option

základy společenských věd

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
základy společenských věd

Description:
test z pedagogické fakulty

Author:
fironika
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Prvním profesorem filozofie a pedagogiky na české univerzitě v r. 1882 byl jmenován: F. Palacký O. Hostinský G. A. Lindner M. Tyrš.
Které uspořádání vývojových období odpovídá periodizaci vytvořené S. Freudem? anální, orální, genitální, falické, latence genitální, anální, falické, orální, latence orální, anální, falické, latence, genitální latence, orální, anální, falické, genitální.
Školský systém, který umožňuje žákům ještě před ukončením povinné školní docházky přechod na jiný (většinou náročnější) typ školy, nazýváme: jednotný systém národní systém dualistický systém integrovaný systém.
Které z následujících tvrzení týkající se různých psychologických směrů není pravdivé? Podle humanistické psychologie je nejvyšší potřebou člověka seberealizace. Východiskem gestalt psychogie je přesvědčení, že celek je více než suma částí. Psychoanalýza zavedla a rozpracovala pojem vědomí a nevědomí. Raný behaviorismus studoval, jak je chování člověka závislé na jeho dispozicích.
Které z následujících spojení psychologického konceptu a autora je správné? teorie kognitivní disonance – K. Lewin akomodace a asimilace – J. Piaget zóna nejbližšího vývoje – I. P. Pavlov pyramida psychických potřeb – C. Rogers.
Co to znamená, když o nějakém testu inteligence řekneme, že je validní? Že test vytvořili badatelé kvalitními metodologickými postupy. Že test má schopnost poskytovat spolehlivé výsledky pro různé kultury. Že test zjišťuje přesně to, k čemu je určen a co je formulováno jako jeho úkol. Že test je schopen produkovat podobné výsledky i za měnících se podmínek.
Jaký je nejpřesnější význam pojmu posilování? učení prostřednictvím odměn a trestů následujících po chování ze strany okolí jakýkoliv způsob učení novým vzorcům chování v sociálních situacích pozitivní reakce člověka na sociální situace, v nichž se nacházejí druzí lidé učení prostřednictvím nápodoby druhých lidí, kteří jsou pro člověka vzorem.
V důsledku konformity jedinci často mění své individuální názory pod vlivem skupiny. Konformita má dvě základní příčiny – informační tlak (druzí jsou zdrojem důvěryhodných názorů) a normativní tlak (druzí jsou zdrojem sociálního přijetí). V které z následujících situací se dominantně uplatňuje informační tlak skupiny na jedince? Petrova třída hraje v tělocviku nejčastěji fotbal. Petr ho nemá rád. Chtěl by, aby také občas hráli basketbal, volejbal nebo floorbal. Učitel se občas ptá, čemu by se chlapci v hodinách chtěli věnovat. Jednotnou odpovědí bývá fotbal. Petr se obává říct své přání, protože si myslí, že by se mu chlapci posmívali. Nemít rád fotbal je podle nich „divné“. Hanka si povídá se třemi spolužačkami o Parlamentu ČR. Všechny se shodují, že celkem je v Parlamentu 200 lidí. Hanka si myslí, že 200 osob zasedá v Poslanecké sněmovně, která je částí Parlamentu. Dívky jí ale přesvědčují, že je to celkový počet míst. Všechny tři spolužačky jsou ale velmi chytré a zajímají se o politiku. Nakonec jim tedy Hanka uvěří a přijme jejich pohled. Učitelka třídě pokládá otázku k novému učivu. Třída je zticha, nikdo na otázku nereaguje. Marta zná sice odpověď, ale protože ticho trvá tak dlouho, že začne váhat, zda se přihlásit. Bojí se, že to bude trapné, když nikdo doposud nemluvil, a že si o ní ostatní budou myslet, že je šprtka. Martin jde odpoledne ven s kamarády. Sám nekouří, ale když mu ostatní nabídnou cigaretu, je mu hloupé odmítnout, a tak to zkusí.
Věřím, že ze všech snů, s nimiž pacienti přicházejí, nejsou pro terapii žádné tak cenné jako ty, v nichž vystupuje terapeut (nebo nějaký symbolický náhradník terapeuta). Takové sny představují obrovský potenciál terapeutické úrody a zasluhují si pečlivou sklizeň. Pro který z následujících terapeutických přístupů je využití snů zvlášť charakteristické? pro behaviorální terapii pro kognitivní terapii pro genderovou terapii pro psychoanalytickou terapii.
Svátek Svaté rodiny je příležitostí pro obnovu manželského slibu. Slaví se na počest společenství Ježíše Krista, Panny Marie a sv. Josefa. Vyobrazení Svaté rodiny je významným uměleckým námětem a inspirací pro vyobrazení panovnických rodin. Která z možností správně označuje, jak je možné Svatou rodinu označit z pohledu dnešní sociologie? rekonstituovaná rodina rozšířená rodina nukleární rodina sekundární rodina.
Pozdní vznik sociologie vzhledem k ostatním vědním oborům vysvětluje sociolog Jan Keller takto: „Sociologie nemohla vzniknout dříve, než vznikly problémy, kterými se zabývá.“ Na který z následujících problémů sociologie v době svého vzniku reagovat nemohla? na dopady průmyslové revoluce na společnost na urbanizaci a s ní spojenou zvýšenou míru anonymity na zhroucení tradičních hodnot a struktur na zrod informační společnosti a roli nových médií.
Stanfordský vězeňský experiment se opravdu odehrával ve věznici. Nebyla však opravdová. Jednalo se o věrohodně přestavěné sklepní prostory Stanfordské univerzity. Na chodbě byly rozmístěny kamery, v celách odposlechy. Jelikož byla „věznice“ vybudována ve sklepích univerzity, nebyla zde žádná okna, a dokonce ani hodiny, což později způsobilo účastníkům experimentu problémy s určováním času. Doktor Zimbardo se svými kolegy zadali inzerát do novin, v němž nabízeli pro studenty brigádu za tehdy velmi atraktivních 15 dolarů na den. Přihlásilo se 75 dobrovolníků, kteří byli podrobeni mnoha testům, ať už osobnostním, či zdravotním. Čtyřiadvacet mentálně a emočně nejstabilnějších mladých mužů většinou ze střední společenské vrstvy bylo rozděleno do dvou skupin po dvanácti. Jedna skupina si měla v experimentu zahrát úlohu dozorců, druhá pro změnu vězňů. Zimbardo tehdy neměl ani tušení, že po několika málo dnech se část dozorců promění v sadistické tyrany, kteří budou vězně ponižovat a mučit. Která z následujících možností správně uvádí název jevu z oblasti sociální psychologie, jejž uvedený pokus primárně zkoumal? základní atribuční chyba sociální předsudky sociální role společenská diskriminace.
Které z následujících tvrzení vystihuje základní myšlenkové paradigma gestaltistického (tvarového) směru v psychologii? Jeden stimul vyvolá u všech jedinců stejnou reakci. Jedincovo chování je z velké části ovlivněno jeho nevědomím. Celek je více než suma částí. Životním úkolem člověka je realizovat se.
Který z následujících sociologických pojmů je významově nejvíce vzdálen pojmu socializace? enkulturace sociální učení individuace internalizace.
Filip sedí v kavárně v prvním patře nádraží a sleduje z balkónu mumraj spěchajících cestujících s kufry, krosnami, ale i lehkými taškami přes rameno. U kasy postává shluk dětí připomínající školní výlet. Vpravo hlídkují městští strážníci, vlevo rozdávají brigádníci pestrobarevné letáky. Který z následujících sociologických pojmů nejlépe označuje pozorovaný sociální útvar? primární sociální skupina formální sociální skupina uzavřená sociální skupina sociální agregát.
Vývoj poznávacích procesů se projevuje dalším uvolněním z vázanosti na konkrétní realitu. Jedinci jsou schopni v této fázi uvažovat i hypoteticky, nezávisle na konkrétním vymezení problému, o různých možnostech, dokonce i o těch, které reálně neexistují. Pro tuto fázi je typická potřeba a schopnost uvažovat abstraktně o tom, co by mohlo nebo mělo být. (zdroj: Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie I) Která z následujících fází psychického vývoje podle Jeana Piageta je popsána v uvedeném textu? fáze senzomotorické inteligence fáze symbolického a předpojmového myšlení fáze názorného a intuitivního myšlení fáze formálních operací.
....... je označení pro proces, během něhož dítě získává v rodině v rámci vztahů citové oddanosti k významným druhým veškerou výbavu základních sociálních dovedností a přesvědčení. (…) ...........je u svého konce, jakmile ve vědomí vykrystalizuje zobecnělý druhý. Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa do výše uvedeného textu tak, aby byl napsán věcně správně? Sociální internalizace Primární sociální adaptace Primární socializace Sociální objektivace.
Zakladatel sociologie Auguste Comte je představitelem pozitivismu. Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co Comtova pozitivisticky orientovaná filosofie mimo jiné požaduje? Konstatovat fakta daná formou jevu, uspořádat je podle určitých zákonů, předvídat budoucí jevy ze zjištěných zákonitostí a řídit se podle nich. Z nasbíraných dat vybírat především ta, která mohou mít pozitivní dopad na společnost. Při ověřování hypotéz vždy postupovat od té nejpozitivnější po tu nejnegativnější. Hlavním cílem každého myšlení by měla být reforma společnosti, obnova morálních hodnot a stability.
Nejasně definovaný pojem, který určuje základní postoj vědců k určité oblasti jevů, otázek a problémů, jež jsou pokládány za relevantní, je to pojem, který určuje, jaké budou metody řešení. Jde o vzor, z něhož vyrůstají pevně zavedené tradice vědeckého výzkumu. Který z následujících pojmů zavedl výše uvedenou charakteristikou Thomas S. Kuhn do vědeckého poznání? falzifikace epistemologický zlom paradigma kritérium vyvratitelnosti.
Který systém ve Freudově pojetí osobnosti představuje zvnitřněnou reprezentaci hodnot a morálky společnosti: ego libidido supergo.
Thomasem S. Kuhnem zavedený pojem paradigma znamená: Vědecký protimluv, střet dvou vzájemně si odporujících teorií. Všeobecně uznávaný výsledek vědeckého výzkumu, který po jistý čas slouží společenství odborníků jako model problémů a jejich řešení. Nalezení celostní perspektivy, v níž se slučují jednotlivé dílčí aspekty.
Jakými cizími slovy označujeme víru v osud, v předurčení? deontologie, egodeismus predestinace, fatalismus indeterminismus, prejudice.
Autorem výroku cogito ergo sum je Francis Bacon Tomáš Akvinský René Descartes.
Tvrzení, že nic není v rozumu, co nebylo předtím ve smyslech, tedy že člověk přichází na svět jako tabula rasa (nepopsaná tabule), je ve skutečnosti: racionalismem empirismem naturalismem.
Podle C. G. Junga je Anima: maska, kterou si člověk nasazuje ve společnosti, tedy „osobnost“ – soubor rolí, které člověk hraje, aby vyhověl požadavkům svého okolí. ženská složka mužské psychiky, soubor představ, které má muž o ženě. mužská složka ženské psychiky, soubor představ, které má žena o muži.
Psychóza je: lehčí duševní porucha, která není spojena s organickými poruchami mozku. Pochází ze stresu, úzkosti. Člověk si ji uvědomuje jako nemoc, má pocit „že se zbláznil“. vážná, hluboká neuropsychická porucha, která narušuje celistvost osobnosti. Člověk si ji neuvědomuje jako nemoc, má pocit, „že všichni kolem něj jsou blázni“. stav nedostatečně rozvinuté psychiky, oslabení poznávacích schopností způsobené zakrněním některých mozkových oblastí.
Pozitivismus je filozofický směr, který zdůrazňuje vědecký (scientistický), nikoli spekulativní způsob myšlení. Zaměřuje se jen na to, co je pozitivně dáno, tedy na fakta, to znamená na to, co je experimentálně ověřitelné nebo logicky odvoditelné. to, co vychází z apriorní, předempirické, metafyzické jistoty, co bylo stanoveno bohem (předzjednanou harmonií) nebo dohodnuto lidmi jako pravidlo (jako jsou například matematické zákony). umění přijímat kladně životní realitu, i ve stresových situacích zachovávat optimistickou náladu a hrdě čelit nepřízni osudu.
Sociologie mluví o tom, že v každé společnosti funguje formální i neformální sociální kontrola. Co to znamená? Fungující policie a soudy. Systém státně povolených odposlechů a sledování kamerami. Tlak skupiny (většiny) na jedince (menšinu) s cílem konformovat jeho chování s kolektivně sdílenými hodnotami a normami.
V současné době se v souvislosti s vývojem na Ukrajině a v Rusku (ale i u nás) hovoří o krizi demokracie, a to o jejím přechodu k fázi zvané oligarchie. Oligarchie znamená: vládu dědičných společenských elit (rodů, rodin). vládu nejbohatších lidí. vládu privilegované vrstvy hospodářských magnátů.
Reprezentativnost vzorku v sociologii znamená, že byli vybráni jedinci, u nichž se zkoumaná vlastnost nejlépe vyvinula. vzorek byl vybrán tak, aby optimálně reprezentoval badatelův přístup, panující teorie a používané statistické metody. vzorek má stejné složení jako základní soubor.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests