, utřídění, uchování.
Myšlenkovou operaci, která využívá dřívějších návyků a postupů u nových předmětů a jevů, nazval Jean Piaget: adaptace akomodace asimilace ekvilibrace.
Se jménem B. F. Skinner bývá spojován pojem: klasické podmiňování kooperativní učení operantní podmiňování učení vhledem.
Ve kterém případě jsou potřeby (dle Abrahama Maslowa) seřazeny od nejnižší po nejvyšší? potřeba lásky, potřeba sebeúcty, potřeba bezpečí, potřeby fyziologické potřeba bezpečí, potřeby fyziologické, potřeba sebeúcty, potřeba lásky potřeby fyziologické, potřeba bezpečí, potřeba lásky, potřeba sebeúcty potřeba sebeúcty, potřeba bezpečí, potřeby fyziologické, potřeba lásky.
Která z uvedených metod sběru dat se jeví jako nejvhodnější pro výzkum, jehož cílem je zjistit, kolik času (s přesností na desetinu sekundy) dává učitel ve výuce matematiky žákům prostor pro zodpovězení zadané otázky? přímé pozorování rozhovor nepřímé pozorování dotazník.
Křivka zapomínání, jejímž autorem je Hermann Ebbinghaus, modeluje: množství zapamatovaného v závislosti na čase vliv opakování na zapomínání pokles kapacity paměti s narůstajícím věkem vliv obsahu naučeného na zapomínání.
Počet osob s mentální retardací v naší populaci je kolem: 10% 3% 7% není znám.
Mentální retardace je stav? léčitelný trvalý progredující získaný.
Klasifikace MR dle doby vzniku, nesprávné: vrozená MR získaná MR pozdní demence stařecká demence.
Neznámá etiologie postižení u: 15 až 30 % 50% 30 až 40% 20 až 40%.
Demence není: stav progredujícího charakteru stav postupného rozpadu osobnost atroficko-degenerativní ischemicko-vaskulární vrozená symptomatická.
Alzheimerova choroba je příkladem atroficko-degenerativní demence symptomatické demence stařecké demence ischemicko-vaskulární demence.
Revize klasifikace MR dle WHO u nás platí od roku: 1990 1991 1992 1993.
K vyčlenění etopedie z oboru psychopedie došlo v roce: 1967 1971 1973 1969.
Mentální retardace je dle MKN vymezena hodnotami IQ do: 49 59 69 79.
Mentální retardace je definována jako vývojová porucha integrace sociálních funkcí získaná porucha integrace psychických funkcí vývojová porucha integrace psychických funkcí vrozená porucha inteligence.
Deklarace o právech MP osob byla vyhlášena v roce: 1961 1971 1981 1991.
Zákon o sociálních službách číslo 108 je z roku? 2005 2006 2004 2008.
ZŠ s jazykových zaměřením je? ZŠ speciální speciální ZŠ.
Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s LMP se kladen důraz hlavně na klíčové kompetence: pracovní, sociální a personální a komunikativní kompetence k učení a k řešení problémů.
ZŠ speciální je na? na 9 let na 10 let na 11 let na 8 let.
Hodnocení v ZŠ speciální je: slovní stupněmi kombinací.
Josef Zeman byl významný: pediatr psycholog dětský psychiatr speciální pedagog.
Mezi vzdělávací oblasti základního vzdělávání žáků s nejtěžšími formami MP patří: člověk a komunikace, člověk a jeho svět, člověk a zdraví člověk a jeho svět, člověk a nemoc, člověk a svět práce člověk a svět práce, umění a kultura, člověk a jeho blízká rodina člověk a život ve městě, člověk a komunikace, umění a kultura.
Mezi formy Downova syndromu nepatří: translokace mozaika nondisjunkce disjunkce.
Translokační forma Downova syndromu je: diagnostikována u 95% případů je dědičná je nejméně běžným typem chromozomální poruchy je nondisjunkční typ trizomie 21 páru chromozomů.
Žáky se SPU řadíme mezi žáky s: zdravotním postižením zdravotním znevýhodněním zdravotním vyloučením sociálním znevýhodněním.
Definice SPU dle Matějčka: poruchy, které se projevují obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání poruchy, které se projevují obtížemi v tzv. triviu poruchy čtení, psaní a počítání poruchy čtení, psaní, počítání, kreslení.
Poprvé byl u nás zpracován systém klasifikace žáků se SPU v roce: 1972 1984 1992 1986.
Tzv. specifický logopedický nález se nejčastěji vyskytuje u žáků s: poruchami sluchu poruchami zraku se SPU s mentálním postižením.
U neverbálních poruch učení se nesetkáváme u dítěte s příznakem: nerozumí slovním hříčkám má potíže s orientací v prostoru potíže v sociálním prostoru nerozvinutá slovní zásoba.
Jedinci se SPU mají často tzv. specifický logo nález, který nazýváme: artikulační dysprozódie dyslálie artikulační dyspraxie dysartrie.
Metodický pokyn k zajištěn péče o žáky se SPU vydalo MŠMT v roce: 1991 1992 1993 1994.
Hypokalkulie je: mírně narušenou schopnost pro matematiku, která se jeví jako podprůměrná specifickou vývojovou poruchu matematických schopností nízkou úroveň rozumových schopností včetně předpokladů pro matematiku mírné narušení matematických schopností, způsobené nedostatečnou nebo nesprávnou stimulací ze strany rodiny nebo školy.
Jak se neprojevuje grafická dyskalkulie? potížemi při zápisu čísel formou diktátů či přepisů zapomínáním psaní nul neschopností číst číslice, čísla, operační symboly v geometrii problémy s rýsováním jednoduchých tvarů.
D. Bakker byl: holandský americká anglický německý.
Metoda dichotomického naslouchání zjišťuje: dominanci a specializaci mozkových hemisfér ve vztahu k dyslexii dominanci a specializaci zrakových podnětů ve vztahu k dysgrafii dominanci a specializaci řečových podnětů ve vztahu k dysortografii dominanci a zaměření elektrických potenciál ve vztahu k dysortografii.
"Dílčí oslabení výkonu" je metodika (DOV) zpracovaná: Sindelarovou Fernaldovou Pokornou Bieblem.
Autorka publikace "Předcházíme poruchám učení" 1996 je: Kucharská Švancarová Sindelarová Monatová.
Článek A. Heverocha " O jednostranné neschopnosti naučit se číst a psat..." vyšel v roce: 1804 1904 1910 1905.
Asociace Dys-center vznikla v roce: 1998 1997 2000 1999.
Pojem LMD se začal používat v souvislosti se SPU ve 20. století v: 60. letech 40. letech 50. letech 30. letech.
Nácvik metakognitivních strategií je: učení se o vlastním stylu učení automatizace naučených se poznatků a postupů učení se sebehodnocení a sebereflexe učení se pomocí metody pozitivního posilování .
Co rozumíme pojmem vyhraněná dextrolateralita? pravorukost levorukost.
Kumulativní princip značí: postup osvojení učiva po malých krocích spojení nového učiva s osvojením postup od jednoduchého k složitějšímu zafixování spojení foném-grafém.
Sekvenční percepce je: schopnost vnímat pořadí schopnost vnímat prostor schopnost naslouchat schopnost vnímat celek.
DQ znamená: čtenářský kvocient kvocient ambidextrie kvocient pravorukosti kvocient levorukost.
Kolik příznaků musí být přítomno pro stanovení diagnozy Autismus? 6 4 5 7.
Ritalin je medikament, který: snižuje hyperaktivitu a impulzivitu a zvyšuje pozornost snižuje svalové napětí, tonus zvyšuje svalové napětí snižuje hyperaktivitu a impulzivitu a omezuje pozornost.
V roce 1930 rozdělil A. Zikmund mládež dle kvality a kvantity mravního cítění na tři skupiny. Která tam nepatří? mládež mravné ohrožená mládež mravné narušená mládež mravné defektní mládež mravné vadná.
Poruchami chování se zabýval především: Josef Zeman František Bakule Otokar Chlup Alois Zikmund.
První systematickou klasifikaci patologického chování podává Vaněk (1968). Který typ do ní nepatří: kriminalita seniorů kriminalita dospělých juvenilní delikvence výchovné potíže dětí a mládeže.
Problémy nemohou být definovány jako porucha emocí nebo chování v případě, že: přetrvávají i přes individuální intervenci koexistují s jiným postižením objevují se opakovaně ve školním prostředí projevují se dlouhodobě.
Dimenzionální klasifikace poruch chování nevymezuje jako kategorii poruchy chování socializovanou agresi poruchu chování se sociálním základem psychické problémy nevyzrálost.
V současné době užívané klasifikace poruch chování dle převažující složky osobnosti nejsou uvedeni jedinci: s psychopatickým vývojem s neurotickým vývojem se sníženými poznávacími schopnostmi s disharmonickým vývojem.
Dělení příčin poruch chování: vnitřní, vnější osobnostní, společenské rodinné, vrstevnické vrození, získané.
Mezi kauzální faktory vzniku poruchy chování nepatří: osobností faktory jedince materiální faktory jedince, ve kterém jedinec vyrůstá kulturní faktory prostředí ve kterém jedinec vyrůstá sociální faktory, ve kterých jedinec vyrůstá.
Jako disociální chování můžeme označit: kázeňské přestupky, nespolušnost alkoholismus a závislosti vražda, zabití.
Vandalství patří do: asociálního chování disociální chování antisociálního chování.
Mezi poruchy sociálních funkcí (dle MKN 10) nepatří: elektivní mutismus selektivní mutismus antisociální chování syndrom ústavního dítěte.
Mezi činnosti SVP nepatří: speciálně pedagogická činnost poradenská činnost diagnostická činnost patří všechny.
SVP vymezeno v: Zákon 109/2002 vyhláška 109/2001 zákon 72/2005 vyhláška 73/2005.
Individuální a skupinová péče se neprovádí v: PPP SPC SVP.
Internátní pobyt ve středisku výchovné péče je zpravidla: max 2 měsíce min 2 měsíce max půl roku max 1 měsíc.
Probací se rozumí: kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody příprava obviněného na soudní řízení pomoc odsouzenému k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním řízením příprava odsouzeného na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Z hlediska vztahu lidí k alkoholu lze dělit populaci na několik kategorií. Nesprávné vyber: abstinent konzument piják častý konzument.
Stádium závislosti na alkoholu, kdy u jedince stoupá tolerance k alkoholu, ztrácí nad pitím kontrolu, pije sám a má pocit, že právě díky alkoholu dokáže fungovat, označujeme jako: počáteční prodromální kritické terminální.
Užívání pervitinu vyvolává: fyzickou závislost psychickou závislost psychickou i fyzickou závislost.
Mezi účinky pervitinu patří především: útlum, zpomalení reaktivity vizuální a hmatové halucinace navození euforických stavů zvýšení bdělosti, zrychlení metabolismu.
Mezi opiáty patří: heroin pervitin kokain LSD.
Přiřadit drogy ke správnému typu: LSD extáze pervitin heroin kokain hašiš morfin kodein.
Závislost, kdy se organismus postupně adaptuje na drogu, což je doprovázeno zvyšující se tolerancí na ni, se nazývá: psychická závislost osobnostní závislost fyziologická závislost biologická závislost.
Výchovně vzdělávací proces etopedie zahrnuje: prevence, intervence, resocializace prevence, podpory, intervence, rehabilitace prevence primární, sekundární, prevence, rehabilitační prevence primární, sekundární, terciární, intervence, rehabilitace.
Dopamin patří mezi: enzymy neurotransmitery buněčné tekutiny mezibuněčné tekutiny.
A. R. Lurija byl: ruský psycholog a zakladatel moderní neurofyziologie polský psycholog a zakladatel moderní fyziologie polský pediatr a zakladatel dětského lékařství ruský lékař a zakladatel dětské neurologie.
Co je likvor? mozkomíšní mok šedá hmota mozková periférní nerv hlavový nerv.
Mezi hlavní oblasti spec. ped. diagnostiky patří: Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí, rozumové schopnosti a vědomosti, řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, školní zralost a IVP Grafomotorika a kresba, lateralita, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, lateralita.
Mezi diagnostiky školní zralosti patří: zralost tělesná, rozumová, citová a sociální zralost tělesná, rozumová, verbální zralost smyslová, verbální, rozumová a grafická zralost zraková, sluchová, rozumová a tělesná zralost emocionální, tělesná, rozumová a mravní.
Podle rozsahu sledovaných cílů dělíme speciálně pedagogickou diagnostiku na: globální, parciální, diferenciální Symptomatickou, globální Globální, parciální, kauzální Kauzální, symptomatickou.
K diagnostice vývoj motoriky nevyužíváme: škálu Oseretzkého vývojové škály (Bayleyové) Jiráskův test Orientační test dynamické praxe.
Pro zjištění úrovně jemné motoriky nepoužíváme: Škálu Oseretzkého Dexterimetr Ravenovy progresivní matice Test ohýbání drátu.
Ve kterém věku dítě kreslí tzv. spontánně realistické kresby? 3 - 6 let 2,5 – 3 roky 2 - 2,5 roku 6 – 11 let.
Orientační test školní zralosti (Kern-Jiráskův test) neobsahuje: kresbu mužské postavy obkreslení skupiny bodů napodobení psacího písma obkreslování geometrických obrazců.
Kdo vytvořil test stavění kostek pro diagnostiku jemné motoriky? A. Binet J. A. Taylorová J. Piaget F. Goodenoughová.
Od jakého roku je v ČR používán pojem integrace? 1989 1991 1999 1995.
Kdy a kde se začíná prosazovat integrace? Od 60. a 70. let v USA a Evropě Od 50. a 60. letech v USA a Rusku V 40. letech v Rusku a Evropě Ve 20. letech v USA a v Evropě.
Čtyři integrační formy jsou: fyzická integrace, funkční integrace, sociální integrace, společenská integrace funkční integrace, psychická integrace, společenská integrace, sociální integrace společenská integrace, fyzická integrace, sociální integrace, kulturní integrace psychická integrace, sociální integrace, společenská integrace, fyzická integrace.
Která z integračních forem znamená přítomnost postižených a nepostižených jedinců na stejném místě? fyzická funkční společenská sociální.
Mezi sociální aspekty integrace nepatří: adaptace asimilace akomodace segregace.
Který z pojmů nepatří mezi procesy přizpůsobení? adaptace akceptace akomodace asimilace.
Pojem asimilace v sociálních aspektech integrace: postižený se přizpůsobí způsobu chování většiny většina se přizpůsobí chování postiženého oboustranné přizpůsobování nepřizpůsobí se ani jedna strana.
Mezi modely integrace podle Mühlpachra nepatří: model prostředí medicínský model antropologický model pedagogický model sociální patologický model.
Mainstreming se blíží termínu: integrace inkluze úplná integrace segregace.
Složení týmu rané intervence zahrnuje 4 oblasti: Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast poradenskou, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast solidární Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast ontogeneze, oblast sociální.
Pro kterou z jmenovaných skupin vyrovnávací opatření nejsou určena: žáci se zdravotním postižením dlouhodobě nemocní žáci žáci, které rodina nepodporuje v rodinných aktivitách a přípravě na školu žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením.
Proces akceptace postižení dítěte rodiči (dle Vágnerové) Fáze: šoku a popření, bezmoci, postupné adaptace a vyrovnání s problémem, smlouvání, realistického postoje Fáze: šoku a popření, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, bezmoci, smlouvání, realistického postoje Fáze: smlouvání bezmoci, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: bezmoci, smlouvání, postupné adaptace, realistického postoje.
Respitní péče znamená: odlehčovací aktivní systémová pasivní.
Jaké jsou funkce rodiny: Reprodukční, výchovná, materiální, emocionální Výchovná, materiální, sociální, psychosociální Reprodukční funkce, sociální, zdravotní, bezpečná Reprodukční, materiální, výchovná, psychologická.
Podle směrnice ministerstva zdravotnictví se člení děti a mládež do 4 zdravotních skupin: Úplně zdravá, prakticky zdravá, oslabená, nemocná Zdravá, oslabená, prakticky nemocná, chronicky nemocná Úplně zdravá, prakticky oslabená, nemocná, chronicky nemocná Zdravá, prakticky zdravá, nevyléčitelná, oslabená.
Žáky a studenty se zdravotním oslabením a dlouhodobě nemocné řadíme mezi žáky: se sociálním znevýhodněním se zdravotním postižením se zdravotním znevýhodněním tvoří samostatnou skupinu jedinců se SVP.
Jaká je maximální délka výuky v nemocnici? 2 vyučovací hodiny denně 4 vyučovací hodiny denně 3 vyučovací hodiny denně 5 vyučovacích hodin denně.
Učení se zkušeností nezahrnuje: hru projektové vyučování kooperativní učení základní vyučování.
Forma dyskineticko-dystonická DMO je projevem postižení mozku nepokračující postižení nezralého mozku postižení bazálních ganglií.
Kompetence stacionárního oddělení jsou: skupinový program pro klienty v mimoškolní době denní s odbornou a terapeutickou péčí poskytuje celodenní a internátní služby na základě žádosti osob odpovědných za výchovu Klienti zde chodí do školy a bydlí tu Jedná se o školní činnost s doprovodnými terapeutickými činnostmi.
Abdukce je: ohýbání odtažení přitažení předsunutí.
Kterou možnost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením z hlediska zaměstnavatele zákon nezmiňuje: materiální pomoc rodině zaměstnance odběr výrobků a služeb zaměstnávání v pracovním poměru odvod do státního rozpočtu.
Úplná ztráta hybnosti je: plegie paréza.
Příčinou hemiparézy je: lokalizované poškození vznikající krvácením do mozku v postranních komorách mozkové kůry poškození mozku v temenním laloku.
Nejčastější forma MO je: diparetická hemiparetická hypotonická kvadruplegická.
Paukospastická forma MO je lehká forma: hemiparetické diparetické hypotonické dyskinetické.
Pohybový vývoj na dolních končetinách u diparézy: probíhá opožděně odpovídá normě zůstává na úrovni šestí měsíců zůstává na úrovni čtyr měsíců.
Metodiku rozvoje hybnosti a řeči u dětí s DMO vypracoval: Vojta Kábele Sovák Bakule.
Syndrom atetoidní se projevuje: vlnitými nebo červovitými pohyby tonicko-klonickými záškuby prudkými, trhavými pohyby neuspořádaného malého rozsahu a značné intenzity drobnými trhavými záškuby svalstva.
Syndrom myoklonický se projevuje: drobnými trhavými záškuby svalstva vlnitými nebo červovitými pohyby tonicko-klonickými záškuby prudkými, trhavými pohyby neuspořádaného malého rozsahu a značné intenzity .
Nemáme druh skoliózy: krční hrudní bederní křížová.
Kyfózy jsou: deformace v rovině sagitální deformace okrajových částí těla deformace v rovině frontální patologické vyvinutí různých částí těla.
Parciální epileptické záchvaty se projevují: podle lokalizace epileptogenního ložiska v mozku pádem a bezvědomím proximodistálními poruchami citlivosti obsedantně-kompulzivními záškuby končetin.
Pojem "absence" se používá pro označení epileptického záchvatu: Generalizovaného záchvatu bez křečí Jednoduchého parciálního záchvatu Komplexního parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu s křečemi.
Mezi pervazivní vývojové poruchy patří: Klinefelterův syndrom Williams-Beurenův syndrom Landau-Kleffnerův syndrom Rettův syndrom.
Které tvrzení platí o syndromu Landau-Kleffner? vzácná forma epilepsie, která postihuje pouze děti a způsobuje ztrátu schopnosti rozumět mluvené řeči postihuje výhradně dívky porucha autistického spektra, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti genetická porucha způsobená chromozomální aneuploidií.
Pojem pollinosis znamená? astma mozková brna pylová přecitlivělost alergie na světlo.
Mezi 4 základní složky ucelené rehabilitace neřadíme: pracovní sociální pedagogická psychologická.
Co je to bazální stimulace? vědecký koncept zabývající stimulací tělesně postižených osob speciálně pedagogický koncept podporující integraci tělesně postižených dětí pedagogicko-psychologický koncept podporující vnímání, komunikace a schopnost interakce pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti.
Co nepatří do modelu základní terapie o těžce postižené a s kombinovanými vadami? samoobsluha myšlení vnímání představy.
Při reedukaci hybnosti a řeči je nutné dodržovat 6 zásad: z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Komplexnosti, z. Kolektivnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Vyrovnanosti, z. Kolektivnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Vyrovnanosti, z. Korektnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu z. Vývojovosti, z. Reflexnosti, z. Rytmizace, z. Komplexnosti, z. Korektnosti, z. Přiměřenosti a individuálního přístupu.
Mezi zásady vývoje hybnosti a řeči podle Kábeleho nepatří: vývojovosti reflexnosti rytmizace vizualizace.
Metodika, která hledá reflexní inhibiční polohy, jimiž dosahuje relaxace, se nazývá: Vojtova reflexní lokomoce Metodika manželů Bobathových Petöho terapie Metodika konduktivní pohybové pedagogiky.
Od kolika let hovoříme o pravé dyslalii? od 7 let od 6 let od 4 let od 5 let.
Co nezahrnuje Kerhan-Strakova klasifikace rozštěpů: vzácné a atypické rozštěpy rozštěp primárního a sekundárního patra rozštěp sekundárního patra rozštěp lícních kostí.
V rámci komunikativních kompetencí by měl být žák na konci základního vzdělávání schopen: Účinně spolupracovat ve skupině a podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu Naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim a vhodně na ně reagovat Vyhledat informace vhodné k řešení problémů Samostatně pozorovat a experimentovat, porovnat získané výsledky, posuzovat je a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Pojem „absence“ se používá pro označení epileptického záchvatu: Generalizovaného záchvatu bez křečí Jednoduchého parciálního záchvatu Komplexního parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu s křečemi.
5 základních příznaků u epilepsie: Poruchy vědomí, motorické, vegetativní, senzitivní, psychologické Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, vegetativní, psychické Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, sociální, emociální Motorické, senzitivní, psychologické, lateralita, emotivita.
Mezi činnosti PPP nepatří: kariérní poradenství rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů diagnostika školní zralosti sociálně právní poradenství.
Mezi modely integrace podle Mülpachra nepatří: medicínský model pedagogický model model prostředí antropologický model.
Podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nepatří následující obor: pohybová výchova relaxační výchova zdravotní tělesná výchova rehabilitační tělesná výchova.
Myringoplastika je operační zákrok na: ušním boltci bubínku nosních choanách kůstkách středouší.
Kolik je nosních skořep? 2 3 4 5.
Co je agravace? zastírání nemoci předstírání nemoci vědomé zhoršování příznaků nemoci.
Co je dispenzarizace? aktivní vyhledávání defektivních jedinců dlouhodobé sledování pacientů lékařský zákrok na odstranění vady polykání.
Konverze představuje: proměnu zatěžujícího a nepřijatelného afektu, přání nebo myšlenky v tělesný projev fázi zvládání stresu variantu agresivního chování v rámci poruch chování formu adaptačního mechanismu při zvládání konfliktů.
Autorem historicky prvního testu inteligence pro děti užívaného dodnes je: Alfred Binet William Stern Alfred Adler Sigmund Freud .
Experienciální prožitkový směr v poradenství založil/a: Virginia Satirová Zdeněk Matějček Boleslav Bárta Boleslav Bárta .
Příručku "Náprava čtení a psaní" napsali: Jiří Dan - Olga Balšíková Karel Plocek – Olga Balšíková Zdeněk Matějček – Zdeněk Žlab Josef Langmeier – Zdeněk Matějček .
K významným autorům zabývajícím se lehkou mozkovou dysfunkcí nepatří: P. Pöthe Z. Matějček O. Kučera Z. Třesohlavá.
Kdy byl založen 1. pražský ústav pro SP? 1786 1779 1798 1769.
Kdo byl 1. ředitel pražského ústavu pro hluchoněmé? Karel Berger Václav Frost Karel M. Kmoch Alois Novák.
Zvukový signál vede který hlavový nerv? VIII VII IX VI.
Křivka na audiogramu se ztrátou v hlubokých frekvencích je? apikokochleární pankochlární basokochleární mediokochleární .
Představiteli sluchové výchovy jsou: Urbantschitsch, Löwe, van Uden, manželé Ewingovi Tracy, Kellerová, Skorochovová, Pereira Löwe, Van Uden, Bonet, Walis Sovák, Van Uden, Amman, manželé Ewingovi.
Při nácviku daktylotiky používáme cvičení: imitační, reprodukční, komunikační technické, metodické, organizační idiomatické, reparační, komunikační integrační, rehabilitační, kompenzační.
Daktylotika se používá v metodě: Rochesterské bilingvální akupedické auditivně verbální.
Mezi stupně odezírání nepatří? ideaktivní ideovizuální vizuálně-fonetické vizuálně-labiální.
U prelingválně sluchově postižených dětí při artikulaci: dochází spontánně ke koordinaci pohybu mluvidel a výdechového proudu vzduchu pohyby mluvidel předcházejí výdechovému proudu vzduchu výdechový proud vzduchu předchází artikulaci není dýchání koordinováno s pohyby mluvidel.
Při edukaci HS jedinců se využívá: metodiky Jan van Dijka metodiky TEACCH metodiky Bazální stimulace metodiky Lilli Nielsen .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests