option

zach mu bio

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
zach mu bio

Description:
biobunky

Author:
Veronka
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 88
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Rychlost difuze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: koncentraci ATP v cytoplazmě na koncentračním spádu aktivitě transportních proteinů na aktivitě membránových enzymů žádná z možností.
DNA se v buňce vyskytuje: v jádře lysosomech v ribozomech v endoplasmatickém retikulu žádná z možností.
Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjisťujeme, že mají obě: různy genom stejný genom stejné mRNA molekuly stejný fenotyp žádná z možností.
Podstatou vzniku šíření nervového vzruchu je: zvýšení průchodu protonu přes plazmatickou membránu neuritu změna orientace fosfolipidu minerály neuronu změna propustnosti plazmatické membrány neuronu pro ionty Na+ a K+ změna membránového potenciálu plazmatické membrány neuronů v důsledku zvýšení koncentrace Ca2+ iontů v cytoplazmě žádná z možností.
Pravidelnou součástí bakteriální buňky je (jsou): buněčná stěna mitochondrie jádro obalené membránou vakuoly žádná z možností.
Vyberte správné tvrzení o mikrofilamentech: Jsou tvořeny bílkovinou tubulinem a podílí se na řasinkovém pohybu buňky a na rozdělení živočišné buňky Jsou tvořeny bílkovinou aktinem a podílí se na řasinkovém pohybu buňky a na rozdělení rostlinné buňky Jsou tvořeny bílkovinou tubulinem a podílí se na rozchodu chromozomů v průběhu mitózy Jsou tvořeny bílkovinou aktinem a podílí se na améboidním pohybu buňky a na rozdělení živočišné buňky žádná z možností.
Tloušťka buňky tyčinkových bakterií řádově: 10^-1 - 10^-2 mm 10^-2 - 10^-3 mm 10^-3 - 10^-4 mm 10^-4 - 10^-5 mm žádná z možností.
Bičík eukaryontních buněk má ultrastrukturální základ podobný: bičíku bakteriální buňky svazku mikrofilament bičíku bakteriofága řasinkám žádná z možností.
Které z následujících tvrzení nejpřesněji charakterizuje funkci DNA polymerázy? Katalyzuje tvorbu polynukleotidového řetězce Polymeryzuje volné deoxyribonukleotidy do DNA řetězce Katalyzuje tvorbu diesterových vazeb mezi nukleotidy přirazenými k matricovému vláknu DNA Katalyzuje tvorbu vodíkových vazeb mezi komplementárními nukleotidy při replikaci DNA žádná z možností.
Která z buněk lidského těla by teoreticky mohla být pozorovatelná pouhým okem? buňka příčne pruhovaného svalu buňka motorického neuronu zralý ovocyt makrofág ze zánětlivého ložiska žádná z možností.
Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin? v lyzosomech ve vakuolách rostlinných buněk v mitochondriích a chloroplastech v plazmatické membráně žádná z možností.
K replikaci jaderné DNA dochází: v G1 fázi v G2 fázi v M fázi v G0 fázi žádná z možností.
Které tvrzení o virech nejvíce odpovídá skutečnosti? Viry obsahují jenom jeden druh nukleové kyseliny - DNA nebo RNA Viry obsahují zpravidla všechny známe typy nukleových kyselin (DNA, mRNA, rRNA, tRNA) Viry obsahují DNA a mRNA Syntéza virových proteinu probíhá na specifických virových ribozomech žádná z možností.
Exony jsou: kódující úseky DNA částice, uvolňované z buňky exocytózou cizorodé částečky v eukaryontní buňce úseky transkribované RNA, které jsou po přepisu vystřiženy a nepodílejí se na stavbě funkční mRNA žádná z možností.
Které tvrzení o syntéze nukleových kyselin a proteinu není správné? Začlenění každé jednotlivé aminokyseliny do vznikajícího polypeptidu je určeno tripletem nukleotidů v mRNA Soustava pravidel, podle kterých se k jednotlivým kodonům přirazují jednotlivé aminokyseliny, se označuje jako geneticky kód Ukončení translačního procesu je signalizováno terminačním kodonem Pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetezci se označuje termínem strukturní gen žádná z možností.
Translací rozumíme překlad genetické informace z: DNA do rRNA DNA do mRNA mRNA do proteinu proteinu do tRNA žádná z možností.
Který z uvedených deoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T? A T U C žádná z možností.
Který z uvedených ribonukleotidů mRNA je při transkripci komplementární k U antikodonu tRNA? T A G C žádná z možností.
Vyberte nejpravdepodobnější tvrzení. Syntéza ribonukleové kyseliny probíhá: v lyzosomech a peroxisomech v mitochondriích a chloroplastech v ribozomech a centriolech na drsném endoplazmatickém retikulu žádná z možností.
Transkripcí rozumíme přepis genetické informace z: tRNA do peptidu DNA do DNA mRNA do peptidu DNA do RNA žádná z možností.
Při transkripci DNA tripletu 5'-AAC- 3' se v příslušné mRNA objeví triplet: 5'-UUG- 3' 5'-UAA- 3' 5'-GUU- 3' 5'-ACC- 3' žádná z možností.
Bakteriofág je: název pro specializovaný makrofág buňka bílé krevní řady se schopností fagocytózy bakterií bakteriální virus bakterie se schopnosti fagocytózy žádná z možností.
Introny jsou: cizoroé částečky virového původu v eukaryontní buňce úseky řetězce DNA, které jsou po transkipci vystřiženy a znovu spojeny a tvoří základ funkční mRNA nekódující úseky DNA buňkou fagocytované částice žádná z možností.
Které z následujících tvrzení nejpřesněji charakterizuje funkci RNA polymerázy? Katalyzuje tvorbu RNA při transkipci Polymeryzuje volné deoxyribonukleotidy do RNA řetězce Katalyzuje tvorbu disulfidových vazeb mezi ribonukleotidy přirazenými k matricovému vláknu DNA Katalyzuje tvorbu glykosidové vazby mezi ribózou a heterocyklickým dusíkatými bázemi žádná z možností.
DNA polymeráza je enzym, který je: lokalizován především v jaderku eukaryontní buňky vázán na jaderné ribozómy lokalizován v cytoplazmě eukaryontní buňky funkční v chloroplastech a mitochondriích žádná z možností.
Proteosyntéza probíhá: v hladkém endoplazmatickém retikulu v mitochondriích a chloroplastech ve vakuolách rostlinných buněk v jádře žádná z možností.
Určete, které z uvedených tvrzení není správné: Poradí (sekvence) nukleotidů v DNA určuje sekvencí aminokyselin v molekule bílkoviny Pořadí aminokyselin v molekule bílkoviny je rozhodující pro její biologickou funkci Sekvence nukleotidů v molekule DNA určuje strukturu mRNA Pořadí nukleotidů v rRNA je rozhodující pro biologickou funkci proteinu žádná z možností.
Produktem transkripce není: mRNA tRNA rRNA DNA žádná z možností.
Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení. Enzym reverzní (zpětná) transkriptáza polymerizuje volné deoxyribonukleotidy do RNA polymerizuje ribonukleotidy podle matricového vlákna DNA polymerizuje ribonukleotidy podle sekvence aminokyselin v proteinu polymerizuje deoxyribonukleotidy podle matrice RNA žádná z možností.
Která z níže jmenovaných organel na svém povrchu nemá membránu? mitochondrie jadérko lyzozom chloroplast žádná z možností.
K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14C-uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určitě technikou autorádiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? lyzosomy Golgiho aparát ribozomy jadérko žádná z možností.
Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců molekuly DNA jsou: Dvě vodíkové vazby mezi A – T a 3 vodíkové vazby mezi C - G Dvě vodíkové vazby mezi C - G a 3 vodíkové vazby mezi A - T Fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou Specifické hydrofobní interakce mezi A - C a G - T žádná z možností.
RNA polymeráza zajišťuje především: zdvojení genomu přepis genetické informace překlad genetické informace syntézu DNA žádná z možností.
Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení. Primární struktura bílkovinné molekuly je určena: sledem jednotlivých nukleotidů v mRNA sledem trojic nukleotidů v tRNA sledem trojic nukleotidů v mRNA sledem nukleotidů v ribozomální mRNA žádná z možností.
Na snímku buňky elektronového mikroskopu je patrné velké množství hladkého endoplasmatického retikula. To ukazuje, že buňka: syntetizuje velké množství sacharidů syntetizuje velké množství steroidu a lipidů syntetizuje velké množství proteinu a lipidů syntetizuje velké množství sacharidů a lipidů žádná z možností.
Cytokineze je: pohyb buňky pomocí panožek rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřiné pohyb buňky pomocí bičíku rozdělení jádra žádná z možností.
Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení. Semiautonomní organely: mají schopnost omezeně se množit mimo bunku využívají ke svému dělení dělícího vřeténko mají vlastní endoplazmatické retikulum mají svou vlastnou DNA žádná z možností.
Mezi semiautonomní organely eukaryotní buňky patří: endoplazmatické retikulum a jádro mitochondrie a chloroplasty vakuoly a Golgiho aparát jaderný obal a plazmatická membrány žádná z možností.
Fagocytóza je schopnost buněk: pohlcovat pevné částice, napr. bakterie tvořit protilátky shlukovat lymfocyty pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buněk žádná z možností.
Plazmolýza je: reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok reakce živočíšne buňky na hypertonický roztok reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok osmotická lýza červených krvinek žádná z možností.
Živočišné buňky mají na povrchu: plazmatickou membránu buněčnou stenu vrstvu vosku kutinové pouzdro žádná z možností.
Dělící vřeténko vzniká: v S fázi buněčného cyklu v interfázi buněčného cyklu v profázi mitózy v anafázi mitózy žádná z možností.
Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení. Karyokineze je: proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu proces zaškrcování cytoplazmy na konci M fáze buněčného cyklu pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu rotační pohyb jádra v interfázi žádná z možností.
Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení. Pinocytóza je schopnost buněk pohlcovat pevné částice, napr bakterie tvořit dlouhé výběžky cytoplazmy shlukovat lymfocyty pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky žádná z možností.
Mitochondrie jsou: membránové organely eukaryotické buňky, ohraničené jednou membránou a obsahující ATP membránové organely eukaryotické buňky, ohraničené 2 membránami a obsahující DNA a ribozomy membránové organely bakteriální buňky, ohraničené 2 membránami, jejichž vnitřní membrána vytváří výběžky nazývané kristy membránové organely eukaryotické buňky tvořené kanálky a váčky a obsahující na svém povrchu vždy ribozomy žádná z možností.
Plazmatická membrána je tvořena: pouze vrstvou glykokalyx dvouvrstvou fosfolipidů a bílkovinami jednou vrstvou fosfolipidů a cukry pouze bílkovinami a cukry žádná z možností.
Mezi membránové organely nepatří: lysozomy endoplazmatické retikulum ribozomy mitochondrie žádná z možností.
Tloušťka plazmatické membrány je přibližne: 0,75 nm 7,5 nm 75 nm 7,5 um žádná z možností.
V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich funkce. Která z trojic tvoří významový celek? jadro - chlorofyl - syntéza ATP cytoplazma - methionin - syntéza bílkovin Golgiho aparát - uracil - syntéza RNA vakuola - vitamin C - bunečná oxidace žádná z možností.
V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich funkce. Která z trojic tvoří významový celek? jadro - glukoza - syntéza polysacharidu lysozom - histidin - proteosyntéza mitochondrie - cytochrom - syntéza nukleových kyselin plastidy - uracil - syntéza RNA žádná z možností.
Bičík, tvořeny svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u: bakteriofágů prvoků baktérií améb žádná z možností.
Které z následujícich struktur mají typický vzorec uspořádání tripletů mikrotubulů 9+0? centrioly a řasinky centrioly a bazální tělíska řasinky a bičíky bičíky a bazální tělíska žádná z možností.
Endocytózou rozumíme: proces vylučování látek z buněk pasivní příjem molekul buňkou aktivní transport makromolekul a pevných částic do buňky samonatrávení buněčného obsahu žádná z možností.
Vyberte nejpravdepodobnější tvrzení. Enzymy dýchacího řetězce: jsou uloženy volně v cytoplazme jsou uloženy v cisternách Golgiho aparátu jsou vázany na mitochondrie jsou vázany na cytoskelet žádná z možností.
Proces endocytózy se uskutečňuje: pomocí průduchů vytvářením iontových kanálu v plazmatické membráne tvorbou vychlípenín v plazmatické membráne uvolněním hydrolytických enzymu z lysozomu žádná z možností.
V určitém úseku DNA jsou cytosinové báze zastoupeny 29%. Jaké je v tomto úseku DNA zastoupení adeninových bází (A)? 58% 21% 29% 42% žádná z možností.
Ve které fázi buněčného cyklu probíhá nejčastěji translace? G1 a S G1 a G2 S G2 a M žádná z možností.
Biochemik chtěl zjistit, jak jsou využívaný a přeměňovány různé látky v průběhu buněčného dýchání. V jednom experimentu nechal dýchat myši vzduch, který obsahoval radioaktivní izotop kyslíku. Ve které sloučeniny se objevil radioaktivní kyslík nejdříve? ATP glukóza oxid uhličitý voda žádná z možností.
V následujícim přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech: 1) Jsou jednou z komponent cytoskeletu. 2) Jsou tvořeny aktinem. 3) Tvoří strukturální základ dělíciho vřeténka. 4) Jsou tvořeny bílkovinou tubulinem. Která z týchto tvrzení jsou správná? 1 a 2 1, 3 a 4 3 a 4 1, 2 a 3 žádná z možností.
V následujícim přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech: 1) Jsou tvořeny bílkovinou tubulinem. 2) Podílí se na amébovitém pohybu bunky. 3) Podílí se na bičíkovitém pohybu bunky. 4) Jsou tvořeny aktinem. Která z týchto tvrzení jsou správná? 1, 2 a 3 2, 3 a 4 1 a 2 2 a 4 žádná z možností.
Které z následujících tvrzení nejvíce odpovída skutočnosti? Dělící se buňka obsahuje 60-90% sušiny V bílkovinách se vyskytuje asi 18 druhů aminokyselin V sušine jsou především anorganizké látky Voda má v buňce vlastnosti rozpouštedla žádná z možností.
Které z uvedených molekul jsou transportovány z jádra do cytoplazmy přes jaderné póry? mRNA DNA aminokyseliny ATP žádná z možností.
Enzymy dýchacího řetezce, které jsou seřazeny podle oxidoredukčního potenciálu: syntetizují ATP přenášejí kyslík přenášejí elektrony přenášejí vodík žádná z možností.
Vyberte nejpravdepodobnější tvrzení. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromozomu je zajišťováno: jednoduchým dělícím vřeténkem sekundárně vytvořením buněčné přepážky růstem plazmatické membrány, ke které jsou chromozomy uchyceny náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA žádná z možností.
Které z tvrzení o semiautonómních organelách neodpovídá definici semiautonomie? Mitochondrie se dělí v cytoplazmě nezávisle na fázích buněčného cyklu Chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribozomy Po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množiť i in vitro Semiautonomní organely mají vlastní proteosyntetický aparát žádná z možností.
Které z následujících tvrzení nejvíce odpovídá skutečnosti? Genom viru může být tvořen DNA nebo RNA. Obě tyto nukleové kyseliny mohou být buď jednořetězcové, nebo dvouřetězcové. Některé živočišné viry mají na svém povrchu lipidovou dvojvrstvu podobnou plazmatické membráne. Její lipidy jsou syntetizovány virem Ačkoli se viry většinou rozmnožují uvnitř bunky, některé viry jsou schopny se rozmnožovat mimo buňku, pokud mají zdroj energie (ATP). Všechny předchozí tvrzení odpovídají skutečnosti žádná z možností.
Které tvrzení o plazmatické membráne neodpovídá skutečnosti? Plazmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky je nepropustná pro molekuly vody u prokaryotních buněk obsahuje enzymy dýchacího řetězce některých buněk obsahuje specifické protilátky žádná z možností.
Které z následujících tvrzení vyjadřuje nejpřesněji "sexuální" život bakterií? Bakterie neprojevují žádnou sexualitu Bakterie si mohou vyměňovat geny, ale pohlavně se nerozmnožují Bakterie si vyměňují geny pouze při infekcí bakteriofágem Bakterie se rozmnožují pohlavně i nepohlavně žádná z možností.
Která z uvedených tvrzení neodpovídají skutečnosti? Obligátně aerobní prokaryota rostou jen za přístupu kyslíku. Striktně anaerobní prokaryota rostou jen za přístupu kyslíku. Fakultativně anaerobní organismy mohou růst za přístupu kyslíku nebo bez přístupu kyslíku. Anaerobní dýchání spočívá v oxidaci organických látek kyslíkem vázaným v některé anorganické sloučenine. žádná z možností.
Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky, vzniká v: S fázi buněčného cyklu interfázi buněčného cyklu profázi mitózy anafázi mitózy žádná z možností.
Vyberte nejpravděpodobnější tvrzení o mitóze: V metafázi se vytvářejí z chromozomů útvary nazývané tetrády a ty jsou shromažďovany v tzv. rovníkové (ekvatoriální) rovine V metafázi dochází k rozchodu chromatid k pólům buňky. Tento rozchod umožňuje dělící vřeténko, které je tvořeno mikrotubuly. V metafázi dochází k rozchodu chromatid k pólům buňky. Tento rozchod umožňuje dělící vřeténko, které je tvořeno mikrofilamenty. V metafázi je každý chromozom tvořen 2 sesterskými chromatidami spojenými v místě nazývaným centromera a tyto chromozomy se shromažďují v tzv. rovníkové (ekvatoriální) rovine žádná z možností.
Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí: endoplazmatické retikulum Golgiho aparát lyzosomy mitochondrie žádná z možností.
Golgiho aparát je organela zapojena do: sekreční dráhy syntézy proteinů syntézy DNA endocytózy žádná z možností.
Ktoré tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky: Je součástí centrozomu Jeho strukturálním základy jsou mikrotubuly. Je organizační strukturou pro dělící vřeténko. Je umístěn v primární konstriki chromozomu žádná z možností.
Přes plazmatickou membránu erytrocytu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoku se projeví nejvíce osmotické svraštení erytrocytů. v hypertonickém roztoku sacharózy v hypotonickém roztoku sacharózy v čisté vodě v hypotonickém roztoku močoviny žádná z možností.
Mikrofotografie dělící se myši buňky (2n = 40) ukazuje 40 chromozomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? metafázi meiózy I anafázi meiózy II profázi meiózy II metafázi metózy žádná z možností.
V cytoplazmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. Jakým mechanismem se zrníčka pravděpodobně dostala do buňky? endocytózou exocytózou vznikla polymerací glukózových molekul vznikla přeměnou zrníček glykogenu žádná z možností.
Lidská diploidní buňka v G1 fázi buněčného cyklu obsahuje 46 chromozomů. Kolik chromatid obsahuje v metafázi II. meiotického dělení? 69 23 46 92 žádná z možností.
Mezi organely, které na svém povrchu mají dvě membrány patří: mitochondrie, lyzozomy, vakuoly endoplazmatické retikulum, vakuoly, mitochondrie jádro, ribozómy, chloroplasty jádro, mitochondrie, vakuoly žádná z možností.
Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryotní a eukaryontní? zda obsahuje buněčnou stěnu zda obsahuje ribozomy zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplazmě membránové organely zda obsahuje nebo neobsahuje chromozomy žádná z možností.
Diktyosomy jsou: součástí Golgiho aparátu typickou membránovou organelou prokaryontů proteinové agregáty, na kterých jsou navinutý molekuly DNA mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně žádná z možností.
Aktivní transport molekul přes plazmatickou membránu závisí na: polaritě přenášených molekul velikosti pórů v plazmatické membráne aktivitě přenášečových molekul v plazmatické membráne koncentračním spádu rozpuštěných molekul žádná z možností.
V průběhu gametogeneze vzniká(jí) z jedné buňky zárodečného epitelu u můžu ____ gameta(y), u žen ____ gameta(y) 2; 2 4; 4 1; 4 4; 1 žádná z možností.
Který z následujících prvků je nejhojněji zastoupen (v % suché váhy) v buňce? kyslík uhlík dusík vodík žádná z možností.
Sinice patří k autotrofním prokaryontům. Pro jejich růst a množení není tedy potřeba: zdroj uhlíku zdroj dusíku světelná energie glukóza žádná z možností.
Okazakiho fragmenty jsou: kódující úseky DNA prokaryotní buňky, které nesou informací pro tvorbu proteinu části nově syntetizovaného vedoucího řetězce DNA části genu eukaryontní buňky, které nesou nekódující sekvence části nově syntetizovaného zpožďujícího se řetězce DNA žádná z možností.
Centromera je: dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky jedna z blastomer blastuly tělísko v přední části hlavičky spermie místo spojení dvou sesterských chromozomů v metafázi žádná z možností.
Chcete zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. Jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se pak detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijete? kyselinu fosforečnou thymidin (nukleosid thyminu) adenosin (nukleosid adeninu) ribózu žádná z možností.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests